F8: Regulering af enzymer + case stories Flashcards Preview

Proteinkemi og enzymologi I > F8: Regulering af enzymer + case stories > Flashcards

Flashcards in F8: Regulering af enzymer + case stories Deck (19):
1

Der findes et eller flere regulatoriske enzymer i hver... ?

pathway, så cellen kan regulere den efter behov

2

Hvad er allosteriske enzymer?

Enzymer hvis aktivitet reguleres op/ned af reversibel non-kovalent binding af allosteriske modulatorer pga. konformationsændring.

3

Hvilke måder kan enzymer reguleres (ud over allosteri)?

Covalent modifikation, fx phosphorylering (små eller store ændringer)
Binding af regulatoriske proteiner
Kløvning af peptidet (irreversibel)

4

Hvad hedder det, når substratet for et enzym også er allosterisk modulator?

Homotropi (et binding site)

5

Hvad kaldes det, når den allosteriske modulator ikke også er et substrat?

Modulatoren er heterotrop( et binding site til substrat og et til hver modulator).

6

Er allosterisk modulation det samme som unkompetitiv /mixed inhibering? Hvorfor/hvorfor ikke?

Nej! Inhibitorer medfører ikke nødvendigvis konformationelle ændringer der får enzymet fra fx aktiv til inaktiv form. Kinetikken er heller ikke den samme.

7

Hvilken kinetik følger allosteriske enzymer?

Sigmoid kinetik (viser kooperativitet, da binding af substrat laver T om til R), hvor [S]0,5 eller K0,5 markerer den substratkoncentration, hvor V0 = 1/2Vmax

8

Hvordan kan en positiv og en negativ modulator påvirke et allosterisk enzyms aktivitet?

Positiv: Mætningskurven kan blive nærmest hyperbolsk (K0,5 sænkes, mens Vmax ikke ændres).
Negativ: Mætningskurven bliver mere sigmoid.

9

Nævn eksempler på grupper, der moduler enzymaktivitet via kovalent modifikation og på hvad de kan gøre

phosphoryl, adenylyl, methyl, acetyl m.m. og proteinerne sumo og ubiquitin. De kan få proteinet til at ændre konformation og cellular lokalisation.

10

Hvordan fungerer proteinkinaser?

P-gruppe overføres til Ser, Tyr, Trp eller His under ATP-forbrug. Stor, ladet gruppe medfører nye H-bindinger og frastøde negative ladninger eller påvirker substratbindingsevnen.

11

Hvad er konsensussekvenser?

Strukturelle motiver, der fx genkendes af kinaser. Nogle kinaser genkender også tertiærstruktur

12

Hvordan deaktiveres enzymer, der er dannet fra zymogener?

Kløvningen er irreversibel, så inhibitorproteiner binder i stedet meget kraftigt til enzymernes aktive site.

13

Hvor ser vi regulatoriske kaskader i fysiologien?

I fx øjet (retinal rods), apoptose og blodkoagulationssystemet

14

Hvordan omdannes trypsin til den aktive form i fordøjelsessystemet?

Trypsinogen kløves af enteropeptidase til den aktive trypsin

15

Hvordan omdannes chymotrypsin til den aktive form?

Chymotrypsinogen kløves af trypsin efter Arg-15 til pi-chymotrypsin, der er aktiv, fordi Ile-16 bliver frigjort og kan stabilisere Asp-194. pi-chymotrypsin laver autolyse til alfa-chymotrypsin, der er tre kæder bundet sammen af svovlbroer.

16

Hvordan aktiveres blodkoagulationssystemet?
Hvordan slukkes signalet?

Vævsskade exponerer collagenmolekyler, der ligger under epitellaget (i blodårerne) for blodet, og der sker platelet-aktivering og der frigives signalmolekyler, der aktiverer flere platelets, der kan danne clot, som skal stabiliseres af fibrin. Fibrinogen kløves på alfa- og beta-subunit af trombin (serinprotease), og det omdannes til fibrin ved transglutaminase.
Herefter kommer intrinsic og extrinsic pathway.
Når signalet skal stoppes, danner trombin kompleks med thrombomodulin og aktiverer en protease, som kløver og inaktiverer to faktorer, hvilket undertrykker kaskaden, samtidig med at en serinprotease hæmmer andre enzymer.

17

Hvad er fælles for mange af faktorerne i blodkoagulationssystemet?

Mange er serinproteaser, der minder om chymotrypsin. Andre er regulatoriske proteiner, der binder til proteaserne og aktiverer dem.

18

Hvilke måder kan enzymer reguleres på? (nævn 4)

Inhibering, allosteriske regulatorer, zymogener og kovalent modifikation

19

Hvilken rolle spiller caspaser?

Det er cysteinproteaser, der spiller en rolle i apoptose via zymogenkløvning fra procaspase