Holidays/Festivals Flashcards Preview

Mandarin > Holidays/Festivals > Flashcards

Flashcards in Holidays/Festivals Deck (35):
0

New year (1)

Xīn nián 新年

1

New Year

Yuán dàn 元旦

2

Spring Festival
Jan 1 - 15

Chūn jié 春节

3

Lantern Festival
Jan 15

Yuán xiāo jié 元宵节

4

Tomb Sweeping Day
April 5 - 15

Qīng míng 清明

5

Dragon Boat Festival
May 5

Duān wû jié. 端午节

6

Chinese Valentine's Day
July 7

Qī xī 七夕

7

Ghost Month
July 15

Qī yuè bàn 七月半

8

Mooncake Festival
Aug. 15

Zhōng qiū jié 中秋节

9

Yang Festival/Long Life
Sept. 9

Chóng yáng jié 重阳节

10

New year's Eve

Chú xī 除夕

11

Valentine's Day
Feb. 14

Qíng rén jié 情人节

12

Holiday

Jià rì 假日

13

Week Holiday

Jià qī 假期

14

International Labor Day
May

Láo dòng jié 劳动节

15

Tikoy

Nián gāo 年糕

16

God of Land

Guān gōng 关公

17

Dumpling

Shuî jiâo 水饺

18

Sweep the Tombs

Sâo mù 扫墓

19

Spring roll

Chūn juân (tsien)
春卷

20

Seed

Zhông zi 种子

21

Mooncake

Yuè bîng 月饼

22

Teacher's day
Sept. 10

Jiào shī jié 教师节

23

Christmas day
Dec. 25

Shèngdàn jié
圣诞节

24

All Saint's Day
Nov 1

Wànshèng jié 万圣节

25

Holy week

Shèng zhōu 圣周

26

Philippine Independence Day
June 12

Fēilùbīn de dúlì jié
非律宾 独立节

27

Father's Day

Fùqīn jié
父亲节

28

Mother's day

mǔqīn jie 母亲节

29

Worker's Day

láo gōng jié
劳公节

30

Steamed Bun

Mántou
馒头

31

Spring

Chūn 春

32

Summer

Xià 夏

33

Fall

Qiū 秋

34

Winter

Dōng 冬