H9: Taal Flashcards Preview

Neuropsychologie > H9: Taal > Flashcards

Flashcards in H9: Taal Deck (58):
1

Crossed aphasia:

Letsel in de rechterhemisfeer bij rechtshandige persoon

(want normaal is het letsel dan in de linkerhemisfeer)

2

Drie manieren om taallateralisatie te meten:

- WADA
- fMRI
- Directe elektrische stimulatie

3

Poeppel ging hersenen opdelen in drie delen:

1. Frontaal = synthetiseren

2. Pariëtaal = analytisch

3. Temporaal = geheugen

4

Centrale afasieën (4):
(= Bij de fissuur van Sylvius)

- Afasie van Broca
- Afasie van Wernicke
- Geleidingsafasie
- Globale afasie

5

Afasieën buiten de Sylvische fissuur (4):

- Transcorticaal motorische afasie
- Transcorticaal sensorische afasie
- Gemengd transcorticale afasie
- Amnestische afasie

6

Perseveraties:

zichzelf veel herhalen

7

Oorzaak Broca:

Uitgebreide peri-sylviaanse lesie

8

Oorzaak geleidingsafasie:

Fasciculus arcuatis / gyrus supramarginalis

9

Oorzaak globale / totale afasie:

Uitgebreid letsel t.h.v. linkerhemisfeer

10

Oorzaak transcorticaal motorische afasie:

Anterieur / superieur aan Broca

11

Oorzaak transcorticaal sensorische afasie:

Posterieure temporo-pariëtale regio

12

Oorzaak gemengd transcorticale afasie:

letsel dat de taalzones isoleert van de rest van de cortex (isolatie-afasie)

13

Oorzaak amnestische afasie:

Geen specifieke locatie maar vaak op grensgebied tussen temporale / pariëtale

14

Parafasieën:

Woorden die niet in de context passen maar het DOELWOORD IS HERKENBAAR

("Ik drink uit mijn wolk" ipv glas)

15

Paragrammatismen / dyssyntaxis:
(Wernicke)

Overdreven vervoegingen!

"Ik ben vandaag naar hier gekomen geweest zijn"

16

Verschillende types parafasieën (4):

1. Verbale parafasie (gelijkaardige betekenissen)
(vest ipv broek)

2. Forme parafasie (woord dat fonetisch bij doelwoord ligt) (lat ipv kat)

3. Irrelevante parafasie (woorden bestaan maar je kan geen betekenis afleiden uit de zin)

4. Neologismen: (fonologisch = geen verwantschap) (semantisch (wel verwantschap; vb: loeibeest ipv koe))

17

Logorhee:

Patiënt blijft aan één stuk doorpraten

18

Conduite d'approche:
(onderdeel geleidingsafasie)

patiënt wil zich herpakken, blijft zich verbeteren en KOMT TOT DOELWOORD

19

Conduite d'écart:
(onderdeel geleidingsafasie)

patiënt dwaalt steeds verder weg van doelwoord

20

Echolalieën:
(transcorticaal motorische afasie)

met dezelfde woorden bevestigend antwoorden wat je in een vraagzin plaatst

(we gaan toch naar buiten?)

21

Passe-partoutvormen:
(amnestische afasie)

= Zelfde woord voor vanalles en nog wat gebruiken

"ben mijn dingen vergeten om naar de dingen te gaan"

22

Neo-associonisten denken via (3):

- Grammatica
- Fonologie
- Semantiek

23

... splitst hersenen op in frontale gebied van Broca & het meer posterieure

Sylcus centralis

24

Spellend lezen gebeurt via de ... route

dorsale route

25

Herkennen lezen gebeurt via de ... route

ventrale route

26

Bij de neo-holisten staat het ... systeem centraal met verschillende routes

semantisch systeem

27

ERP taalactivatie: 150-200ms:

Syntactisch

28

ERP taalactivatie: N400:

Semantiek

29

ERP taalactivatie: P600

Grammatica & Syntax

30

Fonologie vindt plaats in de ... regio

pariëtale regio

31

In de ... gyrus komen alle bestaande EN niet bestaande woorden toe (identificeert letters en differentieert)

Linguale gyrus

32

de ... gyrus is het interfacesysteem tussen virtuele input en specifieke linguistische processen (visuele woordherkenning bvb)

de Mediale fusiforme gyrus

33

Ventrale route is BILATERAAL en automatisch en functioneert als het geheugen terwijl de dorsale route...

niet-automatisch is en ANALYTISCH werkt

34

functie semantische route bij lezen:

betekenis toekennen aan woorden

35

functie lexicale route bij lezen:

analyseren van tekst, zonder betekenis

36

functie niet-lexicale route bij lezen:

lezen van pseudowoorden (geen analyse)

37

Er zijn drie soorten dyslexie:

1. Surface dyslexie (onregelmatige woorden)
2. Diepe dyslexie (regelmatige woorden)
3. Fonologische dyslexie (non-woorden / pseudowoorden)

38

Agnostische alexie:

het geheel niet zien, wél delen van een woord

39

AFATISCHE alexie (4 soorten):

- Surface dyslexie
- Diepe en fonologische dyslexie
- Zuivere alexie zonder agrafie (woordblindheid)
- Zuivere alexie met agrafie

40

Gemengde alexie bestaat uit de combinatie van:

Agnostische en afatische alexie

41

Surface dyslexie is een verstoring van de ... route

Verstoring van lexico-semantische route

42

Diepe dyslexie is een verstoring van de ... route

Verstoring van de lexicale route

43

Fonolische dyslexie is een verstoring van de ... route

Verstoring van de sublexicale route (dorsale route)

44

Twee types van alexie:

- Zuivere alexie voor LETTERS (posterieure occipitale type)

- Zuivere alexie voor WOORDEN (fusiforme type)

45

Zuivere alexie met agrafie is een verstoring in de gyrus...

gyrus angularis

46

Attentionele dyslexie:

moeite met lezen van woorden in zinverband

47

Neglect dyslexie:

Linkerveld wordt verwaarloosd dus een deel van het woord wordt niet herkend

48

Kana is een voorbeeld van een SYLLABISCHE taal en wordt verwerkt via de ... route

verwerkt via de fonologische route

49

Kanji is een voorbeeld van een LOGOGRAFISCHE taal en wordt verwerkt via de ... route

verwerkt via de directe route

50

Dysartrie:

motorische spraakproblemen

51

Dysprosodie / aprosodie:

het onbreken van toonverschillen, ritme, ...

52

Linguïstische prosodie:

problemen met het begrijpen van accentuatie, informatie, ...

53

Auditieve affectieve agnosie:

problemen met het begrijpen van affectieve informatie

54

Avocalie:

onvermogen om nieuwe liederen te zingen of aan te leren

55

Desultorisch taalgebruik:

van de hak op de tak

56

Afferente dysgrafie:

niet correct schrijven, wel in staat om luidop te spellen

57

Neglect dysgrafie:

woorden onder elkaar schrijven,...

58

Neglect dyslexie:

enkel het rechterdeel van een zin lezen, negeren van de eerste cijfers / letters