Weather Lesson Flashcards Preview

Mandarin > Weather Lesson > Flashcards

Flashcards in Weather Lesson Deck (22):
0

Weather

tiān qì
天气

1

report

bào gào
报告

2

Philippines

fēi lù bīn
非律宾

3

north

běi

4

south

nán

5

west


西

6

east

dōng

7

Northern Part of the Philippines

fēi lǜ bīn de běi bù
非律宾 的北部

8

Luzon

lǚ sòng
吕宋

9

central luzon

lǚsòng de zhōng
吕宋的中

10

Asia

yà zhōu
亚洲

11

Asian people

yà zhōu rēn
亚洲人

12

Manila

mǎnílā
马尼拉

13

Capital

shòu dū
首都

14

Cebu

sùqù
宿务

15

Boracay

zhǎng tān dǎo
张滩岛

16

Fog


17

Sunny

qíng tiān
晴天

18

rainy

yǔ jì
雨季

19

Cloudy

yīn tiān
阴天

20

Typhoon

tái fēng
台风

21

thunder

léi yǔ
雷雨