Egzamin 2018 Flashcards Preview

Patomorfa > Egzamin 2018 > Flashcards

Flashcards in Egzamin 2018 Deck (68)
Loading flashcards...
1

1. Miejscem powstawania obrzęku w ostrej fazie zapalenia są:
a) tętnice
b) tętniczki
c) naczynia włosowate
d) żyłki zawłośniczkowe
e) żyły

d) żyłki zawłośniczkowe

 

2

2. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące żylaków kończyn dolnych
a) są obecne u około jednej trzeciej kobiet
b) występują częściej u mężczyzn niż u kobiet
c) prowadzą do zmian w skórze
d) żylaki żył powierzchniowych są rzadko przyczyną zatorowości
e) spowodowane są niewydolnością zastawek żylnych

b) występują częściej u mężczyzn niż u kobiet

 

3

3. Stwierdzony brak nerki u 73-letniego pacjenta z długim wywiadem onkologicznym, to
najprawdopodobniej:
a) Dysplazja
b) Aplazja
c) Hamartoma
d) Hipoplazja
e) Żadna z powyższych

e) Żadna z powyższych

4

5. Wskaż cechę morfologiczną, która najbardziej wskazuje na rozpoznanie choroby Leśniowskiego- Crohna w obrębie jelita grubego:
a) obecność licznych granulocytów obojętnochłonnych w kryptach
b) wielkość obrzęku
c) obecność komórek nabłonkowych i olbrzymich wielojądrowych
d) przekrwienie błony śluzowej
e)obecność licznych granulocytów kwasochłonnych

a) obecność licznych granulocytów obojętnochłonnych w kryptach

5

6. Obecność metaplazji jelitowej w błonie śluzowej żołądka może wystąpić w przebiegu
zakażenia wywołanego przez (wybierz najlepszą Twoim zdaniem odpowiedz)
a) Haemophilus influenza
b) Streptococcus pneumoniae
c) Candida albicans
d) Corynebacterium diphtheriae
e) Helicobacter pylori

e) Helicobacter pylori

6

7. Nie należy do przewlekłych zespołów mieloproliferacyjnych:
a)przewlekła żółtaczka limfatyczna
b)czerwienica prawdziwa
c) samoistne włóknienie szpiku
d) nadpłytkowość samoistna

a)przewlekła żółtaczka limfatyczna

 

7

8. Najczęstsza postać nowotworu złośliwego prącia:
a) czerniak
b) rak podstawnokomórkowy
c) rak płaskonabłonkowy
d) rak gruczołowy
e) rak endokrynny

c) rak płaskonabłonkowy

 

8

9. Opryszczkę narządów płciowych powoduje:
a)zakażenie trichomonas
b) zakażenie neisseria
c) zakażenie chlamydia
d)wirus herpes
e) wirus brodawczaka

d)wirus herpes

 

9

10. Najczęstsza postać nowotworów nerek to:
a)gruczolakorak

b)rak podstawnokomórkowy
c) mięsak
d) przerzut z prostaty
e) rak z nabłonka przejściowego

a)gruczolakorak (jeśli było gruczolaki zamiast gruczolakoraki to jest dobra)

10

11. Jeżeli w preparacie węzła chłonnego śródpiersnia od kobiety w wieku 32 lat, stwierdzisz
duże komórki z dziwacznym jądrem i widocznymi wyraźnymi jąderkami, a komórka wydaje
się „symetryczna” oraz towarzyszy tym komórkom charakterystyczny obraz histologiczny
utkania to ten nowotwór wywodzi się z:
a) komórek NK
b) limfocytów B
c) makrofagów
d) komórki śródbłonka
e) zróżnicowanego nabłonka

b) limfocytów B

11

12. Jeżeli w preparacie węzła chłonnego śródpiersia od kobiety w wieku 32 lat stwierdzasz
stwierdzisz duże komórki z dziwacznym jądrem i widocznymi wyraźnymi jąderkami, a
komórka wydaje się „symetryczna” oraz towarzyszy tym komórkom charakterystyczny obraz
histologiczny utkania węzła, to charakterystyczna dla tego nowotworu komórka ma na swojej
powierzchni obecne antygeny:
a) CD138+, kappa +
b)CD3+, CD4+
c) CD20+ i 19+.....
d) CD 30 + i ...
e) CD15+ i CD30+...

e) CD15+ i CD30+(chłoniak Hodgkina)Komórki Reed-Sternberga wykazują
immunofenotyp CD15+ i CD30+

12

13. Wśród wymienionych wskaż chłoniaka o najwyższym indeksie proliferacji:
a) chłoniak z małych limfocytów SLL
b) rozlany chloniak z duych limfocytow b
c) chloniak grudkowy
d) chloniak rozwijający się w blonach śluzowych
e) chloniak burkitta

e) chloniak burkitta

13

14. Wskaż rozrost nowotworowych z limf T:
a) ostra bialczka zlosliwa
b) chloniak hodgkina
c) chloniak burkitta
d) zespół sezaryego
e) szpiczak

d) zespół sezaryego

 

14

15. Dla kobiet w ciąży prawdopodobnie najniebezpieczniejsze zapalenie wirusowe wątroby
jest wywołane:
a) HAV
b) HBV
c)HCV
d)HDV
e) HEV

e) HEV

15

16. Po przechorowaniu ostrej fazy zapalenia wywołanego zakażeniem, w biopsji wątroby po
kolejnych 5 latach stwierdzenie włóknienia i marskości jest najmniej prawdopodobne w
przypadku:
a) HAV
b) HBV
c)HCV
d)HDV
e) HEV

a) HAV

16

17. U 52-letniego pacjenta po zakażeniu wirusowym doszło w szybkim czasie do
encefalopatii wątrobowej, a następnie do zgonu pacjenta. W czasie sekcji stwierdzono, że
masa wątroby wynosi 500g a w pobranych wycinkach w badaniu mikroskopowym
stwierdzono obecność rozległej martwicy.
a) ostre zapalenie wątroby
b) przewlekłe zapalenie wątroby
c) zmianom wątroby u ozdrowieńców
d) zmianom wątroby u bezobjawowych nosicieli wirusa
e) piorunującemu zapalenia wątroby

e) piorunującemu zap wątroby

17

18. W przypadku stwierdzenia wrodzonej wady serca, jej etiologia pozostaje nieznana :
a) poniżej 5 % przypadkow
b) ok 15
c) ok 45
d) ok 65
e) 85

e) 85(przyczyna nieznana w prawie 90% przypadków-Robbins str.407)

18

19. Poważnie nieleczone wrodzone wady serca mogą prowadzić do wczesnego zgonu.
Ryzyko niepomyślnego przebiegu klinicznego jest najmniejsze w przypadku:
a)całkowitego przełożenia wielkich tętnic
b)zwężenia zastawki aortalnej
c)tetralogii Fallota
d)ubytku w przegrodzie międzykomorowej
e)przetrwałego przewodu tętniczego

d)ubytku w przegrodzie międzykomorowej ???? chyba to

 

19

20. Pierwotna kardiomiopatia, którą można rozpoznać na podstawie obrazu
mikroskopowego:
a) kardiomiopatia rozstrzeniowa można rozpoznać, ale jest wtórna
b) zastoinowa
c)restrykcyjna
d)przerostowa
e) nie ma takiej możliwości 

e) nie ma takiej możliwości (charakterystczne dla kardiomiopatii zmiany histologiczne
nie są specyficzne i nie wskazuja na źrodlo pochodzenia-str.438)

można rozpoznać rozstrzeniową, ale gdy jest przez zatrucie żelazem, a wtedy nie jest już PIERWOTNA

20

21. Rak piersi statystycznie najczęściej występuje:
a)w okolicy brodawki
b) w lewej piersi w kwadrancie górnym zew
c) obustronnie
d) jako postać wieloogniskowa
e) w piersi prawej w kwadrancie dolnym przyśrodkowym

b) w lewej piersi w kwadrancie górnym zew

21

22. Wśród wymienionych najrzadszą postacią raka piersi u mężczyzn jest:
a)rak zapalny
b)rak śluzowy
c)rak rdzeniasty
d)rak cewkowy???
e)rak zrazikowy 

c)rak rdzeniasty

 

zrazikowy - najczęstszy

22

23. Według obowiązującej klasyfikacji WHO, najczęstszą postacią raka inwazyjnego jest:
a)rak NST (przewodowy)
b)DCIS
c)rak zapalny
d)rak zrazikowy
e)LCLS

a)rak NST (przewodowy)

 

23

24. Złośliwe nowotwory jajnika występują najczęściej w przedziale wieku:
a.2-5 lat
b)10-15 lat
c)20-35 lat
d)40-60 lat
e)powyżej 75

d)40-60 lat

 

24

25. Określenie „seminoma jajnika” odnosi się do:
a) dysgerminoma
b)teraroma maturum
c) choricarcinoma
d)teratoma immaturum
e)yolk sac tumor

a) dysgerminoma

 

25

26. Wśród wymienionych rozrostów w jajniku, największe prawdopodobieństwo produkcji
hormonów występuje w:
a) guz brennera
b) raka surowiczego
c) ziarniszczaka
d) torbiel skórzastej
e) torbieli śluzowej

c) ziarniszczaka

26

27. Rozwoju akromegalii spodziewasz się w przypadku guza przysadki związanego z
rozrostem komórek:
a)kortykotropowych
b)gonadotropowych
c)laktotropowych
d)somatotropowych
e)tyreotropowych

d)somatotropowych

 

27

28. Wszystkie niżej wymienione zmiany mogą wystąpić w chorobach nerek innych niż
związane z cukrzycą, z wyjątkiem:
a)zespół Kimmelstiel-Wilsona
b)odmiedniczkowego zapalenia nerek
c)szkliwienia tętniczek
d)włóknienia śródmiąższu
e)martwicy brodawek

a)zespół Kimmelstiel-Wilsona?

 

 

c)szkliwienia tętniczek

28

29. Należy do zmian związanych z makroangiopatią cukrzycową:
a) wzrost przepuszczalności bariery krew – mocz
b) pogrubienie błon podstawnych włośniczek w mięśniach szkieletowych
c)retinopatia cukrzycowa
d)miażdżyca
e)polineuropatia obwodowa

d)miażdżyca

 

29

30. Nie należy do czynników ryzyka rozwoju raka prącia:
a)brak higieny
b) zakażenie HPV
c) palenie tytoniu
d)zaleganie mastki
e)obrzezanie

e)obrzezanie

30

31. W kile wrodzonej nie obserwuje się:
a) wrzodu twardego
b) powiększenia węzłów chłonnych
c) kilaków
d)osutki kiłowej
e) zmian kostnych

a) wrzodu twardego