Internationaal Belastingrecht Flashcards Preview

Inleiding Belastingheffing Algemeen > Internationaal Belastingrecht > Flashcards

Flashcards in Internationaal Belastingrecht Deck (30)
Loading flashcards...
1
Q

Wat zijn de drie heffingsbeginselen die internationaal algemeen zijn aanvaard?

A
 1. Woonplaatsbeginsel / vestigingsplaatsbeginsel
 2. Bronlandbeginsel / Situsbeginsel
 3. Nationaliteitsbeginsel
2
Q

Binnenlandse belastingplichtigen voor de IB zijn?

A

Art. 2.1 lid 1 sub a Wet IB: Binnenlandse belastingplichtigen voor de inkomstenbelasting zijn natuurlijke personen die in Nederland wonen.

3
Q

Wat is het gevolg voor het zijn van een binnenlandse belastingplichtige voor de IB?

A

Onbeperkte belastingplicht over, in beginsel, het gehele wereldinkomen

4
Q

Waarover wordt IB geheven?

A

Art. 2.3 wet IB: het in het kalenderjaar genoten belastbare inkomen uit a. werk en woning; b. aanmerkelijk belang en c. sparen en beleggen

5
Q

Binnenlands belastingplichtige voor de Vennootschapsbelasting zijn?

A

In Nederland gevestigde benoemde entiteiten (BVs/NVs etc)

6
Q

Wat is het gevolg voor het zijn van een binnenlandse belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting?

A

Onbeperkt belastingplichtig over, in beginsel, de wereldwinst.

7
Q

Waarover wordt VpB geheven?

A

VpB wordt geheven over het in het boekjaar behaalde belastbare bedrag, verminderd met de verreken verliezen en aftrekbare giften

8
Q

Hoe bepaalt men waar iemand woont of waar iemand is gevestigd?

A

Art. 4 AWR. Dit wordt naar de omstandigheden beoordeeld. De plaats van feitelijke leiding / het centrum van levensbelangen is hier het belangrijkst. Plaats van feitelijke leiding is belangrijk als er sprake is van een lichaam, het centrum van levensbelangen is van belang als er sprake is van een natuurlijk persoon.

9
Q

Wat zijn relevante feiten voor de plaats van de feitelijke leiding?

A
 • Plaats AVA
 • Plaats voering boekhouding
 • Plaats kantoor
 • Woonplaats/vestigingsplaats aandeelhouder
 • Waar instructies van aandeelhouder plaatsvinden
 • Plaats statutaire zetel
10
Q

Wat zijn relevante feiten voor het centrum van levensbelangen?

A
 • Plaats woonhuis/huizen
 • Plaats waar gewoonlijk verbleven wordt
 • Waar gezin woont
 • Plaats van werk
 • Inschrijving bevolkingsregister
 • Waar ingeschreven bij sportvereniging
 • Waar internet/telefoonabbonnement
 • Waar bankrekening
 • etc.
11
Q

Wat houdt het vestigingsplaatsfictie in?

A

Art. 2 lid 5 Wet VpB - oprichtingfictie - oprichting naar NL recht. Heeft de oprichting van een lichaam plaatsgevonden naar Nederlands recht, dan wordt voor toepassing van deze wet, het lichaam steeds geacht in NL te zijn gevestigd. Dit kan leiden tot een dubbele vestigingsplaats (MAP - tiebreaker kan dit oplossen).

12
Q

Wat houdt het Mutual Agreement Procedure (MAP) - tiebreaker in?

A

Het MAP - tiebreaker kan het probleem van dubbele vestigingsplaats oplossen. Namelijk: Door middel van onderlinge overlegprocedure trachten verdragsluitende Staten in onderling overleg
te bepalen van welke staat een lichaam geacht wordt inwoner te zijn.

13
Q

Wanneer ben je buitenlands belastingplichtig voor de inkomstenbelasting?

A

Art. 2.1 lid 1 sub b Wet IB 2001. Niet in Nederland wonen maar wel Nederlands inkomen genieten.

14
Q

Wat is het gevolg voor het zijn van een buitenlands belastingplichtige voor de IB?

A

Beperkt belastingplichtig voor zover binnenlands inkomen wordt genoten. Voor de inkomstenbelasting ben je belastingplichtig over het in een kalenderjaar genoten inkomen uit a. werk en woning; b. aanmerkelijk belang en c. sparen en beleggen.

15
Q

Wanneer ben je buitenlands belastingplichtig voor de Vennootschapsbelasting?

A

Art. 3 Wet VpB. Als buitenlands belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting zijn aan belasting onderworpen, de niet in Nederland gevestigde benoemde entiteiten, voor zover die Nederlands inkomen genieten.

16
Q

Wat is het gevolg voor het zijn van een buitenlands belastingplichtige voor de Vennootschapsbelasting?

A

Beperkt belastingplichtig voor zover binnenlands inkomen wordt genoten. Art. 17 wet Vpb: belasting wordt geheven over het in het boekjaar genoten Nederlandse inkomen (via vaste inrichting of een vaste vertegenwoordiger).

17
Q

Wat zijn de vier kenmerken van een vaste inrichting?

A
 1. Er is een bedrijfsinrichting
 2. Dat vast is (fysieke constructie)
 3. De fysieke constructie moet aan de onderneming ter beschikking staan, en
 4. De werkzaamheden van de onderneming moeten geheel of gedeeltelijk in de inrichting worden uitgeoefend.
18
Q

Welke eis wordt er nog meer gesteld aan de fysieke constructie?

A

De fysieke constructie moet duurzaam ter beschikking staan om ondernemingsactiviteiten te verrichten (>= 6 maanden).

19
Q

Wat houdt het circustent-arrest in?

A
20
Q

Wat houdt het kunstogen-arrest in?

A
21
Q

Wat zijn drie manieren waarop Nederland dubbele belastingheffing voor haar inwoners probeert te vermijden?

A
 1. Door het sluiten van verdragen (Nederlandse verdragen zijn gebaseerd op het OESO-Modelverdrag)
 2. Door het treffen van eenzijdige maatregelen
 3. Door de buitenlandse belasting als kostenpost ten laste van de winst te brengen.
22
Q

Wat houdt het treffen van eenzijdige matregelen in?

A

Hiermee doelen we op het Besluit ter voorkoming van dubbele belasting (BvdB). Besluit ter voorkoming van dubbele belasting geldt alleen indien aan vier eisen zijn voldaan:
1. Niet op andere wijze in voorkomen van dubbele belasting voorzien
2. Alleen voor specifieke belastingen (o.a. IB en VpB) en inkomsten
3. Degene die beroep wil doen op deze regeling is inwoner van NL
4. Inwoner moet in het buitenland daadwerkelijk aan belasting onderworpen zijn.

23
Q

Wanneer wordt dubbele belastingheffing door Nederland voorkomen door de buitenlandse belasting als kostenpost ten laste van de winst te brengen?

A

Ingeval er geen verdrag is afgesloten en de eenzijdige regeling ook niet van toepassing is.

24
Q

Welke drie methoden ter voorkoming van dubbele heffing hanteert Nederland?

A
 1. Vrijstellingsmethode
 2. Verrekeningsmethode
 3. Objectvrijstellingsmethode (Vpb)
25
Q

Wat weten we over de vrijstellingsmethode als methode ter voorkoming van dubbele heffing?

A
 1. Van toepassing op actief inkomen in de IB
 2. Nederland stelt buitenlandse inkomen vrij van de heffingsgrondslag
 3. Wordt rekening gehouden met het progressief tarief
 4. Kan niet leiden tot teruggave van belastingen
 5. Inhaal van verliezen
26
Q

Wat is de formule voor de vrijstellingsmethode ter voorkoming van dubbele heffing?

A

(buitenlands inkomen / totale wereldinkomen) x woonlandbeginsel over wereldinkomen. (buitenlands inkomen / totale wereldinkomen) = voorkomingsbreuk

27
Q

Wat weten we over de verrekeningsmethode als methode ter voorkoming van dubbele heffing?

A
 1. Buitenlands inkomen wordt hier volledig in de belastinggrondslag begrepen.
 2. Hierover berekende belasting wordt verminderd met de in het buitenland betaalde belasting
 3. Verrekening maximaal tot wat in NL over het desbetreffende inkomensbestanddeel zou moeten worden betaald. Aldus tarief kan in het buitenland voor de verrekening niet hoger zijn dan het Nederlandse tarief.
 4. Van toepassing op passief inkomen: niet-deelnemingsdividend, royalties, interest, extra criteria voor toepassing DvdB: er is sprake van een ontwikkelingsland
28
Q

Wat is de formule voor de verrekeningsmethode als methode ter voorkoming van dubbele heffing?

A

Nederlandse belasting over het totale wereldinkomen - te verrekenen buitenlandse belasting (voor zover het buitenlandse tarief niet hoger is dan het binnenlandse tarief) = belasting te betalen in NL

29
Q

Wat weten we over de objectvrijstelling als methode ter voorkoming van dubbele heffing?

A
 1. Buitenlands inkomen (het object) wordt verwijderd uit de grondslag (wereldwinst). Zowel winsten als verliezen worden verwijderd uit grondslag
 2. Daarna wordt de verschuldigde belasting berekend
 3. Objectvrijstelling is van toepassing bij buitenlandse ondernemingswinst (vaste inrichtingswinst en Netto opbrengsten uit in het buitenland gelegen onroerend goed).
30
Q

Welk deel van de totale winst van de vennootschap kan worden toegerekend aan een vaste inrichting?

A

Resultaat toerekenbaar aan v.i. wordt bepaald alsof de v.i. een onafhankelijke onderneming is die met de ‘generale’ onderneming handelt onder voorwaarden die ook met een derde zouden worden overeengekomen (at arm’s length)  Transferpricing