Lesson 8 Drink/Eat Flashcards Preview

Mandarin > Lesson 8 Drink/Eat > Flashcards

Flashcards in Lesson 8 Drink/Eat Deck (36):
0

Want

Yào 要

1

Coffee

kāfēi 咖啡

2

Or

háishì 还是

3

Cola (softdrinks)

kělè 可乐

4

Water

Shuǐ 水

5

Eat

chī 吃

6

Want, Think

xiǎng 想

7

Fried rice

Chǎofàn 炒饭

8

Cake

dàngāo 蛋糕

9

Noodles

miàntiáo 面条

10

Fruit juice

guǒzhī 果汁

11

Beer

píjiǔ 啤酒

12

Candies

Táng 糖

13

Siopao

bāozi 包子

14

Fruits

Shuǐguǒ 水果

15

To order, take out

Dìng 订

16

Black coffee

hēi kāfēi 黑咖啡

17

Don't add sugar

Bù jiā táng 不加糖

18

Don't add milk

bù jiā nǎi 不加奶

19

Powdered milk

nǎifěn 奶粉

20

3 in 1 sachet

Sān hé yī 三合一

21

Milk tea

Nǎichá 奶茶

22

Pearl in milk tea

Zhēn zhū 珍珠

23

Iced coffee

Bīng kāfēi 冰咖啡

24

Coca Cola

Kěkǒu kělè 可口可乐

25

Pepsi

Bǎishì kělè 百事可乐

26

Mineral water

Kuàng quán shuǐ 矿泉水

27

Buko juice

Yézi zhí 椰子汁

28

Mango juice

máng guǒ zhī 芒果汁

29

sweet

tián 甜

30

sour

suān 酸

31

Stir fry vegetables

chāo cài 炒菜

32

chocolate

qiǎo kè lì 巧克力

33

ice cream

bīng qí lín 冰淇淋

34

salad

shālā 沙拉

35

soda

sūdá 苏打