Endokrina organ Flashcards

1
Q

Vad är binjurarnas huvudsakliga funktion?

A

Att insöndra steroidhormoner som mineralkortikoider, glukokortikoider, androgener och katekolaminer.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Beskriv kortfattat binjurens uppbyggnad.

A

Respektive binjure har en bindvävkapsel, binjurebark (cortex) och binjuremärg (medulla).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

I vilka delar kan man dela upp binjurens cortex i? Vilka steroidhormoner produceras i vilken del?

A

Zona glomerulosa - mineralkortikoider.

Zona fasciculata - glukokortikoider.

Zona reticularis - androgener

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vilka hormoner produceras i binjurebark vs -märg?

A

I binjurebarken produceras mineralkortikoider, glukokortikoider och androgener.

I binjuremärgen produceras katekolaminer.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hur syntetiseras steroidhormoner?

A

Alla steroidhormoner syntetiseras från kolesterol i olika delar av binjuren. Syntesen katalyseras av CYP450ssc enzymer.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Varför är steroidhormoner svåra att mäta vid laboratorieanalyser?

A

De är små molekyler som har många likheter till varandra.

De är fettlösliga och därmed proteinbundna i blodet.

Dygnsvariationen är kraftig och påverkar koncentrationen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vilka katekolaminer produceras i binjuremärgen?

A

Adrenalin och noradrenalin.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad är aldosteron? Vad har det för funktion?

A

Aldosteron är den huvudsakliga ineralkortikoiden och produceras därmed i binjurebarken.

Hormonet har till funktion att reglera homeostas av mineraler som natrium och kalium och därmed indirekt reglera blodvolym och blodtryck.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Hur reglerar aldosteron homeostas av mineraler och därav blodvolym och blodtryck?

A

Via RAAS-systemet.
Om kroppen upplever exempelvis låga natriumnivåer, höga kaliumnivåer, sänkt blodvolym, lågt blodtryck känns det av i njurarnas juxtaglomerulära apparater och RAAS-systemet initieras.
Aldosteron verkar då för en tubulär sekretion av kalium och en teabsorption av natrium och vatten, vilket leder till en högre blodvolym och ett ökat blodtryck.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Hur kan aldosteron verka?

A

Hormonet binder till mineralkortikoidreceptorer hos cellerna och inducerar cellsvar.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Varför finns enzymet 11beta-HSD-typ 1 och 2?

A

Typ 2 finns dels för att göra att aldosteron blir den dominanta steroiden som binder till mineralkortikoidreceptorer.
Detta då kortisol har stora likheter med aldosteron och kan därmed också binda till dessa receptorer och ge mineralkortikoid effekter. Enzymet verkar för att omvandla kortisol till inaktivt kortison.

Typ 1 katalyserar den omvända reaktionen. Kortison -> aktivt kortisol.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vart hittas mineralkortikoidreceptorer?

A

Främst i njurarna men även i hjärna, hjärtmuskulatur och endotel.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Hur förekommer aldosteron i blodet?

A

65% är proteinbundet till:
transkortin - hög affinitet men begränsad kapacitet.

Albumin - Låg affinitet men hög kapacitet - biotillgänglig fraktion.

fritt - den biologiskt aktiva delen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vad är kortisol? Vad har det för funktion?

A

Kortisol är den huvudsakliga glukokortikoiden som bl.a. reglerar metabolism och resistens mot stress.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vad har kortisol för effekter som kan sammanfattas som katabolism och leder till hyperglykemi?

A

Minskat upptag av glukos i vävnader

Minskat upptag av aminosyror i vävnader

Ökad glukoneogenes

Ökad lipolys

Motverkar insulineffekt och ökar leverns känslighet för glukagon och katekolaminer.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vad har kortisol för immunosuppressiva effekter?

A

Apostolisk effekt på lymfocyter.

Hämning av T-/B-celler, makrodager och NK-celler.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Vad har kortisol för mineralkortikoider och hur kan glukokortikoiden har sådana effekter?

A

Ökar cardiac output och GFR.

Då kortisol är väldigt lik aldosteron kan hormonet binda till mineralkortkoidreceptorer.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Vilka är de neurobiologiska effekterna av kortisol?

A

Degeneration av hippocampus och enfrontallobspåverkan.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Hur regleras kortisol?

A

Av HPA-axeln.
Då kroppen känner av stress som exempelvis hypoglykemi stimuleras bl.a. talamus till att påverka hypotalamus till att att utsöndra CRH som stimulerar adenohypofysen till en produktion av ACTH som sedan påverkar binjurebarken till att utsöndra kortisol.

En negativ feedback finns från kortisol till både talemus och hypotalamus.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Hur förekommer kortisol i blodet?

A

90-95% är proteinbundet.
Till transkortin
Albumin.
Endast fritt kortisol är biologiskt aktivt.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Vilka är de preanalytiska faktorerna för aldosteron och kortisol?

A
Stress hos patient?
dygnsrytm - provtagningstid
infektion
koffein
tobak och alkohol
ect.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Vad är katokolaminer? Vad har de för funktion?

A

Katekolaminer är hormoner som dopamin, adrenalin och noradrenalin som i binjuremärgen syntetiseras från tyrosin.

De har till funktion att indicera kroppens fight and flight respons:
Ökad hjärtfrekvens
kärlkonstriktion
Ökat systoliskt tryck
brink-/pupilldilatation
minskad aktivitet i blåsa7tarmar ect.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Varför är katekolaminer svåra att mäta vid laboratorieanalyser? Hur har man löst problemet?

A

De är svåra att mäta då dess halveringstid i plasma endast är 1-2minuter.

Man mäter därför istället dess metaboliter - normetanefrin, metanefrin och vanlijmandelsyra.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Vad är en synachten - stimulering - eller ACTH - stimulering.

A

En analys som testar om binjuren kan producera kortisol vid injektion av ACTH.

Basarvärden mäts och därefter injiceras patient med ACTH analog och kortisolvärden mäts vid flera tillfällen efter injektion. Normala värden talar emot exempelvis en binjurebarkssvikt.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Vad är en insulininducerad hypoglykemi analys?

A

En analys som tester funktionen av hela HPA-axeln.

Detta görs genom att utsätta kroppen för stress i form av en hypoglykemi. Basala värden tas och därefter injiceras patient med hög koncentration av insulin. ACTH, kortisol, GH och glukos mäts sedan för att se om HPA-axeln svarar.

26
Q

Vad är kongenital adrenogenital hyperplasi (CAH)?

A

En medfödd brist på hormoner från binjuren eller en defekt hos enzymer som deltar i syntesen av dem (ofta 21-hydroxylas).

Labfynd: Låga värden på hormoner och ett inadekvat svar på syyachten-test. Vid en defekt hos 21-hydroxylas ses även höga värden av 17-hydroxyprogesteron.

Behandling inkluderar livslång substation av glukokortikoider och mineralkortikoider för att bromsa en överproduktion av könshormoner.

27
Q

Vilka är symptomen på kongenital adrenogenitalt hyperplasi?

A

Tidig pubertet pga ökad mängd könshormoner
Hyperplastisk binjurebark
kräkningar
dehydrering

28
Q

Vad är Conn’s sjukdom?

A

Hyperaldosteronism.
Symptom inkluderar högt blodtryck, arytmier, muskelsvaghet och trötthet.

Lagfynd: Aldosteron i plasma och urin ökar precis som aldosteron/renin kvoten.
Kaliumnivåer sjunker.

29
Q

Vad är Cushing’s syndrom?

A

Konsekvenserna av en hyperkortisolism.

Hyperkortisolismen kan bero på höga ACHT-värde, eller på defekter i binjurebarken, kortisonbehandling ect.

Symptom inkluderar svullnad, trötthet, muskelatrofi, hypertoni, osteoporos.

Labfynd: Kortisol ökar kraftigt och ACTH ökar/sjunker beroende på orsak.

30
Q

Vad är hypokortisolism?

A

För låga värden kortisol.
Kan bero på en primär binjurebarkssvikt (Addison’s sjukdom) eller en sekundär binjurebarkssvikt som följd av malignitet, hypofysinsufficiens ect.

Labfynd: Kortisol sjunker och ACTH kan öka/sjunka beroende på orsak.

31
Q

Vilka sjukdomar kan uppstå i binjuremärgen?

A

Feokromocytom - Benign katekolaminproducerande tumör.

Labfynd inkluderar höga metanefriner, adrenalin och noradrenalin + höga kromograni A värden.

32
Q

Vilken är tyreoideas huvudsakliga funktion?

A

Syntetisera och frisätta tyreoideahormonerna T3 och T4.

33
Q

Vart sker syntesen av T3 och T4?

A

På den apikala ytan av follikelcellerna i tyreoidea.

34
Q

Hur sker syntesen av tyreoideahormoner?

A
  • TSH binder till TSH receptorer på den basala ytan av follikelcellerna.
  • cAMP ökar och sätter igång follikelcellens maskineri via fosforlyeringskaskader.
  • Jod transporteras in i cellen via en Na/I - symport.
  • Jod transporteras in i lumen av pendrin, samtidigt som Tg Tg syntetiseras i cellkärnan och transporteras in i lumen.
  • I kolloidvätskan oxideras jodid och adderas till tyrosin -> mono-/dijodidtyrosiner bildas.
  • Tyrosiner kopplas ihop till T3 och T4.
  • Endocytos och dejodinering av T4 till T3 inne i cellen innan frisättning till blod.

TPO katalyserar.

35
Q

Vad är TSH och vad har det för funktion?

A

TSH frisätts från adenohypofysen som svar på stimuli från TRH. TSH stimulerar sedan produktionen av tyreoideahormoner.
Tyreoideas känslighet för TSH beror på mängden tillgängligt jod och ökar vid jodbrist.

–> TSH styr tyreoideas funktion och tillväxt.

36
Q

Vad har tyreoideahormonerna för funktion?

A

Reglerar ämnesomsättning: Stimulerar omsättning av fett, kolhydrater och proteiner, ökar fettförbränning av fettsyror.

37
Q

Vad är TBG?

A

Tyroxin-binding gobulin.

Ett transportprotein som tyreoideahormoner cirkulerar bundet till.

38
Q

Hur ger tyreoideahormoner sin effekt?

A

Genom att binda till intracellulära receptorer i målorganens cellkärnor och påverka transkriptionen.

39
Q

Vad är TR-alfa och TR-beta?

A

Människan har två gener för tyreoideareceptorer - TR-alfa och TR-beta.
Båda dessa gener kan ge upphov till två receptorer var - alfa 1/2 respektive beta 1/2.

Inbindning av tyreoideahormoner till dessa receptorer aktiverar uttryck av gener.

40
Q

Varför anses T4 vara ett “pro-hormon”?

A

För att T3 har 10-15 gånger högre affinitet till tyreoideahormonreceptorerna.

41
Q

Hur kan hypotyreos leda till hyperlipemi?

A

Då hormoner i fettväv ökar lipolys.

42
Q

På vilka vävnader har tyreoidea effekt?

A
Alla vävnader som har receptorerna, ex:
Hjärta
Fettväv - lipolys
muskler - proteinnedbrytning.
skelett - tillväxt.
nervsystem - utveckling
tarm - ökat upptag
43
Q

Vad är Tyreoglobulin?

A

Ett protein som syntetiseras i follikelceller och lagras i kolloidvätskan. I kolloidvätskan bidrar proteinet till syntes av tyreoideahormoner.

Kan även användas som tumörmarkör.

44
Q

Vad är struma?

A

En förstoring av tyreoidea. Säger dock inget om funktionen utan bara att den är förstorad.

45
Q

Vilka analysera bör göras vid en tyreoideautredning?

A
fT3/fT4
TSH
TBG
autoantikroppar 
TRH belastning
46
Q

Vilka autoantikroppar kan hittas mot vilka strukturer i tyreoidea?

A

anti - TPO - mot tyreoperoxidas. Hittas ofta vid autoimmun tyreoidit och Graves.

TRAK - mot TSH receptorer. Hittas oftast vid hypertyreos av Graves typ.

Tg - ak - mot tyreoglobulin.

47
Q

Vilken är skillnaden mellan hypertyreos och tyreotoxikos?

A

tyreotoxikos är då vävnader upplever en förhöjd koncentration av hormoner.

Hypertyreos är en ökad produktion av hormoner.

48
Q

Primär hypotyreos vs sekundär/central hypotyreos?

A

primär = problem finns i tyreoidea.

sekundär = Problem finns i hypofys/hypotalamus/tumör ect.

Vid primär hypotyreos hittas höga TSH och låga hormonvärden. Pga. utebliven negativ feedback.

Vid sekundär hittas låga TSH och låga hormonvärden.

49
Q

Vad menas med subklinisk hypotyreos?

A

Mild hypotyreos utan symptom.

Lätt förhöjda TSH och normala hormonvärden.
Behandling ges endast vid symptom/ graviditet ect.

50
Q

Primär vs sekundär hypertyreos?

A

Primär - ökad produktion i tyreoidea. Lågt TSH och höga hormonvärden.

Sekundär - ökad produktion pga faktorer utanför tyreoidea. Högt TSH och höga hormonvärden.

51
Q

Vad är ett reflex-test?

A

Analys av TSH i serum - om resultat hamnar utanför referensramar görs flera tester beroende på resultat.

52
Q

Vilka orsaker finns till hypertyreos? Vilken är den kliniska bilden?

A

Graves
Struma
Tyreoidit
Tumörer

Hjärtklappning
Svettning
ökad aptit
viktminskning
Endokrin oftalmopati
53
Q

hur behandlar man hypertyreos?

A

Tyreostatika - stoppar produktion av hormoner

Radiojod - radioaktivt jod förstör sköldkörteln.

Operation

betablockerare.

54
Q

Orsaker till hypotyreos? Klinisk bild?

A

Autoimmunitet
Jodbrist
Latrogen
Infiltration sjukdomar

Trötthet
Frusenhet
Ökat sömnbehov
viktökning
hyperlipidemi
55
Q

Behandling av hypotyreos?

A

Substitut av hormoner

56
Q

Vad finns det för olika tyreoiditer?

A

Autoimmun
Post partum
Infektiös
Kronisk

57
Q

Vad kan diskrepans resultat bero på?

A
Analytisk intreferens - störande antikroppar.
Läkemedel
Bristande compliance
Tumörer
tyreoideahormonresistens
58
Q

Vad är nonthyroid illness?

A

Abnorma fynd vid tyreoideafunktionstester vid tillstånd som inte är tyreoideaorsakade.

Ex. tumörer
Kortisonbehandling

59
Q

Vilken är den vanligaste orsaken till hypertyreos?

A

Grave’s sjukdom.

60
Q

Vad är grave’s sjukdom?

A

En autoimmunitet där autoantikroppar är riktade mot TSH-receptorer (TRAK) och TPO-enzymet (anti-TPO) vilket resulterar i hypertyreos.

61
Q

Vilka orsaker finns till hypertyreos?

A

Graves
Överkonsumption av T3 och T4.
Läkemedelsutlöst
Cancer