Vocabulary 2 Flashcards Preview

Mandarin > Vocabulary 2 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary 2 Deck (150):
1

jiān
room

2

xīn
new

3

shén
what

4


hit, play

5

便

biàn
convenient

6

wèi
place

7

yīn
cause

8

zhòng
weight

9

bèi
quilt
indicate passive voice

10

zǒu
walk

11

diàn
electric

12


four

13


indicating ordinal number

14

mén
door

15

xiāng
each other, mutual,

16


occurence, time

17

dōng
east, master

18

zhèng
politics

19

hǎi
sea

20

kǒu
mouth

21

使

shǐ
make

22

jiāo
teach

23

西


west

24

zài
again

25

píng
flat, level

26

zhēn
true, really

27

tīng
listen

28

shì
generation

29


air, gas

30

xìn
letter, message,

31

běi
north

32

shǎo
few

33

guān
close

34

bìng
combine

35

nèi
inside

36

jiā
add

37

huà
convert

38

yóu
from, let

39

què
however, but, yet

40

dài
generation

41

jūn
army

42

chǎn
give birth to

43


enter

44

xiān
first, earlier

45

shān
mountain

46


five

47

tài
great

48

shuǐ
water

49

wàn
ten thousand

50

shì
market

51

yǎn
eye

52


substance

53

bié
separate

54

chù
place

55

zǒng
general, overall

56

cái
talent

57

chǎng
field, place

58

shī
master

59

shū
book

60


compare

61

zhù
live (in a place)

62

yuán
member

63

jiǔ
nine

64

xiào
laugh

65

xìng
gender

66

tōng
communicate

67


eye

68

huá
glory, magnificent

69

bào
report

70


stand,

71


horse

72

mìng
life, fate, destiny

73

zhāng
spread, sheet of paper
MW for flat surface

74

huó
live, alive

75

nán
difficult

76

shén
spirit, god;

77

shù
number

78

jiàn
item

79

ān
still, quiet

80

biǎo
show, list, table

81

yuán
originally, simple

82

chē
car

83

bái
white

84

yīng
promise, answer

85


path, way

86


phase, stage

87

jiào
cry out, call

88


die, death

89

cháng
often

90


lift

91

gǎn
feel

92

jīn
gold

93


what? how?

94

gèng
more, still/even more

95

fǎn
turn over, return,

96


close, shut

97

fàng
put, release

98

zuò
do, act, make,

99


series, department

100


series, department

101

huò
or

102


company

103


interest, benefit

104

shòu
receive

105

guāng
light

106

wáng
king

107

guǒ
fruit

108

qīn
close relative, kiss

109

jiè
boundary

110


reach, come up to,

111

jīn
now

112

jīng
capital city

113


affair, business

114

zhì
work out,

115

jiě
separate, explain

116


each, every

117

rèn
appoint,

118

zhì
to, until

119

qīng
clear

120


thing, matter

121

tái
you (polite)

122

xiàng
appearance

123


remember

124

biān
on the side of something

125

gòng
share

126

fēng
wind

127

zhàn
war

128

gān
stem, dry

129

jiē
connect,

130


it,

131


allow, somewhat

132


eight

133


special, particular

134

jué
perceive

135

wàng
look, full moon

136

zhí
straight

137


serve, clothes?

138

máo
hair, fur

139

lín
forest

140


] topic

141

jiàn
construct

142

nán
south

143


degree,

144

tǒng
order, unite,

145


colour

146


written character

147

qǐng
please,

148

jiāo
join

149

ài
love

150

ràng
let, allow