Fö: Vård på särskilt boende Flashcards

1
Q

Vad dör vi av i sverige?

A

Hjärt-kärlsjukdom Cancer Demenssjukdom, lungsjukdom, neurologiska sjukdomar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

var någonstans dör patienter?

A

40 –50% på SÄBO

35 –40% på sjukhus, <10% palliativa enheter, <10% i hemme

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

skillnad på hemtjänst och hemsjukvård?

A
 • Hemtjänst:Bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande.
 • Hemsjukvård:Hälso-och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tiden.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Skillnad på servichus och trygghetsboende?

A
 • Servicehus:Egen bostad med gemenskapslokaler för måltid och samvaro. Tillgång till sjuksköterska och rehabpersonal.
 • Trygghetsboende:Funktionellt utformad bostad. Gemenskapslokaler för måltider och samvaro. Bovärd på plats . Utöver bovärd inga krav att trygghetsboenden ska tillhandahålla någon service.

många servichus har blivit trygghetsboende

trygghetsboende räknas som vanligt boende

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

vad är SÄBO?

A

SÄBO = Boende som tillhandahåller bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans med insatser i form av vård och omsorg för äldre personer med behov av särskilt stöd.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

vilka olika sorters säbo finns?

A
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vem har rätt till plats på SÄBO?

vilka lager gäller för detta? hur går det till?

A

LAGAR
* Hälso-och sjukvårdslagen: Vård på lika villkor för hela befolkningen. Den som har störst behov av sjukvård ska få företräde till vården.
* Socialtjänstlagen: Ger personen rätt till bistånd i form av t.ex. särskilt boende (SÄBO) eller annan hjälp och stöd.

VEM/HUR
* Ansökan om SÄBO inom Linköpings kommun muntligen via Äldrelotseneller skriftligen till social-och omsorgsförvaltningen.
* Biståndsbedömare utreder behov och fattar beslut.
* Överklagan av beslut till Förvaltningsrätten i Östergötlands län.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad kännetecknar en typisk SÄBO-patient?

A

Skörhet
Flera sjukdomar
Svåra sjukdomar
Demens vanligt förekommande
Försämring väntad

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

hur är vården organiserad på SÄBO?

A

boende drivs kommunalt eller privat, medan läkaransvar är ifrån landstignet/primärvård

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

hur skiljer sig journalsystemet mellan de som arbetar på boendet och läkaren

A

Läkaren har inte tillgång till omvårdnadspersonalens journalsystem.

Sjuksköterskan har (ofta) inte tillgång till läkarens journalsystem,

De på boendet har tillgång till sin journal

detta kräver krav på tydlighet mm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

vem har läkaransvar på SÄBO?

A

Läkaransvar oftast från primärvården (geriatriken/palliativ medicin)

Specialistläkare eller i slutet av ST

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

svårigheter att vara läkare på SÄBO?

A

Varken läkare eller sskkänner patienten/närståendeLäkare och sskinte vana att arbeta ihopMan kommer inte åt varandras dokumentationssystemBristfällig dokumentation Dokumentation saknasFramåtsyftande planering (vårdplan) saknasTidsbrist för både läkare och ssk-stort uppdrag

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

vad ska ingå i en handläggningsplan vid en försämrad patient av kronsik tillstånd på SÄBO?

A
 • Handlingsplan vid akut sjukdom/försämring
 • Antibiotika och i så fall hur?
 • Syftar vården till att förlänga/rädda liv?
 • Gagnas patienten av sjukhusvård och i så fall vid vilka tillstånd?
 • Vilka närstående ska kontaktas i händelse av försämring?
 • Information till patient och närstående
 • HLR/IVA?
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vad är en vårdplan?

A

” den Vård-och omsorgsplan som beskriver hälso-och sjukvård för en enskild patient”.

eller

”Proaktiv planering av vården för en patient, där patienten och/eller närstående liksom flera vårdprofessioner involveras”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

vad innebär en vårdplan på säbo?

vad ingår?

A
 • Proaktiv planering av vården
 • Ställningstagande till vårdbegränsningar - ej hlr, iva, antibotika, ej sjukhus annat än misstanke om (typ fraktur)
 • Läkare & sjuksköterska samt ev. omvårdnadspersonal
 • Samtal med patienten och/eller närstående - oftast väldigt uppskatt av närstående och patienterna.
 • Dokumentation i journal - den som ansvar läkare är ansvar för att vårdplans görs och för att den dokumenteras
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

vem har ansvar för vårdplanenen?

A

den som ansvar läkare är ansvar för att vårdplans görs och för att den dokumenteras, samt även att den finns tillänglig på boendet

17
Q

när ska en vårdplanan göras?

A

ganska tidigt efter inflytt, ej direkt.

måste också revideras!

18
Q

vad säger männsikovärdesprinicpen?

A
19
Q

grunden för noll HLR?

A

Ett ställningstagande till att avstå från HLR innebär att ansvarig läkare på förhand bestämmer att HLR
inte ska utföras i händelse av ett plötsligt oväntat hjärtstopp. Detta ställningstagande inkluderar inte
andra former av behandling.

Ställningstagandet rörande HLR ska fortlöpande omprövas, vilket kan bli aktuellt om patientens medicinska tillstånd eller inställning till HLR ändras.

20
Q

Följande skäl kan motivera ett ställningstagande till att avstå från HLR.

A
 1. Patienten vill inte ha behandling med HLR vid ett eventuellt hjärtstopp.
 2. Ansvarig läkare bedömer det som utsiktslöst att HLR skulle kunna återställa spontan cirkulation
  och andningsfunktion.
 3. Ansvarig läkare bedömer att HLR inte är till gagn för patienten, även om det finns en viss möjlighet
  att patienten skulle kunna återfå spontan cirkulation och andningsfunktion.
21
Q

kan man avstå ifrån HLR när ett hjärtstopp skett och pat inte ahr beslut sedan tidigare?

A

Läkare som är närvarande vid ett hjärtstopp kan på medicinska grunder avstå från att inleda HLR även
då det saknas ett formellt ställningstagande, t.ex. då det är uppenbart att patienten befinner sig i slutstadiet av en obotlig sjukdom och döden är nära förestående.

22
Q

när lyssnar man på patienten vid noll hlr?

A
 • Om patienten är beslutsförmögen, välinformerad och införstådd med konsekvenserna av att avstå från
  HLR i händelse av hjärtstopp ska patientens önskan respekteras. Detta gäller även när patienten inte
  befinner sig i livets slutskede och där HLR medicinskt sett skulle kunna vara framgångsrik.
 • När en patient saknar beslutsförmåga bör man respektera patientens eventuellt tidigare uttryckta önskan om att avstå från HLR. Om en patient inte är beslutsförmögen och om det inte finns muntliga eller
  skriftliga direktiv om patientens önskan, bör läkaren om möjligt samråda med de närstående och försöka
  ta reda på vad patienten skulle ha önskat om han eller hon haft beslutsförmåga.
23
Q

när gäller noll hlr?

A

Ett ställningstagande till att avstå från HLR gäller på sjukhus endast under ett vårdtillfälle och inom ett
verksamhetsområde

24
Q

Mål med vården på SÄBO , vad görs?

A
25
Q

mål på säbo och vad görs?

A