Egzamin 1/2 - serce + pp Flashcards Preview

Patomorfa > Egzamin 1/2 - serce + pp > Flashcards

Flashcards in Egzamin 1/2 - serce + pp Deck (127)
Loading flashcards...
1
Q

Wady serca - co to + wymienić często występujące (9)

A

vitrium cordis - zaburzenia rozwojowe wynikające z nieprawidłowych połączeń między jamami serca, naczyniami wychodzącymi z serca lub nieprawidłowej budowy i funkcji zastawek serca

często występujące:

 1. przemieszczenie serca (ectopia cordis)
 2. przetrwały przewód tętniczy Botalla (ductus arteriosus persistens)
 3. przetrwały prawy łuk aorty (arcus aortae dexter persistens)
 4. ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (defectus septi interartialis), przetrwały otwór owalny (ang. patent foramen owale, łac. foramen ovale persistens)
 5. ubytek przegrody międzykomorowej (defectus septi interventricularis)
 6. zwężenie ujścia tętnicy płucnej (stenosis ostii trunci pulmonalis)
 7. zwężenie ujścia aorty (stenosis ostii aortae)
 8. wspólny pień tętniczy (truncus arteriosus communis)
 9. dysplazja zastawki dwudzielnej lub trójdzielnej
2
Q

Wady serca rzadko występujące - wymienić

A
 1. zwłóknienie sprężyste wsierdzia (fibroelastosis endocardii)
 2. zwężenie = kontrakcja łuku aorty (coatractio aortae)
 3. przełożenie głównych pni tętniczych (transpositio vasorum)
 4. tetralogia Fallota (tetralogio Falloti)
3
Q

Wybroczyny podnasierdziowe - podział

A
 • punkcikowate <1mm (petechiae)
 • krwawe 1-3mm (ecchymoses)
 • smugowate (vibices)
 • podbiegnięcia krwawe (sugillatio)
 • efekt np. uduszenia/ porażenia prądem/ posocznicy/ koagulopatii/ zmiana pośmiertna
4
Q

Rodzaje zapaleń worka osierdziowego

A
 1. włóknikowe (pericarditis fibrinosa) - etiologia septyczna
 2. ropne (pericarditis purulenta) - etiologia aseptyczna
 3. posokowate = urazowe (pericarditis traumatica) - etiologia urazowa
 4. ziarniniakowate (pericarditis granulomatosa) - etiologia nieurazowa
5
Q

choroba Glassera - etiologia

A

Haemophilus parasuis

6
Q

choroba Glassera - zmiany sekcyjne

A
 • surowiczo-włóknikowe / włóknikowe zapalenie worka osierdziowego
 • włóknikowe zapalenie stawów
7
Q

zawał mięśnia sercowego - łacina + etiologia

A
infarctus myocardii
jest to zawał blady, wywołany przez:
- zator tętnic wieńcowych lub ich rozgałęzień
- stwardnienie tętnic wieńcowych
- miażdżyca tętnic wieńcowych
8
Q

martwica woskowa mięśnia sercowego - łacina + etiologia

A

necrosis cerea musculi cordis
występuje głównie u zwierząt młodych, szybkorosnących, także u płodów. Przyczyna = niedobór wit. E i selenu, które wchodzą w skład enzymu unieczynniającego wolne rodniki

9
Q

Choroby, w przebiegu których obserwuje się martwicę mięśnia sercowego

A
wirusowe:
- parwowiroza psów
- nosówka
- pryszczyca
- choroba Aujeszkiego
- wirusowe zapalenie mózgu i rdzenia koni
bakteryjne:
- szelestnica
- listerioza
- choroba Tyzzera
- nekrobacyloza
10
Q

Choroby, w przebiegu których dochodzi do zapalenia mięśnia sercowego

A
Wirusowe:
- parwowiroza psów
- pryszczyca
- nosówka
- choroba Aujeszkiego
- zakaźne zapalenie mózgu i rdzenia koni
- zakaźne zapalenie mózgu i serca świń
Bakteryjne:
- szelestnica
- listerioza
- choroba Tyzzera
- nekrobacyloza
- borelioza
Pasożytnicze:
- toksoplazmoza
- sarkosporydioza
- neosporoza
- encefalitozoonoza
- trypanosomatoza
- cysticerkoza
11
Q

Parwowiroza psów - etiologia

A

parwowirus psów typ - 2 (CPV-2)

12
Q

parwowiroza psów - postacie choroby

A
 • sercowa - u szczeniąt w wieku 4-6tyg -> nagłe upadki

- jelitowa - u psów 8tyg-6mcy -> biegunka i wymioty

13
Q

Zakaźne zapalenie mózgu i serca świń - łacina + etiologia

A

encephalomyocorditis suum

wirus zakaźnego zapalenia mózgu i serca świń (EMO) -> Cardiovirus z rodziny Picornaviridae

14
Q

szelestnica - łacina + etiologia

A
gangrena emphysematosa
Clostridium chauvoei (G+ beztlenowa, wytwarzająca endospory i toksyny)
15
Q

szelestnica - jakie gatunki są wrażliwe

A

Parzystokopytne - bydło, owce, kozy, świnie

16
Q

szelestnica - zmiany sekcyjne

A
 • obrzęki gazowe mięśni -> głównie w mięśniach szkieletowych kończyn i klatki piersiowej -> mięśnie są kruche, brunatno-czerwone lub brązowo-czarne, poprzerywane pęcherzykami gazu
17
Q

pryszczyca - jakich zwierząt dotyka + objawy

A
 • parzystokopytne
 • pęcherze i nadżerki w błonie śluzowej jamy ustnej, szparze międzyracicznej, na koronce i skórze strzyków, przy ciężkim przebiegu możliwe upadki
18
Q

histofiloza bydła - czynnik etiologiczny

A

Histophilus somni

19
Q

histofiloza bydła - układy i narządy dotknięte

A
 • oddechowy
 • nerwowy
 • rozrodczy
 • posocznica
 • zapalenie stawów
 • zapalenie mięśnia sercowego!
20
Q

Pasożyty serca - wymienić + zwierzęta wrażliwe

A
 1. sarkosporydioza (Sarcocystis sp.) - przeżuwacze, świnie
 2. toksoplazmoza (Toxoplasma gondii)
 3. Wągrzyca (cysticercosis myocardii)
  • świnie (Cysticercus cellulosae)
  • bydło (Cysticercus bovis)
  • owce (Cysticercus ovis)
 4. Bąblowica (echinococcosis, Echinococcus polymorphus) - bydło, konie, świnie, pies
 5. Dilofilarioza (Dilofilaria immitis) - psy i koty
 6. Angiostrongyloza (Angiostrongylus vasorum) - psy, lisy
21
Q

Przerost serca - łacina + przebieg

A

hypertrophia cordis
przeciążenie serca przez pracę/ oddziaływania biochemiczne -> wzmożona synteza białek w kardiomiocytach -> powiększenie serca

22
Q

przerost serca - podział

A
 • dośrodkowy (zwyczajny) - przy przeciążeniu związanym ze wzrostem ciśnienia w komorach
 • odśrodkowy (z rozstrzenią) - przy przeciążeniu przez nadmierną ilość krwi wpływającą do komory
23
Q

przerost serca - przyczyny, przykładowe

A
 • zwężenie ujść zastawek/ niedomykalność zastawek
 • zwężenie ujść pni tętniczych
 • zwężenie tętnic wychodzących z serca/ tętnic obwodowych
 • blizny pozapalne/ pozawałowe serca
 • kardiomiopatia
24
Q

Rozstrzeń serca - łacina + przebieg

A

dilatatio cordis
brak możliwości rozwinięcia siły skurczu umożliwiającej całkowite opróżnienie komór i przedsionków -> krew zalega w sercu -> zwiększenie objętości światła jam serca

25
Q

rozstrzeń serca - podział

A
 • kompensacyjna - dostosowanie siły skurczu i wyrzutu serca do pompowanej ilości krwi
 • dekompensacyjna - powodująca niewystarczające opróżnianie jam serca -> zastoinowa niewydolność krążenia
26
Q

kardiomiopatie - co to

A

= choroby mięśnia sercowego; stany wynikające z pierwotnych zaburzeń funkcji kardiomiocytów, obejmujące zmiany zwyrodnieniowe (myodegeneratio) i zapalne (myocarditis)

27
Q

kardiomiopatie - podział

A

Ze względu na etiologię:
1. kardiomiopatie pierwotne = idiopatyczne
2. kardiomiopatie wtórne = o znanej przyczynie
- dziedziczne
- żywieniowe
- toksyczne
- urazowe
- endokrynne
- infekcyjne
- nowotworowe
Podział kliniczno-anatomiczny:
1. kardiomiopatia przerostowa (cardiomyopathia hypertrophica)
2. kardiomiopatia rozstrzeniowa (cardiomyopathia congestiva ectatica)
3. kardiomiopatia restrykcyjna = ograniczająca

28
Q

kardiomiopatia przerostowa - obraz sekcyjny

A
 • pogrubienie ściany lewej komory i przegrody międzykomorowej
 • zmniejszenie światła lewej komory
 • zwężenie ujścia aorty
 • rozszerzenie lewego przedsionka
29
Q

kardiomiopatia rozstrzeniowa - obraz sekcyjny

A
 • powiększenie serca

- poszerzenie jam serca

30
Q

kardiomiopatia restrykcyjna - przebieg

A

zmniejszenie podatności komór na rozciąganie -> upośledzenie ich napełniania w rozkurczu (funkcja skurczowa zachowana)

31
Q

Zmiany patomorfologiczne wsierdzia - wymienić (6)

A
 1. zwapnienie wsierdzia (calcificatio endocardii)
 2. torbiele (cysty) zastawek P-K serca (cysta valvae atrioventricularis - bicuspidalis / tricuspidalis)
 3. endokardioza zastawek serca (endocardiosis) = śluzowate zwyrodnienie zastawek
 4. pęknięcie strun ścięgnistych
 5. zapalenie wsierdzia (endocarditis)
 6. włóknienie wsierdzia (fibrosis endocardii)
32
Q

endokardioza - przebieg

A
 • nadmierna proliferacja miofibroblastów,
 • > zaburzenie i fragmentacja włókien kolagenowych,
 • > odkładanie się w ścianie zastawki mukopolisacharydów
 • > zgrubienie płatów zastawek (głównie P-K) w postaci ognisk na brzegach płatów -> powiększają się i obejmują coraz większe obszary zastawek (niekiedy może dojść do pęknięcia struny ścięgnistej)
33
Q

endokardioza - patogeneza

A
 • nieznana, ale częściej występuje u psów starszych (jest to najczęstsza przyczyna zastoinowej niewydolności krążenia u psów)
34
Q

zapalenia wsierdzia - podział

A

Ze względu na lokalizację; zapalenie:

 1. wsierdzia zastawkowego (endocarditis valvularis)
 2. wsierdzia ściennego (endocarditis parietalis)
 3. strun ścięgnistych (endocarditis cordalis)
 4. wsierdzia mm. brodawkowatych (endocarditis papillaris)

Na charakter zmian:

 1. wrzodziejące (endocarditis ulcerosa)
 2. wrzodziejąco-polipowate (endocarditis ulceroso-polyposa)
 3. brodawkowate (endocarditis verrucosa/ polyposa)
35
Q

powikłania zapalenia wsierdzia

A
 • niedomykalność zastawek
 • powstawanie zatorów i zakrzepów lub zawałów w naczyniach krwionośnych wskutek oderwania fragmentów zmian rozrostowych z zastawek
36
Q

nowotwory serca - predyspozycje

A
 • osobniki w średnim wieku

- brak predyspozycji rasowych

37
Q

najczęściej diagnozowane nowotwory serca

A

zdecydowana większość jest złośliwa

 1. Pierwotne:
  • haemangioma i haemangiosarcoma (naczyniak, naczyniakomięsak)
  • rhabdomyoma i rhabdomyosarcoma (mięśniak, mięsak prążkowanokomórkowe)
  • chemodectoma = paraganglioma (przyzwojak)
  • mesothelioma (międzybłoniak)
  • inne (myxoma, fibroma, neurinoma, chrondro-/ osteosarcoma)
 2. Wtórne (przerzutowe):
  • lymphoma myocardii
38
Q

najczęstszy nowotwór serca u psów - nazwa pl + łac + lokalizacja + powikłania

A

naczyniakomięsak krwionośny (haemangiosarcoma)
- najczęściej w prawym przedsionku serca (często też w śledzionie i tkance podskórnej)
powikłania: powiększenie sylwetki serca, krwawienie do worka osierdziowego, w przypadku pęknięcia tamponada i śmierć

39
Q

wirusowe zapalenie tętnic koni - łacina + etiologia

A

arteritis infectiosa equorum

wirus zapalenia tętnic koni (EAV), rodzaj Arterivirus z rodziny Arteriviridae

40
Q

wirusowe zapalenie tętnic koni - zmiany sekcyjne

A
 • obrzęk i wybroczyny w błonach śluzowych
 • obrzęk tkanki podskórnej kończyn
 • zmętnienie rogówki
 • zawały w płucach, jelicie ślepym, okrężnicy, śledzionie
 • duża ilość płynu surowiczego w klatce piersiowej, worku osierdziowym, jamie brzusznej
 • wybroczyny pod opłucną, osierdziem, wsierdziem, w krezce
 • ostre nieżytowe zapalenie jelit
 • krwotoczne lub dyfteroidalne zapalenie okrężnicy
 • zwyrodnienie miąższowe wątroby i nerek
41
Q

Zaburzenia rozwojowe jamy ustnej - wymienić

A
 1. rozszczep podniebienia (palatoschisis, ang. cleft palate)
 2. rozszczep wargi (chelioschisis, ang. cleft lip, warga zajęcza - labium leporinum)
 3. zbyt duży otwór ustny (macrostomia)
 4. zbyt mały otwór ustny (microstomia)
 5. brak otworu ustnego (astomia)
 6. ogniskowy brak nabłonka pokrywowego (epitheliogenesis imperfecta)
42
Q

Zapalenia jamy ustnej - podział + łacina

A
 1. nieżytowe (stomatitis catarrhalis)
 2. pęcherzykowe (stomatitis vesicularis)
 3. grudkowe (stomatitis papulosa)
 4. nadżerkowe i wrzodziejące (stomatitis erosiva et ulcerosa)
 5. włóknikowe (stomatitis fibrinosa)
 6. martwicowe (stomatitis necroticans)
 7. eozynofilowe (stomatitis eosinophilica)
 8. limfocytarno-plazmocytarne
43
Q

choroba niebieskiego języka - łacina + etiologia + zwierzęta wrażliwe

A

febris catarrhalis ovium
wirus choroby niebieskiego języka; rodzaj Orbivirus z rodziny Reoviridae
wrażliwe: owce (czasem bydło)

44
Q

choroba niebieskiego języka - zmiany makro

A
 • obrzęk i zasinienie błony śluzowej policzków, warg języka
 • strupy na okolicy otworów nosowych
 • obrzęk okolicy podżuchwowej
 • nieżytowe zapalenie jamy ustnej i nosa, z nadżerkami i wybroczynami
 • wybroczyny w błonie środkowej pnia tętnicy płucnej (zmiana patognomiczna u owiec)
 • wybroczyny i martwica brodawek żwacza (wysoce sugestywna zmiana u owiec)
 • przekrwienie, obrzęk i owrzodzenie skóry, koronki i brzegów racic
 • zwyrodnienie szkliste mięśni szkieletowych i martwica
 • wybroczyny i martwica w m.sercowym (mm. brodawkowate LK)
 • krwisty płyn w worku osierdziowym
 • obrzęk płuc i śledziony
45
Q

choroby, w przebiegu których pojawiają się pęcherze w jamie ustnej

A
 1. pryszczyca (stomatitis aphthosa epizootica)
 2. pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej (stomatitis vesicularis)
 3. wysypka pęcherzykowa świń (exanthema vesiculare suum)
 4. choroba pęcherzykowa świń (morbus vesicularis suum)
46
Q

pryszczyca - łacina + etiologia + gatunki wrażliwe

A

stomatitis aphthosa epizootica / aphthae epizooticae (ang. foot and mouth disease)
wirus pryszczycy (Aphthovirus z rodziny Picornaviridae)
wrażliwe: parzystokopytne (przeżuwacze, świnie) + człowiek (zoonoza!)

47
Q

pryszczyca - postacie choroby

A
 • pęcherzowa (pęcherze dochodzące do wielkości jaja kurzego, wypełnione żółtoczerwonym płynem - na błonach śluzowych, skórze, w okolicy koronki
 • złośliwa (bez pęcherzy, z nieropnym zapaleniem m. sercowego -> ogniska i smużki w ścianie LK i przegrodzie serca -> cor tigrinum)
48
Q

pryszczyca - zmiany sekcyjne

A
 • ropnie w skórze kończyn
 • zmiany zapalne i martwicowe kości
 • ropne lub posokowate zapalenie stawów
 • przerzuty ropne w różnych narządach wewnętrznych
 • u młodych osobników: zwyrodnienie szkliste w mm.szkieletowych
49
Q

pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej - zmiany sekcyjne

A

przebieg kliniczny przypomina pryszczycę (ale nie występuje w Europie)

 • pęcherze na języku, dziąsłach, wargach, podniebieniu twardym, śluzawicy, strzykach, skórze koronki racic i szparze międzyracicznej
 • nadżerki po pękniętych pęcherzach i blizny po wygojeniu nadżerek
50
Q

wysypka pęcherzykowa świń - zmiany makro

A

podobne do pryszczycy i choroby pęcherzykowej świń, niemożliwe do rozróżnienia makroskopowo

51
Q

choroba pęcherzykowa świń - łacina + etiologia

A

morbus vesicularis suum

wirus choroby pęcherzykowej świń, rodzaj Enterovirus, rodzina Picornaviridae

52
Q

Grudkowe zapalenie jamy ustnej - łacina + w jakich chorobach występuje

A

stomatitis papulosa

 • grudkowe zapalenie jamy ustnej bydła
 • niesztownica owiec
53
Q

grudkowe zapalenie jamy ustnej bydła - etiologia + przebieg

A

wirus grudkowego zapalenia jamy ustnej bydła - rodzaj Parapoxvirus, rodzina Poxviridae
-> guzki (nigdy pęcherze) na błonach śluzowych pp i skórze, przebieg łagodny (wysoka zachorowalność, niska śmiertelność)

54
Q

niesztowica owiec - łacina + etiologia + gatunki wrażliwe

A

ecthyma contagiosum,
= zakaźne krostowe zapalenie skóry - dermatitis contagiosa papulosa (ang. soremouth)
wirus niesztownicy, rodzaj Parapoxvirus, rodzina Poxviridae
wrażliwe: owce, kozy, woły, wielbłądy, człowiek!

55
Q

niesztowica owiec - zmiany sekcyjne

A
 • wargowa: zaczerwienienia, pęcherzyki, brodawkowate strupy, głównie w kątach warg i lusterku nosa
 • kończynowa: krosty i wrzody z ropną wydzieliną, może dojść do zajęcia puszki rogowej
 • płciowa: obrzęk i owrzodzenie sromu/ napletka/ prącia, krosty, strupy i pęcherze na wymieniu i strzykach

wykwity mogą wystąpić również nad oczami, na skórze słabo owłosionej lub skaleczonej

56
Q

nadżerkowe i wrzodziejące zapalenie jamy ustnej - choroby, przy których występuje

A
 1. choroba błon śluzowych (BVD)
 2. zakaźne zapalenie nosa i tchawicy kotów
 3. kalciwiroza kotów
 4. mocznica
 5. NSAD - u koni długotrwale leczonych NLPZ
57
Q

wirusowa biegunka i choroba błon śluzowych - etiologia + zwierzęta wrażliwe

A

ang. bovine viral diarrhea
wirus BVD-MD, rodzaj Pestivirus, rodzina Flaviviridae
wrażliwe: przeżuwacze

58
Q

BVD - postacie choroby

A
 • biegunkowa (wysoka zachorowalność, niska śmiertelność)

- choroba błon śluzowych (niska zachorowalność, wysoka śmiertelność)

59
Q

BVD - zmiany sekcyjne

A
 • rozlane nieżytowe zapalenie błony śluzowej jamy ustnej z nadżerkami lub owrzodzeniami (przekrwienie dookoła) -> nadżerkowo-wrzodziejące zapalenie jamy ustnej
 • nieżytowe zapalenie jelit cienkich
 • ogniskowe dyfteroidalne zapalenie jelita grubego
 • treść jelita jest ciemna, wodnista, o gnilnym zapachu
 • owrzodzenia szpary międzyracicznej i okolicy koronki
 • zaburzenia rozwojowe u poronionych płodów i padłych osesków (infekcja śródmaciczna)!!!!
60
Q

zaburzenia rozwojowe płodów wskutek zakażenia śródmacicznego BVD

A

w przypadku zakażenia śródmacicznego między 100-150 dniem ciąży

 • niedorozwój móżdżku (hypoplasia cerebelli)!
 • niedorozwój mózdu (hypoplasia cerebri)!
 • wodogłowie (hydrocephalus)!
 • przedwczesny zanik lub brak grasicy
 • ubytki lub brak owłosienia (hypotrichosis, alopecia)
 • skrócenie żuchwy (brachygnatia)!
 • zahamowanie wzrostu
 • niedorozwój płuc
61
Q

mocznicowe wrzodziejące zapalenie jamy ustnej - patomechanizm

A

wysoki poziom mocznika w surowicy krwi i ślinie -> w okolicy ujść przewodów wyprowadzających ślinę bakterię jamy ustnej transformują mocznik do amoniaku -> chemiczne uszkodzenie nabłonka -> nadżerka/ owrzodzenie

we krwi -> uszkodzenie śródbłonka naczyniowego -> zakrzepica naczyń -> niedokrwienie -> zawał

62
Q

włóknikowe zapalenie jamy ustnej - łacina + choroby, przy których występuje

A

stomatitis fibrinosa

 • głowica bydła = zaraźliwa gorączka bydła (coryza gangraenosa bovum)
 • księgosusz (pestis bovum)
63
Q

głowica bydła - łacina + etiologia + gatunki wrażliwe

A

coryza gangraenosa bovum
wirus alcelaphine herpeswirus typ-1 (AIHV-1) lub herpeswirus owiec typ-2 (OHV-2); rodzina Herpesviridae (podrodzina Gamma-)
wrażliwe: bydło, owce, kozy, bizony

64
Q

głowica bydła - zmiany sekcyjne

A
 • p. posocznicowa -> brak zmian/ zwyrodnienie narządów miąższowych, powiększenie śledziony i ww.chłonnych, zapalenie pp
 • p. głowowo-oczna -> włóknikowe zap. j.ustnej, nosa i oskrzeli, zapalenie płuc, owrzodziała rogówka (panophtalmitis), obluzowane możdżenie, białe, słoninowate guzki na nerce
 • p. jelitowa -> owrzodzenia pp, nalot włóknika w jelicie i trawieńcu
 • p. nerwowa -> obrzęk i przekrwienie opon mózgowych, żółto-krwisty płyn w komorach mózgu, nieropne limfocytarne zapalenie mózgu
65
Q

księgosusz - łacina + etiologia + gatunki wrażliwe

A

pestis bovum
wirus księgosuszu, rodzaj Morbilivirus, rodzina Paramyxoviridae
wrażliwe: przeżuwacze

66
Q

księgosusz - zmiany sekcyjne

A
 • objawy odwodnienia i wychudzenia
 • okolica odbytu zabrudzona kałem
 • sucha zbita treść pokarmowa w księgach (stąd księgosusz)
 • owrzodzenia i nadżerki pokryte włóknikowym nalotem w błonie śluzowej jamy ustnej
 • owrzodzenia w przełyku, żwaczu, czepcu
 • ostre nieżytowe zapalenie błony śluzowej trawieńca
 • dyfteroidalne zapalenie jelit (martwica kępek Peyera w j.grubym -> owrzodzenia pokryte włóknikiem wyglądają jak otręby)
67
Q

martwicowe zapalenie jamy ustnej - łacina + choroby, przy których występuje

A

stomatitis necroticans

 • nekrobacyloza (necrobacillosis)
 • językowo-gardłowa postać wąglika (glossoanthrax)
68
Q

nekrobacyloza - etiologia + zmiany sekcyjne

A

Fusobacterium necrophorum
= dyfteria cieląt, zmiany dotyczą jagniąt ssących do 3m.ż.:
- głębokie owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, pokryte włóknikowo-ropnym nalotem (policzki, język, podniebienie, krtań)

69
Q

eozynofilowe zapalenie jamy ustnej - łacina + patogeneza

A

stomatitis eosinophilica

 • występuje najczęściej u kotów -> ziarniniaki i wrzody drążące
 • mechanizm immunozależny, z nadwrażliwości
 • zmiany lokalizują się na wargach w pobliżu nozdrzy i mogą obejmować skórę pokrytą włosami + jamę ustną, dziąsła, podniebienie, gardło, język
70
Q

eozynofilowe zapalenie jamy ustnej - obraz mikroskopowy

A
 • kolagenoliza

- otaczająca tkanka ziarninowa z komórkami zapalnymi (przewaga eozynofilów i kom. tucznych)

71
Q

zapalenie migdałków - łacina

A

tonsilitis

72
Q

Zaburzenia rozwojowe języka - wymienić

A
 • brak języka (aglossia)
 • zbyt mały język (microglossia)
 • język olbrzymi (macroglossia)
 • rozszczep języka (glossoschisis)
 • język pokryty włosem (choristoma - odpryskowiak)
73
Q

zapalenie języka - łacina + przy jakich chorobach występuje

A

glossitis
bakteryjne:
- promienica (Actinobacillus lignieresi)
grzybica = pleśniawka, kandydoza (Candida albicans)
pasożytnicze:
- sarkosporydioza (Sarcocystis sp.)
- włosień kręty (Trichinella spiralis) - u mięsożernych!
- wągry tasiemców (Cysticercosis linguae)

74
Q

Najczęstsze nowotwory języka - wymienić

A
 1. rak płaskonabłonkowy
 2. papilloma
 3. rhabdomyoma
 4. rhabdomyosarcoma
 5. fibrosarcoma
 6. melanoma
 7. myoblastoma
75
Q

!!!Najczęstsze nowotwory i zmiany rzekomonowotworowe jamy ustnej

A
 1. rozrostowe zapalenie dziąseł (gingivitis hypertrophicans)
 2. nadziąślak (epulis)
 3. brodawczyca jamy ustnej (papillomatosis cavum oris)
 4. rak płaskonabłonkowy (carcinoma planoepitheliale)
 5. czerniak/ czerniakomięsak (melanoma/ melanoma malignum)
 6. włókniakomięsak (fibrosarcoma)
 7. plazmocytoma
76
Q

Nadziąślak - podział

A
 • włóknisty = włókniak zębopochodny (epulis fibrinosa)
 • kostniejący (epulis ossificans)
 • akantotyczny
 • olbrzymiokomórkowy (epulis gigantocellularis)
77
Q

zapalenie ślinianek - łacina + choroby, przy których występuje

A

sialoadenitis

 • nosówka psów
 • wścieklizna
78
Q

Zaburzenia rozwojowe zębów - wymienić

A
 • ageneza (adontia)
 • zęby nadliczbowe (polydontia)
 • zmniejszona liczba zębów (oligodontia)
79
Q

nieprawidłowości zgryzu - wymienić

A

wynikające z zaburzeń rozwoju szczęki i żuchwy:

 • prognatia (nadmierne wysunięcie żuchwy)
 • brachygnatia superior (skrócenie szczęki przy prawidłowej żuchwie)
 • brachygnatia inferior (skrócenie żuchwy przy prawidłowej szczęce)

inne nieprawidłowości zgryzu:

 • zgryz krzyżowy (camphylognatia)
 • poszerzenie przestrzeni międzyzębowych (diastasis dentium)
 • zatrzymanie zębów w zębodołach (retentio)
80
Q

niedorozwój szkliwa - łacina + przyczyny

A

amelogenesis imperfecta

 • zwyrodnienia ameloblastów
 • niedobór wit. A i D
 • intoksykacje
 • choroby zakaźne
 • hypertermia
 • przechorowanie nosówki w czasie odontogenezy zębów stałych
 • BVD zakażenie śródmaciczne
81
Q

zmiany zabarwienia zębów - wymienić

A
 • różowe/ czerwone -> wrodzona porfiria erytropochodna
 • żółte -> stosowanie tetracyklin w okresie odontogenezy
 • brązowe -> zatrucie fluorem (fluoroza)
82
Q

próchnica zębów - łacina + przebieg

A

caries dentium

 • miejscowe odwapnienie szkliwa
 • enzymatyczne rozpuszczenie składników organicznych substancji zębowej
 • rozwój zgorzeli suchej
83
Q

próchnica zębów - następstwa

A
 • wtórne zapalenie miazgi zębowej (pulpitis)
 • choroby przyzębia (paradontopathiae)
 • złamanie zęba
 • nadmierny wzrost zębów przeciwległych
84
Q

kamień nazębny - łacina

A

calculus dentium

85
Q

zapalenie przyzębia - łacina + przebieg

A

paradontitis
- dotyczy aparatu więzadłowego zęba -> obejmuje dziąsła -> prowadzi do pierwotnego zaniku dziąseł -> rozluźnienie, rozchwianie i wypadanie zębów

86
Q

nowotwory zębów - wymienić

A
 • szkliwiak (odomontinoma = ameloblastoma)
 • zębiak (odontoma)
 • cementodentoma (cementoma)
87
Q

achalazja przełyku - łacina + następstwa

A

achalasis, cardiospasmus - zaburzenie motoryki, rozkurcz/ nadmierne napięcie dolnego zwieracza przełyku; następstwa:

 • trudności w połykaniu, wymioty, anoreksja
 • przełyk olbrzymi (megaoesophagus)
88
Q

przełyk olbrzymi - łacina + najczęstsze przyczyny

A

megaesophagus, dilatatio oesophagi

 • zaburzenia w unerwieniu przełyku (m.in. achalazja)
 • zwężenie i zatkanie przełyku
 • procesy zwyrodnieniowe i zapalne dot. mięśniówki przełyku
 • przetrwały prawy łuk aorty
89
Q

zwężenie światła przełyku - łacina + przyczyny

A

stenosis oesophagi

 • ucisk na przełyk przez guzy/ pasożyty/ ropnie/ ziarniniaki
 • jako skutek blizny w ścianie przełyku
90
Q

zatkanie, przebicie i pęknięcie przełyku - łacina

A

zatkanie - obturatio oesophagi
przebicie - perforatio oesophagi
pęknięcie - ruptura oesophagi

91
Q

uchyłek ściany przełyku - łacina + podział

A

diverticulum oesophagi

 • prawdziwy (diverticulum verum) - obejmuje wszystkie warstwy ściany przełyku
 • rzekomy (diverticulum spurium) - ściana uchyłka nie posiada wszystkich warstw ściany przełyku
92
Q

uchyłki ściany przełyku - przyczyny

A
 • długotrwałe wypychanie określonego odcinka ściany przełyku przez zatrzymany pokarm/ ciało obce
 • zwężenie ściany przełyku przez blizny/ ropnie/ nowotwory
 • czynniki dziedziczne
93
Q

zapalenia przełyku - podział (6)

A
 • nieżytowe (oesophagitis catarrhalis)
 • ropne (o. purulenta)
 • dyfteroidalne (o. diphteroides)
 • zgorzelinowe (o. gangraenosa)
 • pasożytnicze (o. verminosa)
 • eozynofilowe (o. eosinophillica)
94
Q

pasożyty przełyku (2)

A
 • nicienie Spirocerca lupi

- sarskosporydioza

95
Q

rozszerzenie przedżołądków - podział ze względu na przyczyny

A
 1. pośmiertne
 2. przyżyciowe
  - ostre pierwotne - przez nadmierną fermentację pokarmu
  • > drobnobańkowe
  • > z górnym pęcherzem
   - ostre wtórne - przez pojawienie się przeszkody (np. zatkanie przełyku/ wpustu żwacza)
   - przewlekłe
   - przewlekłe nawracające
96
Q

zapiaszczenie żwacza - łacina

A

geosedimentum/ saburrera

97
Q

urazowe zapalenie czepca - łacina

A

reticulitis traumatica

98
Q

zapalenie żwacza, czepca, ksiąg - łacina

A

żwacza - rumenitis
czepca - reticulitis
ksiąg - omasitis

99
Q

kwasica żwacza - mechanizm powstawania

A

nadmierne skarmianie paszą łatwostrawną, wysokowęglowodanową -> powstają kwasy organiczne (m.in. mlekowy) obniżające pH treści -> zanikanie korzystnych drobnoustrojów i rozrost patologicznych -> atonia przedżołądków, wzdęcie, odwodnienie -> zapaść krążeniowa

przy dłuższej kwasicy może rozwinąć się grzybica żwacza/ nekrobacyloza

100
Q

kwasica żwacza - zmiany sekcyjne

A
 • owrzodzenia i martwica błony śluzowej żwacza
 • odwodnienie (wzrost ciśnienia osmotycznego w przedżołądkach i ucieczka wody)
 • gnilny zapach wodnistej treści w żwaczu
 • po owrzodzeniach pozostają gwiazdkowate białe blizny
101
Q

zasadowica żwacza - mechanizm powstawania

A

nadmierne skarmianie paszą wysokobiałkową -> powstaje duża ilość mocznika i amoniaku

102
Q

zasadowica żwacza - zmiany sekcyjne

A
 • ostre nieżytowe zapalenie bł.śluz. pp
 • zwyrodnienie tłuszczowe wątroby
 • wybroczyny pod wsierdziem i nasierdziem
103
Q

parakeratoza żwacza - mechanizm powstawania

A

dieta zawierająca mniej niż 10% błonnika -> skrócenie brodawek żwaczowych + ich stwardnienie, zbrązowienie

104
Q

syndrom Hoflunda - mechanizm

A

uszkodzenie n.błędnego (np. przy reticulitis traumatica, skręcie trawieńca) -> zaburzenia motoryki przedżołądków, skurcz trawieńca, rozszerzenie przedżołądków -> utrudnione usuwanie treści do dwunastnicy

105
Q

podział uszkodzeń n.błędnego w patologii przedżołądków

A

I typ uszkodzenia - zmiany zapalne wokół nerwu w każdej lokalizacji -> zaburzenie odłykania/ odbijania -> wzdęcia
II typ - zaburzenie przesuwania treści z ksiąg do trawieńca przez reticulitis traumatica/ niedrożność ksiąg
III typ - fizyczne zatkanie trawieńca błonnikiem/ przemieszczenie lub skręt trawieńca
IV typ - ciąża i ucisk na nerw

106
Q

najczęstszy nowotwór przedżołądków + przyczyny

A

brodawczaki (papilloma)

 • przez infekcję wirusową papillomawirusem
 • przez spożywanie paproci orlicy zwyczajnej
107
Q

ostre rozszerzenie żołądka u koni - łaicna + przyczyny

A

dilatatio ventriculi acuta

 • przez nadmierne skarmianie pęczniejącą w żołądku karmą
 • zaburzenia trawienia -> nadmierna produkcja gazów
 • niedrożność jelit cienkich lub grubych
108
Q

przewlekłe rozszerzenie żołądka u koni - łacina + przyczyny

A

dilatatio ventriculi chronica

 • przez atonię bł. mięśniowej żołądka
 • zaburzenia rozwojowe
 • zapalenie żołądka
 • łykawość (aerophagia)
 • zjadanie piasku
 • zwężenie odźwiernika
 • niedrożność pp przez częściowy skręt jelit
109
Q

ostre rozszerzenie i skręt żołądka u psów - łacina + przyczyny

A

dilatatio alimentaria acuta et torsio ventriculi

 • przez nadkwasotę żołądka -> więcej bakterii intensywnie fermentujących
 • rodzaj karmy
 • aerofagia
 • skurcz wpustu/ skurcz odźwiernika
 • atonia żołądka
 • relaksacja więzadła żołądkowo-wątrobowego
 • budowa anatomiczna zwierzęcia (szeroka klatka piersiowa)
110
Q

przemieszczenie i skręt trawieńca u bydła - łacina + przyczyny

A

dislocato et torsio abomasi

 • u cieląt: karmienie raz dziennie/ zimnym mlekiem/ zbyt wysokoenergetyczną paszą
 • u bydła: krowy wysokomleczne (HF-> szeroka klp), okres około/poporodowy
111
Q

podział zapaleń żołądka

A
zapalenie ż. właściwego = gastritis; zapalenie trawieńca = abomasitis
ze względu na rodzaj wysięku:
- nieżytowe (g. catarrhalis)
- krwotoczne (g. haemorrhagica)
- ropne (g. purulenta)
- włóknikowe (g. fibrinosa)
- nadżerkowe i wrzodziejące (g. erosiva et ulcerosa)
- ziarniniakowe (g. granulomatosa)
ze wzgl. na czas trwania:
- ostre
- przewlekłe
ze wzgl. na etiologię:
- pierwotne
- wtórne
112
Q

krwotoczne zapalenie żołądka/ trawieńca - jakie mogą być przyczyny?

A
 • mocznica
 • leptospiroza psów
 • dyzenteria świń
 • zatrucia/ ciała obce
 • paraszelestnica owiec!
113
Q

paraszelestnica owiec - inna nazwa + łacina + czynnik etiologiczny

A

= choroba krwawych jelit
gastromycosis ovis
Clostridium septicum

114
Q

ropne zapalenie żołądka - przyczyny

A

bakterie ropotwórcze = Staphylococcus i Streptococcus

- Streptococcus equi - zołzy koni!

115
Q

włóknikowe zapalenie żołądka - przyczyny

A
 • pomór świń
 • pomór bydła
 • salmonelloza
 • ostre zatrucia
116
Q

dyfteroidalne zapalenie żołądka - łacina + co to + kiedy występuje

A

gastritis diphteroides

 • rodzaj włóknikowego, kiedy włóknik wnika głęboko w bł. śluzową tworząc głębokie owrzodzenia pokryte strupem (wygląda to jak otręby)
 • występuje przy salmonellozie
117
Q

nadżerkowe i wrzodziejące zapalenie żołądka - przyczyny

A
 • przewlekła mocznica

- leptospiroza

118
Q

ziarniniakowe zapalenie żołądka - przyczyny

A
 • gruźlica żołądka (tuberculosis ventriculi)

- promienica żołądka (actinomycosis ventriculi)

119
Q

najczęstsze nowotwory żołądka u psów (2)

A

leiomyoma (nr 1) i leiomyosarcoma

120
Q

najczęstszy nowotwór żołądka u koni (1)

A

rak płaskonabłonkowy

121
Q

jak rozróżnić przyżyciowe pęknięcie w pp od pośmiertnego?

A
 • linia wzdęcia w przełyku - jeśli było przyżyciowe wzdęcie żołądka/ przedżołądków
 • na brzegach przyżyciowego rozdarcia obrzęk, zaczerwienienie i skrzepy krwi
 • w przyżyciowym treść jest rozprowadzona po jamie brzusznej wskutek perystaltyki + możliwe cechy zapalenia otrzewnej
122
Q

zaburzenia rozwojowe jelit (6)

A
 • zwężenie jelita (stenosis intestini)
 • atrezja (atresio intestini) - błonowa/ przewodowa/ ślepo zakończona
 • brak otworu odbytowego (atresia ani simplex)
 • wytworzenie się odbytu w miejscach nieprawidłowych, w kroczu (atresia ani perinealis) lub na mosznie (atresia ani scrotalis)
 • niewykształcenie prostnicy (atresia ani et recti)
 • uchyłek jelita (diverticulum intestini)
123
Q

nieprawidłowości w położeniu jelit i innych narządów jamy brzusznej (7)

A
 • wypadnięcie trzewii (eventratio, prolapsus)
 • skręt (torsio)
 • zawęźlenie (volvulus mesenterialis)
 • skręt węzłowaty (volvulus nodosus)
 • przemieszczenie (dyslocatio)
 • zagięcie (retroflexio)
 • wgłobienie (invaginatio)
124
Q

wypadnięcie trzewii zwykłe - podział (9) + łacina

A

wypadnięcie zwykłe (eventratio simplex):

 1. szczelinowe (e. fissuralis)
 2. pępkowe (e. umbilicalis)
 3. przez skórę (e. percutanea)
 4. między mięśnie (e. intermuscularis)
 5. przez szczeliny przepony (e. diaphragmatica)
 6. wynicowiec przez brak zrośnięcia w linii białej (schistosoma reflexum)
 7. przez prostnicę (e. rectalis)
 8. przez macicę (e. uterina)
 9. przez pochwę (e. vaginalis)
125
Q

wypadnięcie trzewii w postaci przepukliny - podział (6+6) + łacina

A

przepuklina (eventratio hernialis = hernia):

 • prawdziwe (h. vera)
 • rzekome (h. spuria)
 • wrodzone h. congenita)
 • nabyte (h. acquisita)
 • wewnętrzne (h. interna):
  1. otworu sieciowego (h. foraminis epiploici)
  2. sieciowa (h. omentalis)
  3. przestrzeni nerkowo-śledzionowej (h. spatii renolienalis)
  4. krezkowa (h. mesenterialis)
  5. więzadłowa (h. ligamentosa)
  6. rzekomowięzadłowa (h. pseudoligamentosa)
 • zewnętrzne (h. externa):
  1. brzuszna (hernia abdominalis)
  2. pępkowa (h. umbilicalis)
  3. pachwinowa (h. inguinalis)
  4. udowa (h. femoralis)
  5. kroczowa (h. perinealis)
  6. przeponowa (h. diaphragmatica)
126
Q

nadzianka krwawa - łacina

A

po prostu infarctus anemicus

127
Q

rodzaje zapaleń jelit (6)

A
 • nieżytowe (enteritis catarrhalis)
 • krwotoczne (e. haemorrhagica)
 • ropne (e. purulenta)
 • włóknikowe (e. fibrinosa)
 • martwicowe (e. necroticans)
 • zgorzelinowe (e. gangraenosa)