Egzamin 2/2 Flashcards Preview

Patomorfa > Egzamin 2/2 > Flashcards

Flashcards in Egzamin 2/2 Deck (131)
Loading flashcards...
1
Q

rozrostowy krwiak małżowiny sitowej - łacina

A

haematoma progressiva ethmoidalis

2
Q

wirusy + bakterie powodujące zapalenie górnych d.o. u koni

A
 • herpeswirus koni typ-1 (podtyp I i II) i typ-4 -> rhinopneumonitis equorum
 • wirus influenzy koni -> influenza equorum
 • Streptococcus equi -> adenitis equorum
 • Burkholderia mallei -> malleus
3
Q

wirusy + bakterie powodujące zapalenie górnych d.o. u psów

A
wirusy:
- wirus nosówki (morbiliwirus)
- adenowirus psów typ-2
- wirus parainfluenzy psów
bakterie:
- Bordetella bronchiseptica
- E. coli
- Streptococcus sp. et Staphylococcus sp.
4
Q

czynniki powodujące zapalenie błony śluzowej nosa u kotów (koci katar)

A
wirusowe:
- herpeswirus kotów typ-1
- kalciwirusy kotów
chlamydie:
- Chlamydia psittaci
bakterie:
- Bordetella bronchiseptica
- E. coli
- Streptococcus sp. et Staphylococcus sp.
grzyby:
- Cryptococcus neoformans
5
Q

ziarniniakowe zapalenie błony śluzowej nosa - jakie czynniki mogą wywoływać

A

bakterie: Mycobacterium sp., Burkholderia mallei
grzyby: Cryptococcus sp., Blastomyces sp., Rhinosporidium seeberi

6
Q

nowotwory nienabłonkowe nosa - wymienić (10)

A
 • osteoma, osteosarcoma
 • chondroma, chondrosarcoma
 • fibroma, fibrosarcoma
 • myxoma, myxosarcoma (śluzak, śluzakomięsak)
 • haemangioma, haemangiosarcoma
7
Q

nowotwory nabłonkowe nosa - wymienić (8)

A
niezłośliwe:
1. papilloma
2. adenoma
złośliwe - częstsze:
1. carcinoma planoepitheliale
2. carcinoma transitionale (rak nabłonka przejściowego)
3. adenocarcinoma
4. (rak anaplastyczny)
5. (nerwiak węchowy)
6. (rak endokrynny)
8
Q

połowiczne porażenie krtani - łacina + skutek

A

hemiplagia laryngis

-> dychawica świszcząca

9
Q

zapalenie nadżerkowo wrzodziejące krtani - przy jakich chorobach zakaźnych

A
 • głowica bydła
 • pomór bydła
 • choroba błon śluzowych bydła
10
Q

zapalenie włóknikowe i martwicowe krtani - przy jakich zakaźnych występuje

A
 • leptospiroza psów

- nekrobacyloza cieląt

11
Q

zapalenie worków powietrznych - łacina + przyczyny

A

aerophoritis

 • z grzybicy (Aspergillus sp.)
 • z bakterii (Streptococcus equi) -> aerophoritis purulenta
12
Q

kaszel kenelowy psów - łacina + czynnik etiologiczny

A

tracheobronchitis infectiosa canis

choroba wieloczynnikowa: adenowirus psów typ-2, wirus parainfluenzy psów, Bordetella bronchiseptica

13
Q

wapnienie płuc - łacina + przyczyny

A

calcificatio pulmonum

 1. wapnienie przerzutowe
  - hiperwitaminoza wit. D
  - zatrucia roślinne (analogi wit. D)
  - mocznica
  - nadczynność kory nadnerczy
 2. wapnienie dystroficzne
  - pomartwicze/ pozapalne
14
Q

niedodma płuc - łacina + co to

A

atelectasis pulmonum

brak wypełnienia gazem czy czymkolwiek innym pęcherzyków płucnych

15
Q

niedodma płuc - podział

A

ze względu na przyczyny:

 1. wrodzona = płodowa (atelectasis congenita)
 2. nabyta (a. acquisita)
  - z zatkania światła oskrzela (a. obturativa)
  - z ucisku (a. compressiva)
16
Q

przekrwienie płuc - rodzaje + przyczyny

A
 1. czynne (hyperaemia pulmonum activa)
  - przy zapaleniu płuc
  - obniżonym ciśnieniu atmosferycznym
  - zbyt szybkim usunięciu wysięku w opłucnej
 2. bierne (hyperaemia passiva)
  - przy niewydolności lewego serca i zaleganiu krwi w płucach
  - przy śmierci z ostrej niewydolności serca
  - jako następstwo wad serca (zwłaszcza zastawki dwudzielnej)
17
Q

obrzęki płuc - rodzaje

A
 • hydrostatyczny = kardiogenny, hemodynamiczny
 • niehydrostatyczny
 • zapalny
18
Q

obrzęk płuc - etapy

A
 1. obrzęk ukryty (oedema occultum) -> gromadzenie płynu w przegrodach międzypęcherzykowych
 2. obrzęk jawny (oedema manifestum) - gromadzenie w pęcherzykach płucnych
19
Q

przyczyny obrzęku płuc (5)

A
 • niewydolność lewej komory serca (np. kardiomiopatie)
 • przewodnienie
 • utrudniony odpływ chłonki
 • spadek ciśnienia osmotycznego osocza (np. uszkodzenie nerek)
 • uszkodzenie bariery śródbłonkowo-pęcherzykowej (np. zatrucia)
20
Q

zespół ostrej niewydolności oddechowej - patogeneza

A

czynniki uszkadzające, etiologia wieloczynnikowa (sepsa, zatrucia, oparzenia)

 • > zmniejszenie przepływu krwi
 • > niedotlenienie:
  • > pneumocyty typu-II -> niedobór surfaktantu
  • > śródbłonki -> przesięk + tworzenie błon szklistych
21
Q

zespół ostrej niewydolności oddechowej - z czym przebiega

A

towarzyszy mu:

 • nadciśnienie w układzie płucnym
 • nacieczenie płuc przez granulocyty obojętnochłonne
 • uwalnianie licznych mediatorów zapalenia
 • rozległe uszkodzenie ścian pęcherzyków
 • tworzenie błon szklistych w pęcherzykach
22
Q

przyczyny krwawienia do płuc

A
 • pęknięcie naczynia (haemorrhagia per rhexin)
 • nadżarcie ściany naczynia (haemorrhagia per diabrosin)
 • przesączanie się krwi (haemorrhagia per diapedesin)
 • agonia, ubój
 • toksyny (np. kumaryny)
 • alergie
 • brak wit. C, koagulopatie
 • choroby zakaźne
23
Q

podziały zapaleń płuc - jakie czynniki bierzemy pod uwagę (5)

A
 1. przyczyna
 2. rodzaj wysięku
 3. rozmieszczenie zmian
 4. czas trwania
 5. cechy morfologiczne
24
Q

podział zapaleń płuc ze względu na etiologię (7)

A
 1. wirusowe
 2. bakteryjne
 3. mykoplazmowe
 4. alergiczne
 5. grzybicze
 6. pasożytnicze
 7. toksyczne
25
Q

podział zapaleń płuc ze względy na rodzaj wysięku (6)

A
 1. surowicze = nieżytowe
 2. włóknikowe
 3. krwotoczne
 4. ropne
 5. zgorzelinowe/ martwicowe
 6. ziarniniakowe
26
Q

podział zapaleń płuc ze względu na rozmieszczenie zmian (6)

A
 1. ogniskowe
 2. wieloogniskowe
 3. odoskrzelowe
 4. zrazikowe
 5. płatowe
 6. rozlane
27
Q

podział zapaleń płuc ze względu na czas trwania (3)

A
 1. ostre
 2. podostre
 3. przewlekłe
28
Q

podział zapaleń płuc ze względu na cechy morfologiczne (6!!!)

A
 1. odoskrzelowe (bronchopneumonia)
  • nieżytowe (b. catarrhalis)
  • krupowe=włóknikowe (b. fibrinosa)
  • ropne (b. purulenta)
 2. przerzutowe (pneumonia metastatica)
 3. śródmiąższowe (p. interstitialis)
 4. ziarniniakowe (p. granulomatosa)
 5. zgorzelinowe (p. gangraenosa)
 6. martwicowe (p. necroticans)
29
Q

ropne zapalenie płuc - podział + przyczyna

A

przyczyna: infekcja bakteriami ropnymi
- ropne odoskrzelowe (bronchopneumonia purulenta) - drogą aerogenną
- ropne przerzutowe (pneumonia purulenta metastatica) - drogą hematogenną

30
Q

przerzutowe zapalenie płuc - przyczyna

A

podróż zatorów bakteryjnych drogą hematogenną z innych, zakażonych, tkanek

31
Q

zgorzelinowe zapalenie płuc - przyczyna

A

jako powikłanie innego zapalenia płuc, nie jest samodzielną postacią zapalenia

32
Q

martwicowe zapalenie płuc - przyczyna

A

wywołane jedynie przez Fusobacterium necrophorum, najczęściej u bydła, rzadziej u koni

33
Q

Czynniki powodujące śródmiąższowe zapalenie płuc u bydła (3)

A
 • IBR (herpes)
 • wirus parainfluenzy-3 (bronchopneumonia enzootica bovum)
 • Mycoplasma mycoides (pleuropneumonia contagiosa bovum)
34
Q

wirus powodujący śródmiąższowe zapalenie płuc u małych przeżuwaczy (1)

A
 • wirus maedi-visna
35
Q

wirusy powodujące śródmiąższowe zapalenie płuc u koni (4)

A
 • wirus grypy koni (A/equi-I i A/equi-2)
 • herpeswirus koni (EHV-1, EHV-4)
 • adenowirusy
 • wirus zapalenia tętnic koni
36
Q

wirusy powodujące śródmiąższowe zapalenie płuc u świń (3)

A
 • wirus grypy świń
 • cirkowirus świń typ-2
 • PRRS
37
Q

wirusy powodujące śródmiąższowe zapalenie płuc u psów (3)

A
 • wirus nosówki
 • wirus parainfluenzy
 • herpeswirus psów
38
Q

wirus powodujący śródmiąższowe zapalenie płuc kotów (1)

A

kalciwirus

39
Q

ziarniniakowe zapalenie płuc - przy jakich chorobach (11)

A
 1. gruźlica płuc
 2. gruźlica rzekoma
 3. nosacizna płuc
 4. promienica płuc
 5. botriomykoza płuc
  grzybice systemowe:
 6. kryptokokoza
 7. kokcydiomykoza
 8. histoplazmoza
 9. blastomykoza
 10. aspergiloza

+ 11. FIP

40
Q

pasożyty płuc - wymienić

A
 • dirofilaria u Car
 • nicienie płucne Ru
 • Ascaris
 • Strongylus u koni, świń, bydła
41
Q

rodokokoza - czynnik etiologiczny

A

Rhodococcus equi

42
Q

histofiloza płuc - czynnik etiologiczny

A

Histophilus somni

43
Q

histofiloza płuc - zmiany sekcyjne

A
- zmiany posocznicowe
\+ zapalenie:
- górnych d.o. (nieżytowo-ropne)
- płuc (odoskrzelowe włóknikowe)
- krtani (martwicowe)
- macicy
- stawów
- m. sercowego
- mózgu, rdzenia i opon (zatorowo-zakrzepowe)
44
Q

posocznica krwotoczna bydła - inne nazwy + łacina

A

choroba Bollingera, zaraza bydła i dziczyzny

- septicaemia haemorrhagica bovum

45
Q

posocznica krwotoczna bydła - czynnik etiologiczny

A

Pasteurella multocida

46
Q

pastereloza bydła - zmiany sekcyjne

A
 • zmiany posocznicowe (wybroczyny na bł.śluz. i surowiczych + zwyrodnienie miąższowe wątroby i nerek + obrzęk śledziony i ww.chłonnych)
 • galaretowate nacieki tkanki podskórnej głowy i szyi, czasem kończyn i sromu
 • płyn w jamach ciała
 • włóknikowo-krwotoczne zapalenie trawieńca i jelit
 • włóknikowe zapalenie płuc i surowiczo-włóknikowe opłucnej
47
Q

zaraza płucna bydła - łacina + czynnik etiologiczny

A

pleuropneumonia contagiosa bovum

Mycoplasma mycoides

48
Q

zaraza płucna bydła - zmiany sekcyjne

A
 • początkowo zakrzepy w płucach -> ogniska martwicowe -> klasyczne włóknikowe zapalenie płuc i surowiczo-włóknikowe opłucnej
 • dużo płynu w opłucnej
49
Q

choroba maedi-visna - inna nazwa + łacina

A

postępowe zapalenie płuc

pneumonia interstitialis progressiva

50
Q

choroba maedi-visna - czynnik etiologiczny

A

lentiwirus owiec, rodzina Retroviridae

51
Q

choroba maedi-visna - zmiany sekcyjne

A
 • maedi - postępowe śródmiąższowe zap. płuc
 • visna - demielinizujące zapalenie mózgu, opon i rdzenia
  + możliwe zap. stawów i wymienia
52
Q

grypa świń - łacina + czynnik etiologiczny

A

influenza suum

wirus grypy świń typ A (głównie H1N1 i H3N2)

53
Q

grypa świń - zmiany sekcyjne

A
 • ostre nieżytowe zapalenie górnych d.o. i odoskrzelowe płuc
 • obrzęk i przekrwienie ww.chłonnych
 • możliwe zapalenie żołądka i jelit
  + zmiany posocznicowe -> zwyrodnienie miąższowe narządów
54
Q

zespół rozrodczo-oddechowy świń (PRRS) - etiologia

A

wieloczynnikowa:

 1. zakażenia wirusowe -> PRRSV (porcine reproductive-respiratory syndrome virus)
 2. zakażenia bakteryjne
 3. czynniki środowiskowe (stres, zagęszczenie)
 4. cechy osobnicze
55
Q

PRRS - zmiany sekcyjne

A
 • w przypadku infekcji niepowikłanych (rzadko) -> śródmiąższowe zap. płuc, obrzęk i przekrwienie ww.chłonnych
 • w przypadku powikłanych -> specyficzne dla dodatkowego patogenu
56
Q

enzootyczne odoskrzelowe zapalenie płuc świń - łacina + czynnik etiologiczny

A

pneumonia enzootica suum

Mycoplasma hyopneumoniae

57
Q

enzootyczne odoskrzelowe zapalenie płuc świń - zmiany sekcyjne

A
 • odoskrzelowe nieżytowe zapalenie płuc
 • powiększenie ww.chłonnych oskrzelowych i śródpiersiowych
 • wychudzenie
58
Q

zaraza trzody chlewnej - inne nazwy + łacina + czynnik etiologiczny

A

pastereloza świń = posocznica krwotoczna świń; pasterellosis suum = septicaemia haemorrhagica suum

Pasteurella multocida

59
Q

zaraza trzody chlewnej - inne nazwy + łacina + czynnik etiologiczny

A

pastereloza świń = posocznica krwotoczna świń; pasterellosis suum = septicaemia haemorrhagica suum

Pasteurella multocida

60
Q

podział czynników zakaźnych wywołujących zapalenie płuc u psów

A
 1. śródmiąższowe zap. płuc:
  - nosówka
  - CAV-2 (kaszel kenelowy)
  - herpeswiroza
 2. nieżytowe/włóknikowe/ropne zap. płuc:
  - bakterie
 3. ziarniniakowe zap. płuc
  - grziby
61
Q

odma jamy opłucnowej - łacina + co to

A

pneumothorax

brak podciśnienia w opłucnej wskutek przedostania się do niej gazu

62
Q

odma jamy opłucnowej - przyczyny

A
 • złamania żeber
 • obrażenia postrzałowe
 • punkcja jamy opłucnowej
 • pęknięcie płuca
 • przebicie przełyku
 • pęknięcie/ przebicie przepony
63
Q

płyn w jamie opłucnowej - łacina + przyczyny

A

hydrothorax

 • niewydolność serca
 • utrudniony odpływ chłonki
 • hipoproteinemia, niedożywienie, choroby nerek -> spadek ciśnienia osmotycznego krwi
 • choroby jelit (zaburzenia wchłaniania)
 • marskość wątroby (obniżona synteza białek)
64
Q

płyn w jamie opłucnowej - następstwa

A
 • niedodma płuc

- drażnienie opłucnej

65
Q

krew w jamie opłucnowej - łacina + przyczyny

A

haemothorax

 • urazy mechaniczne
 • pęknięcie tętniaka aorty
 • nowotwory
 • koagulopatie wrodzone/ nabyte
66
Q

zapalenie opłucnej - łacina + przyczyny

A

pleuritis

 • uraz: ściany klatki/ przepony
 • nie uraz = bakteryjne
67
Q

zapalenie opłucnej - podział ze względu na charakter wysięku (5)

A
 • surowicze
 • surowiczo-włóknikowe
 • włóknikowe
 • ropne
 • ziarniniakowe
68
Q

“tomato soup” w opłucnej - co to + przyczyny

A

nagromadzenie w jamie opłucnowej krwisto-mlecznego ropnego wysięku
- spowodowane bakteriami, m.in. Actinomyces sp., Bacterioides sp.

69
Q

pierwotne nabłonkowe nowotwory płuc - podział (10)

A
I. gruczolak brodawkowaty
II. gruczolak oskrzelikowo-pęcherzykowy
III. gruczolakorak
IV. rak płaskonabłonkowy
V. rak przypodstawnopłaskonabłonkowy
VI. oskrzelikowo-pęcherzykowy
VII. drobno/wielkokomórkowy
VIII. anaplastyczny
IX. karcinoid
X. gruczolakorakowatość
70
Q

pierwotne nienabłonkowe nowotwory płuc - podział (5)

A
I. naczyniak
II. kostniakomięsak
III. chrzęstniakomięsak
IV. histiocytoza złośliwa
V. guz komórek ziarnistych
71
Q

guz komórek ziarnistych - inna nazwa + łacina + u kogo i gdzie najczęściej występuje

A

guz Abrikosowa
- mioblastoma
u koni, najczęściej w prawym górnym oskrzelu

72
Q

międzybłoniak - łacina - skąd się wywodzi

A

mesothelioma

Wywodzi się z komórek wyścielających błony surowicze

73
Q

międzybłoniak opłucnej - łacina - skąd się wywodzi

A

mesothelioma pleurae

z komórek błony wyścielającej jamę opłucnową

74
Q

nasilona autoliza nerek - przy jakich chorobach zakaźnych?

A

klostridiozy:

 • szelestnica (Clostridium chauvoei)
 • beztlenowa enterotoksemia owiec (Cl. perfringens typ D)
 • enterotoksemia cieląt i bydła (Cl. perfringens typ A i C)
75
Q

beztlenowa enterotoksemia owiec - inna nazwa + łacina

A

choroba miękkiej nerki

enterotoxaemia anaerobica ovium

76
Q

beztlenowa enterotoksemia owiec - zmiany sekcyjne

A

toksyna epsilon

 • > uszkadza śródbłonek naczyniowy
  • > obrzęk mózgu -> symetryczne ogniska rozmiękczynowe mózgu
  • > obrzęk nerek -> pośmiertnie przyspieszona autoliza
  • > obrzęk serca -> hydropericardium
  • > obrzęk płuc -> hydrothorax
  • > niedotlenienie hepatocytów

+ wybroczyny pod błonami surowiczymi
+ nieżytowo-krwotoczne zapalenie j.biodrowego

77
Q

zaburzenia rozwojowe nerek - wymienić (9)

A
 1. brak jednej/ obu nerek (aganesia, aplasia renum)
 2. niedorozwój nerki (hypoplasia renum/ renis), zwykle z przerostem drugiej
 3. wrodzony przerost jednej/ obu nerek
 4. zrost nerek na jednym biegunie, przy zachowanych moczowodach i miedniczkach - nerka podkowiasta (ren arcuatus)
 5. rozdwojenie nerki (ren bipartitus)
 6. przemieszczenie nerki (ectopia renis)
 7. nerka wędrująca (ren migrans)
 8. dysplazja nerek (dysplasia renum) - przetrwanie struktur nerki płodowej
 9. torbiele nerek (deg. cystica renum)
78
Q

dysplazja nerek - co może obejmować (5)

A

obejmuje zachowane struktury nerki płodowej, m.in.:

 • niedojrzałe/ płodowe kłębuszki
 • nadmiar niedojrzałej tk.łącznej śródmiąższowej o większej kurczliwości -> ucisk na kanaliki
 • przetrwałe przewodu metanefronu
 • gruczolakowate rozrosty nabłonka kanalików zbiorczych
 • ogniska metaplazji chrzęstnej lub kostnej
79
Q

dysplazja nerek - zmiany sekcyjne

A
 • nerki pomniejszone
 • blade, zwłókniałe
 • trudnościągalna torebka
 • cechy odmieczniczkowego zapalenia nerek (przy współistniejących anomaliach w rozwoju moczowodów)
 • zapalenie żołądka
 • wapnienie bł. podśluzowej żołądka, wsierdzia LP
 • włóknista dystrofia kości - nerkowa
 • hiperplazja przytarczyc
80
Q

torbielowatość nerek - łacina + etiologia

A

degeneratio polycystica renum congenita
etiologia genetyczna, często u świń, owiec, bulterierów i kotów perskich (prawie 40% persów to ma i wtedy dodatkowo torbiele wątroby i trzustki)

81
Q

torbielowatość nerek - obraz makroskopowy

A
 • nerki powiększone
 • blade
 • zawierają liczne torbiele ok. 1-5mm wypełnione surowiczym płynem
 • większe torbiele uciskają na miąższ -> zanik z ucisku
82
Q

zawał nerki - łacina + następstwa

A

infarctus anemicus renis (biały, bo czerwony bardzo rzadko)

 • goi się przez ziarninowanie -> nerka bliznowata -> marskość pozawałowa (cirrhosis post infarctus)
 • lub sekwestracja (sequestratio infarcti)
83
Q

różyca świń - łacina + czynnik etiologiczny

A

rhusopathia suum = erysipelas suum

włoskowiec różycy, Erysipelothrix rhusopathiae

84
Q

różyca świń - zmiany sekcyjne

A
 • w p. ostrej -> zmiany posocznicowe (przekrwienia skóry w okolicy uszu, szyi, kończyn + obrzęk śledziony, nerek, wątroby + płyn w jamach ciała + wybroczyny na bł. śluzowych i surowiczych + zapalenie żołądka i jelit)
 • w p. podostrej -> pokrzywka romboidalna, przekrwienie śledziony i nerek
 • w p. przewlekłej -> zapalenie wsierdzia, zawały blade w nerkach, SUROWICZO-WŁÓKNIKOWE zap. stawów, martwica skóry (ogona, uszu, ryja, grzbietu)
85
Q

pomór klasyczny świń - łacina + czynnik etiologiczny

A

pestis classica suum

pestiwirus z rodziny Flaviviridae

86
Q

pomór klasyczny świń - zmiany sekcyjne (6)

A
 1. punkcikowate/ krwawe wybroczyny na skórze i błonach śluzowych + podbiegnięcia krwawe
 2. charakterystyczne powiększone i soczyste ww.chłonne o marmurkowatym wyglądzie (nierównomiernie przekrwione)
 3. nerka jajo indycze = blada z wybroczynami
 4. nieżytowe ogniskowe zapalenie jelita grubego -> butony pomorowe
 5. zawały krwawe w śledzionie
 6. włóknikowo-krwotoczne zapalenie płuc
  + w postaci chronicznej dochodzi martwica skóry i nieropne limfocytarne zapalenie mózgu i rdzenia
87
Q

afrykański pomór świń - łacina + czynnik etiologiczny

A

pestis africana suum

asfawirus, ASFV

88
Q

afrykański pomór świń - zmiany sekcyjne

A
 1. wybroczyny na skórze i błonach śluzowych + podbiegnięcia krwawe
 2. ww.chłonne powiększone, marmurkowate
 3. nerka a la jajo indycze
 4. nieżytowe ROZLANE zapalenie jelita grubego
 5. splenomegalia, bez zawałów krwawych
 6. OBRZĘK PŁUC + PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO
89
Q

cirkowirusy świń - wymienić + opisać

A

PCV-1 - niepatogenny, rozpowszechniony

PCV-2 - u większości świń, istotny czynnik etiologiczny wielu zespołów chorobowych

90
Q

choroby świń wywoływane przez cirkowirusy - wymienić (7)

A
 1. zespół skórno-nerkowy (PDNS - porcine dermatitis-necropathy syndrome)
 2. poodsadzeniowy wielonarządowy zespół wyniszczający
 3. zespół zaburzeń w rozrodzie
 4. zespół zaburzeń pp u świń i warchlaków
 5. zespół oddechowy świń
 6. rozrostowe martwicowe zapalenie płuc
 7. wrodzona drżączka prosiąt
91
Q

zespół skórno-nerkowy świń - etiologia

A

wieloczynnikowa:

 • leki, substancje chemiczne
 • alergeny
 • antygeny wewnętrzne
 • patogeny, zwłaszcza PCV-2
92
Q

zespół skórno-nerkowy świń - zmiany sekcyjne

A
 • owalne purpurowo-czerwone, wyniesione nad powierzchnię zmiany skórne z centralnym ogniskiem martwiczym
 • powiększone, blade nerki z wybroczynami (jak przy pomorze)
 • owrzodzenie żołądka
 • zapalenie płuc
 • powiększenie ww.chłonnych, śledziony, zawały brzeżne w śledzionie
 • płyn w jamach ciała
93
Q

zespół skórno-nerkowy świń - zmiany mikro w nerkach

A
 • rozplem komórek mezangium -> produkcja macierzy mezangialnej ->
  wysięk pod torebką kłębuszka
  -> martwica naczyń kłębuszka
 • ogniskowe i rozlane nacieki zapalne
 • wałeczki szkliste w kanalikach nerkowych
94
Q

poodsadzeniowy wielonarządowy zespół wyniszczający świń - etiologia

A

wieloczynnikowa, ale PCV2 jest niezbędny do wywołania pełni objawów klinicznych
- niektóre rasy bardziej predysponowane

95
Q

poodsadzeniowy wielonarządowy zespół wyniszczający świń - zmiany sekcyjne

A
 • charłactwo
 • obrzęk ww.chłonnych, wątroby i NEREK
 • zanik grasicy
 • śródmiąższowe zapalenie płuc
 • żółtaczka
 • owrzodzenie żołądka
 • w ww.chłonnych zanik limfocytów (zastępowane histiocytami) + obecność kom.olbrzymich i ciałek wtrętowych
96
Q

poodsadzeniowy wielonarządowy zespół wyniszczający świń - zmiany mikro w ww.chłonnych

A

CHARAKTERYSTYCZNE (służą do diagnostyki)

 • ubytek komórek tkanki limfoidalnej
 • rozplem komórek histiocytarnych
 • wielojądrzaste komórki olbrzymie
 • ciałka wtrętowe cytoplazmatyczne
97
Q

herpeswiroza psów - czynnik etiologiczny

A

herpeswirus psów typ-I

98
Q

herpeswiroza psów - zmiany sekcyjne

A
 • petechiae et ecchymoses renum + w nadnerczach, wątrobie, płucach i pp (+ ogniska martwicy)
 • wynaczynienia w miąższu nerek w kształcie klina
 • obrzęk płuc
 • krwisty wysięk w jamach
 • powiększenie śledziony i ww.chłonnych
 • nieropne zapalenie opon mózgowych i mózgu
99
Q

nefropatie - podział ogólny

A
 1. kłębuszkowe (glomerulopatie) - zapalne/ niezapalne
 2. kanalikowo-śródmiąższowe (tubulopatie):
  - niezapalne (nerczyce)
  • spichrzeniowe
  • toksyczne
   - zapalne
100
Q

nerczyce - co to wgl

A

= nefropatie niezapalne

wszystkie niezapalne, zwyrodnieniowe zmiany kanalików + kłębuszków + tkanki śródmiąższowej, które dotyczą obu nerek

101
Q

nefropatie spichrzeniowe - etiologia

A

powstają wskutek toczących się w kanalikach ZABURZEŃ METABOLICZNYCH, zarówno w przemianie wodnej, białkowej, tłuszczowej, węglowodanowej, barwnikowej i mineralnej
-> wzmożone wchłanianie z filtratu i odkładanie się w NABŁONKACH KANALIKÓW różnych substancji

102
Q

nefropatie toksyczne - etiologia

A

bezpośrednie oddziaływanie substancji nefrotoksycznych na nabłonek kanalików nerkowych

103
Q

nefropatie spichrzeniowe - wymienić (5)

A
 1. zwyrodnienie miąższowe nerki (deg. parenchymatosa)
 2. zwyrodnienie wodniczkowe nerki (d. hydropica)
 3. zwyrodnienie kropelkowo-szkliste nerek (d. hyalinea guttata)
 4. nefropatie na tle zaburzeń przemiany tłuszczowej
  - zwyrodnienie tłuszczowe (d. adiposa)
  - nefropatia cholesterolowa
 5. nefropatia glikogenowa
104
Q

wymienić nefropatie kanalikowe na tle zaburzeń metabolicznych (8)

A
1. wapnienie kanalików nerkowych;
nefropatie na tle skazy moczanowej: 2. nefropatia ksantynowa; 3. nefropatia mocznicowa
\+ nefropatie spichrzeniowe:
4. zw. miąższowe nerki
5. zw. wodniczkowe
6. kropelkowo-szkliste
7. nefropatie na tle zaburzeń tłuszczy
8. nefropatia glikogenowa
105
Q

zwyrodnienie kropelkowo-szkliste nerek - inna nazwa + skutek + łacina

A

nefropatia proteinowa -> prowadzi do zwiększonego białka w moczu (proteinurii)
degeneratio hyalinea guttata renum

106
Q

nefropatia glikogenowa - skutek

A

zwiększenie cukru w moczu -> glikozuria

107
Q

zaburzenia w przemianie puryn - konsekwencje w nerkach

A
 1. zawały moczanowe (infarctus urici)
 2. nefropatia moczanowa (nephrosis urica)
 3. nefropatia ksantynowa (nephrosis xanthica)
108
Q

nefropatie toksyczne - podział ze względu na przyczyny

A
 1. barwnikowo-białkowe:
  - hemoglobinowa
  - mioglobinowa
  - hemosyderoza
  - barwniki żółciowe
 2. z metali ciężkich
 3. leki (NLPZ, sulfonamidy)
 4. toksyny odgrzibowe
 5. toksyny roślinne
 6. płyny chłodnicze - glikol etylenowy
109
Q

nefropatia hemoglobinowa - etiologia

A

babeszjoza/ leptospiroza/ anemia hemolityczna -> hemoglobinuria -> resorpcja barwnika przez nabłonek kanalików

110
Q

nefropatia mioglobinowa - etiologia

A

rozległe urazy mięśni/ mięśniochwat porażenny koni/ u zwierząt dzikich schwytanych (reakcja stresowo-wstrząsowa) -> mioglobinuria -> resorpcja barwnika przez nabłonki kanalików

111
Q

nefropatia z płynu chłodniczego - etiologia

A

glikol etylenowy rozkładany do nefrotoksycznych metabolitów + odkłada się szczawian wapnia w nabłonku i świetle kanalików oraz tkance śródmiąższowej -> mechaniczne drażnienie i utrudniony odpływ moczu

112
Q

nefropatia amyloidowa - łacina + co to + etiologia

A

nephrosis amyloidea
to nefropatia kłębuszkowa (glomerulopatia!)
- wskutek dysproteinemii/ hiperglobulinemii

113
Q

podział zapaleń nerek

A
 1. zstępujące (drogą krwionośną)
  - nieropne:
  • kłębuszkowe (glomerulonephritis)
   • > ogniskowe
   • > rozlane
  • kanalikowo-śródmiąższowe (nephritis tubulointerstitialis) = śródmiąższowe
   - ropne przerzutowe
 2. wstępujące (drogą przewodów moczowych)
  - miedniczek nerkowych
  - odmiedniczkowe nerek
114
Q

choroby zachodzące z odkładaniem kompleksów Ag-Ab w nerkach

A
 1. konie: NZK, zołzy
 2. bydło: BVD
 3. świnie: pomór afrykański, klasyczny
 4. koty: białaczka, FIP, FIV
 5. psy: choroba Rubartha, endometritis, Dilofilaria, Borrelia, choroby autoimmuno, toczeń rumieniowaty itp.
115
Q

leptospiroza psów - etiologia + zmiany sekcyjne

A
 • L. canicola -> nerki -> tyfus psów
 • L. icterohaemorrhagiae -> wątroba -> żółtaczka (!)
 • krwotoczne zapalenie żołądka i dwunastnicy
 • wybroczyny pod bł. surowiczymi i śluzowymi
 • wrzodziejące zap. bł.śluz. jamy ustnej z mocznicy
 • przewlekłe KANALIKOWO-ŚRÓDMIĄŻSZOWE zapalenie nerek + włóknienie miąższu
116
Q

leptospiroza bydła - etiologia + zmiany sekcyjne

A

L. hardjo

 • żółtaczka
 • wybroczyny na błonach
 • martwica skóry grzbietu i małżowin usznych
 • wrzodziejące zap. jamy ustnej
 • nieżytowe żołądka i jelit
 • ogniska martwicy w wątrobie
 • śródmiąższowe zap. nerek
117
Q

leptospiroza świń - etiologia + zmiany sekcyjne

A

L. pomona

 • zmiany mało charakterystyczne bo łagodny/ bezobjawowy przebieg
 • poronienia
118
Q

leptospiroza koni - etiologia + zmiany sekcyjne

A

L. bratislava

 • zmiany mało charakterystyczne bo łagodny/ bezobjawowy przebieg
 • poronienia
 • zapalenie błony naczyniowej oka
119
Q

zapalenia ziarniniakowe lokujące się w nerkach - wymienić

A
 • gruźlica
 • FIP
 • infekcje narządowe - grzybicze/ pierwotniacze/ pasożytnicze
120
Q

FIP - zmiany sekcyjne

A
 • postać wysiękowa -> peritonitis exudativa, surowiczo-włóknikowe + możliwe pleuritis
 • p. sucha -> ogniska zapalno-ziarniniakowe w wątrobie, śledzionie, nerkach, ww.chłonnych, krezce, płucach, UN
121
Q

wodonercze - łacina + główna przyczyna + następstwo

A

hydronephrosis

 • przez utrudniony odpływ moczu (gdziekolwiek od cewki po miedniczkę)
 • > zanik miąższu nerki z ucisku (atrophia e compressione)
122
Q

wodonercze - przyczyny

A
 1. wrodzone - zwężenie/ niedrożność dróg wyprowadzających mocz
 2. nabyte:
  - kamienie w miedniczce/ moczowodzie/ pęcherzu/ cewce
  - skrzepy krwi/ złogi złuszczonego nabłonka
  - guzy nowotworowe: ukł. moczowego, prostaty, ukł. rozrodczego
  - zapalenia: ureteritis, uretritis, cystitis, prostatitis
  - zaburzenia neurogenne - czynnościowe
  - ciąża
123
Q

kamica nerki - łacina + przyczyny

A

nephrolithiasis

 • mocz alkaliczny -> kamienie wapniowe, żelazowe, fosforan magnezu, sole amonowe
 • mocz kwaśny -> krzemiany, szczawiany, puryny (kamienie ksantynowe)
124
Q

pasożyty nerek (6)

A
wyjątkowo:
- motylica wątrobowa
- wągry bąblowca
- larwy obleńców
- Toxocara sp.
- Angiostrongylus vasorum
\+ nerkowiec (Dioctophyma renale), "gigantyczny pasożyt nerki"
125
Q

nowotwory nerek nienabłonkowe - wymienić (6)

A
 • włókniak (fibroma)
 • kostniak (sarcoma)
 • tłuszczak (lipoma)
 • leiomyoma
 • naczyniak prosty i jamisty (haemangioma simplex et cavernosum)
 • naczyniak limfatyczny (lymphangioma)
126
Q

nowotwory nabłonkowe nerek - wymienić (4)

A
 • gruczolak (adenoma)
 • brodawczak (papilloma)
 • rak (adenocarcinoma) - najczęściej nabłonka kanalików I rz
 • nephroblastoma - u młodych psów
127
Q

nowotwory przerzutowe nerek - wymienić (3)

A
 • chłoniak/ białaczka
 • nowotwory gr.sutkowego
 • mastocytoma
128
Q

podział zapaleń pęcherza moczowego (7)

A
 1. ostre nieżytowe (cystitis catarrhalis acuta)
 2. krwotoczne (c. haemorrhagica)
 3. ropne (c. purulenta)
 4. włóknikowe (c. fibrinosa)
 5. dyfteroidalne (c. diphteroidalis)
 6. przewlekłe (c. chronica), grudkowe (c. follicularis)
 7. ziarniniakowe (c. granulomatosa)
129
Q

enzootyczny krwiomocz bydła - łacina + etiologia

A

haematuria enzootica vesicalis bovum

zjedzenie paproci orlicy zwyczajnej/ narecznicy samczej z alkaloidami -> uszkodzenie pęcherza

130
Q

enzootyczny krwiomocz bydła - zmiany

A
 • rozszerzenie naczyń w pęcherzu i ich uszkodzenie -> krwawienie
 • rozrost bł.śluzowej z tworzeniem kalafiorowatych narośli w dolnej i bocznych ścianach (możliwa transformacja nowotworowa)
131
Q

rak nabłonka przejściowego - łacina + co to

A

carcinoma transitionale

złośliwy nowotwór nabłonka urothelialnego w pęcherzu moczowym