Endometriecancer det kompletta DECKet Johan Flashcards Preview

Termin 9 - Gyn & Obstetrik > Endometriecancer det kompletta DECKet Johan > Flashcards

Flashcards in Endometriecancer det kompletta DECKet Johan Deck (52)
Loading flashcards...
1

Vilken är de fyra vanligaste carcinomen hos kvinnor och i vilken ordning?

1. Bröst
2. Lunga
3. Tjocktarm
4. Endometrie

2

Hur stor del av all cancer hos kvinnor utgörs av endometriecancer?

6%

3

Hur många % av kvinnorna med endometriecancer diagnostiseras redan vid FIGO stadie 1?

72%

4

Vad är det som gör att endometriecancer (trots att det är den vanligaste gynekologiska cancer) är den tredje vanligaste orsaken till gynekologisk cancerdöd?

Pga

-Tidiga symtom
-Bra diagnostiska verktyg

5

Det finns två distinkta patogena etiologier till endometriecancer

1. Vilka är dessa två typer?
2. Hur vanliga är de i förhållande till varandra?
 

1.
-Typ I (östrogenberoende neoplasi, endometroid typ)
-Typ II (östrogenoberoende neoplasi)

2.
-Typ I (endometroid) utgör 80% av all endometriecancer
-Typ II utgör 20% av all endometriecancer

6

Vilken av de två patogena typerna av endometriecancer har bäst prognos?
Varför?

Typ I (östrogenberoende)

-Tenderar att vara mer differentierad
-Låg grad av kärnatypi

7

Vilken av de två patogena typerna av endometriecancer har sämst prognos?

Varför?

Typ II

-Mer uttalad kärnatypi
-Mindre differentierad
-P53 mutation
-Assoceriad med atrofi av endometriet

8

Vilken är patogenesen bakom Typ I endometriecancer?

-Östrogenstimulering som är unnopposed by progestin

Dessa startar som atypiska endometriala hyperplasier och progredierar till carcinom

9

På vilka två sätt kan endometriecancer te sig växtmässigt i endometriet?

-Som en enkel massa i endometriet
-Diffust utspridd i endometriet

10

Vad är ett mycket viktigt mått avseende både prognos och stadieindelning när det gäller endometriecancer?

Djupet av invasion i myometriet

-Prognosen försämras dramatiskt när cancern har invaderat mer än halva myometriets tjocklek

11

Vilka fyra huvudsakliga sätt kan endometriecancer sprida sig på?

-Direkt överväxt nedåt till cervix eller utåt genom myometriet och serosan
-Lymfatisk spridgning när genomväxten är tillräckligt omfattande, framförallt till paraaortala körtlar och körtlar i bäckenet
-Transtubalt genom tuba till ovarier, peritoneum och oment
-Hematogen spridning är mer sällsynt, men kan ge levermetastas, lungmetastas eller benmetastas

12

Hur subindelas Typ I och Typ II endometriecancer?

Typ I (endometroid):
-Finns bara endometroid adenocarcinom

Typ II:
-Mucinös
-Klarcellig
-Papillär
-Skivepitel

13

Vilken är den absolut viktigaste prognostiska faktorn vad gäller endometriecancer?

Histologisk grad

14

Vilka histologiska grader finns vad gäller endometriecancer?

-Grad 1 (G1): 5% eller mindre av tumören visar ett solid växtmönster, högt differentierad
-Grad 2 (G2): 6-50% av tumören visar ett solid växmönster, måttligt differentierad
-Grad 3 (G3): Mer än 50% av tumören visar ett solid växtmönster, dåligt differentierad

15

Vad menas med solid växt ur en histologisk synvinkel avseende endometriecancer?

Solid växt = Ickeglandulär växt

16

Varför har högre histologisk grad av endometriecancer (G2, G3) sämre prognos?

Mycket högre sannolikthet för extern spridning

17

Vad är viktigast prognostiskt vad gäller endometriecancer, Histologisk typ eller Histologisk grad?

Histologisk grad

 

 

Men histologisk typ påverkar också prognosen

18

Vilka är samtliga prognostiska faktorer vad gäller endometriecancer?

-Ålder
-Djup av myometrieinvasion
-Histologisk grad
-Histologisk typ
-Kirurgiskt stadie (FIGO)
-Peritonealcytologi
-Tumörstorlek
-Lymfovaskulär invasion
-Lymfnodmetastaser i bäckenet

19

Vilken är medelåldern vad gäller diagnos av endometriecancer?

61 år

20

Hur vanligt med endometriecancer hos premenopausala vs postmenopausala kvinnor?

Premenopausala: 25%
Postmenopausala: 75%

21

Vad gäller avseende endometriecancer senaste 15 åren?

1. Mortaliteten sjunker
2. Mortaliteten ökar
3. Mortaliteten är oförändrad

1. Mortaliteten sjunker

22

Vilka relevanta riskfaktorer finns för Typ I (endometroid/östrogenberoende) endometriecancer?

-Historik av unnopposed estrogen (övervikt, nulliparitet, sen menopaus, kronisk anovulation, tamoxifen)
-Diabetes mellitus
-Hypertension
-Bröstcancer
-Ovariecancer
-Coloncancer
-Hereditet

23

Det finns studier som tydligt visar att kvinnor med en uterus som behandlas med ERT (Estrogen replacement therapy) utan samtidig opponerade behandling med progesteron har förhöjd risk för endometrieplasi. Hur mycket förhöjd risk?

20-50% av kvinnor som ges ERT utan progesteron utvecklar endometriehyperplasi inom ett år

 

 

Signifikant!

24

Tamoxifen används vid hormonpositiv bröstcancer för att kompetitivt hämma östrogen vid östrogenreceptorn. Vad gör tamoxifen när det kommer i kontakt med endometrievävnad?

Agoniserar östrogen partiellt, dvs stimulerar endometrieproliferation

25

Vad gäller avseende BRCA1 och endometriecancer?

Oklart om det spelar någon roll vid utvecklingen av endometriecancer

26

Finns det någon effektiv screeningmetod avseende endometriecancer?

Nej tyvärr

Varken årliga pap smears eller endometribiopsier har visat sig kostnadseffektiva

27

Protektiva faktorer avseende risken att utveckla endometriecancer?

-Sådant som sänker östrogenexponeringen under livet:

  • Kombinations-P-piller
  • Progesteroninnehållande P-piller
  • Kombinations hormone replacement therapy (Prog och östro)

-Hög paritet
-Graviditet
-Fysiskt aktivitet (minskad övervikt)
-Rökning minskar också risken (ökar nedbrytningen av östrogen i levern)

 

28

Hur stor andel av kvinnor med endometriecancer har endera postmenopausal blödning eller någon form av abnormal vaginal blödning i sin anamnes?

90%

29

Symtom vid ett högre FIGO-stadium (III-IV) av endometriecancer?

-Pelvisk massa
-Pelvisk smärta
-Viktnedgång

30

Vad är viktigt att tänka på vid status av en kvinna med endometriecancer?

-Övervikt
-Achantosis nigricans (Malignant acanthosis nigricans refers to acanthosis nigricans occurring as a paraneoplastic syndrome associated with a cancer)
-Hypertension
-Tecken på diabetes
Titta efter metastastecken:
-Pleurala effusioner
-ascites
-Hepatosplenomegali
-Generell lymfadenopati
-Hepatosplenomegali
-Abdominell massa
Oftast har de normal pelvisk examination
Uterus kan vara normal eller förstorad
Undersök adnexet för att se tecken till extrauterin metastas