HSK 1 Vocab Flashcards Preview

Mandarin > HSK 1 Vocab > Flashcards

Flashcards in HSK 1 Vocab Deck (140):
0

love


ài

1

eight


2

father

爸爸
bàba

3

cup

杯子
bēizi

4

beijing

北京
běijīng

5

origin,this


běn

6

You're welcome

不客气
bù kè qi

7

no, not


8

vegetables


cài

9

tea


chá

10

eat


chī

11

taxi

出租车
chū zū chē

12

To take a telephone call

打电话
dǎ diàn huà

13

large,big


14

of,'s


de

15

point,decimal


diǎn

16

computer

电脑
diàn nǎo

17

television

电视
diàn shì

18

thing,stuff

东西
dōng xi

19

all


dōu

20

read


21

sorry

对不起
duì bu qǐ

22

many,much


duō

23

how many

多少
duō shao

24

son

儿子
érzi

25

two


ěr

26

restaurant

饭店
fàndiàn

27

airplane

飞机
fēi jī

28

happy

高兴
gāoxìng

29

MW individual


30

work

工作
gōngzuò

31

dog


gǒu

32

friend

朋友
péng yǒu

33

apple

苹果
píng guǒ

34

seven


35

money


qián

36

front

前面
qián miàn

37

please


qǐng

38

go


39

hot


40

people


rén

41

name

名字
míngzì

42

where

那里
nǎlǐ

43

that


44

modal particle


ne

45

can


néng

46

you


47

you (plural)

你们
nǐmen

48

year


nián

49

daughter

女儿
nǔ ér

100

Chinese language

hànyǔ
汉语

101

good,nice

hǎo

102

drink


103

and


104

very

hěn

105

back, behind

hòu miàn
后面

106

return

huí

107

will,can

huì

108

train station

huǒ chē zhàn
火车站

109

a few,how many


110

years,age

suì

111

home

jiā

112

call,jiao

jiào

113

today

jīn tiān
今天

114

nine

jiǔ

115

open

kāi

116

look,watch,read

kàn

117

see

kàn jiàn
看见

118

piece,block

kuài

119

come

lái

120

teacher

lǎoshī
老师

121

past tense marker

le

122

cold

lěng

123

in,inside


124

zero

líng

125

six

liù

126

mother

māma
妈妈

127

question marker

ma

128

buy

mǎi

129

cat

māo

130

not have

méi

131

it doesn't matter

méi guān xi
没关系

132

rice

mǐ fàn
米饭

133

tomorrow

míng tiān
明天

134

know,understanding

rèn shi
认识

135

day,sun


136

three

sān

137

store,shop

shāng diàn
商店

138

on,above

shàng

139

morning

shàng wǔ
上午

140

less,few,little

shǎo

141

what

shénme
什么

142

ten

shí

143

time,moment

shī hòu
时候

144

yes

shì

145

book

shū

146

who

shuí

147

fruit

shuǐguǒ
水果

148

water

shuǐ

149

sleep

shuì jiào
睡觉

150

speak

shuō huà
说话

151

four


152

he


153

she


154

they

tā men
他们

155

they (female)

tā men
她们

156

too

tài

157

weather

tiān qì
天气

158

listen

tīng

159

classmate

tóng xué
同学

160

I,me


161

we

wǒ men
我们

162

five


163

like

xǐhuan
喜欢

164

under,below

xià

165

afternoon

xià wǔ
下午

166

rain

xià yǔ
下雨

167

mister

xiān shēng
先生

168

now

xiàn zài
现在

169

think,want

xiǎng

170

miss

xiǎo jiě
小姐

171

small

xiǎo

172

some,a few

xiē

173

write

xiě

174

thank you

xièxie
谢谢

175

week

xīng qī
星期

176

student

xué shēng
学生

177

learning

xué xí
学习

178

school

xué xiào
学校

179

one


180

clothes

yī fu
衣服

181

doctor

yīshēng
医生

182

hospital

yī yuàn
医院

183

chair

yǐzi
椅子

184

have

yǒu

185

month

yuè

186

in,at

zài

187

goodbye

zài jiàn
再见

188

how

zěn me
怎么

189

how about

zěn me yàng
怎么样