Jaarwinst, inbreng in de BV en Verkoop Flashcards Preview

Inleiding Belastingheffing Algemeen > Jaarwinst, inbreng in de BV en Verkoop > Flashcards

Flashcards in Jaarwinst, inbreng in de BV en Verkoop Deck (22)
Loading flashcards...
1
Q

Wat zijn de twee voorwaarden voor het verkrijgen van de startersaftrek?

A

Niet in elk jaar van de afgelopen 5 jaar een ondernemer zijn. Minder dan 2x de startersaftrek hebben genoten.

2
Q

De ondernemersaftrek bestaat uit twee aftrekposten, wat zijn deze twee aftrekposten en hoe veel bedragen zij in het jaar 2022?

A

De zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. 6310 en 2123.

3
Q

Hoe luidt art. 3.25 wet IB (Jaarwinst)

A

De in een kalenderjaar genoten jaarwinst wordt bepaald volgens goedkoopmansgebruik, met inachtneming van de bestendige gedragslijn die onafhankelijk is van de vermoedelijke uitkomst.

4
Q

Wat is goedkoopmansgebruik?

A

Goedkoopmansgebruik is een open norm die bepaald op welk tijdstip winst mag worden opgenomen. En dus niet de omvang, want dat is de totaalwinst.

5
Q

Hoe wordt met goedkoopmansgebruik bepaald op welk tijdstip winst mag worden opgenomen?

A

De Hoge Raad heeft invulling gegeven aan het begrip van goedkoopmansgebruik. Voor de invulling van goedkoopmansgebruik wordt aansluiting gezocht bij de bedrijfseconomie. Tenzij in strijd met de wet, de algemene opzet of de beginselen van goedkoopmansgebruik (realiteitszin, voorzichtigheid en eenvoud).

6
Q

Wat zijn de drie beginselen van GKG?

A

Realiteitszin, voorzichtigheid en eenvoud zijn de drie beginselen van goed koopmansgebruik.

7
Q

Beginsel 1 van goed koopmansgebruik. Wat is de basisgedachte, veroorzaking en realisatie van de realiteitszin?

A

De fiscale jaarwinst moet met realiteitszin worden vastgesteld. Veroorzaking van de realiteitszin is dat de baten en de lasten worden toegerekend aan het betreffende jaar. Realisatie van de realiteitszin is dat de winst pas behoeft te worden verantwoord wanneer deze is gerealiseerd. Winst is gerealiseerd wanneer de goederen zijn geleverd of de dienst is verricht. Zie dat het hier een keuze betreft, winst dient uiterlijk te worden verantwoord bij de realisatie, maar het mag dus ook eerder.

//De fiscale jaarwinst moet met realiteitszin worden vastgesteld. Veroorzaking van de realiteitszin is dat de baten en de lasten worden toegerekend aan het betreffende jaar. Realisatie van de realiteitszin is dat de winst pas behoeft te worden verantwoord wanneer deze is gerealiseerd. Winst is gerealiseerd wanneer de goederen zijn geleverd of de dienst is verricht. Zie hier dat het een keuze betreft, winst dient dus uiterlijk te worden verantwoord bij de realisatie maar dat mag ook eerder gebeuren.

//Winst mag dus eerder worden verantwoord maar dient uiterlijk te worden verantwoord wanneer deze is gerealiseerd. Veroorzaking van de realiteitszin is dat de baten en lasten worden toegerekend aan het betreffende jaar.

8
Q

Beginsel 1 van goed koopmansgebruik. Waarvoor zorgt toepassing van realiteitszin bij bepaling van tijdstip opname jaarwinst?

A
  1. Geen willekeurige winstverschuivingen naar andere jaren
  2. Winst wordt slechts beïnvloed door gebeurtenissen in het jaar
  3. Rekening wordt gehouden met de economische werkelijkheid
  4. Niet in twijfel wordt getrokken wat zeker is en omgekeerd

//Toepassing van de realiteitszin bij bepaling opname jaarwinst zorgt voor het volgende: 1. Geen willekeurige winstverschuivingen naar andere jaren. 2. Winst wordt slechts beïnvloed door gebeurtenissen in het jaar. 3. Er wordt rekening gehouden met de economische werkelijkheid en 4. Niet in twijfel wordt getrokken wat zeker is en omgekeerd.

9
Q

Wat is de basisgedachte van het voorzichtigheidsbeginsel van goedkoopmansgebruik?

A

Basisgedachte: een belastingplichtige hoeft zich niet rijker te rekenen dan hij/zij is.

//De basisgedachte van het voorzichtigheidsbeginsel van goed koopmansgebruik is at een belastingplichtige zich niet rijker hoeft te rekenen dan hij/zij is.

10
Q

Hoe wordt het voorzichtigheidsbeginsel toegepast zodat een bel. plichtige zich niet rijke hoeft te rekenen dan hij/zij is.

A

Geen winst verantwoorden voordat het behalen met bepaalde zekerheid vaststaat. Rekening houden met verliezen op het moment dat deze worden onderkent. Verder houdt de wijze van winstbepaling rekening met de continuïteit van de onderneming.

//Het voorzichtigheidsbeginsel wordt toegepast zodat een belastingplichtige zich niet rijker hoeft te rekenen dan hij/zij is door geen winst te verantwoorden voordat het behalen vaststaat met een bepaalde zekerheid. We houden rekening met verliezen op het moment dat deze worden onderkent. Verder houdt de wijze van winstbepaling rekening met de continuïteit van de onderneming.

11
Q

In welk beginsel van goedkoopmansgebruik zien we een asymmetrie en wat houdt die in?

A

Het voorzichtigheidsbeginsel. We zien hier een asymmetrie binnen het GKG voor wat betreft het verschil in tijdstip verantwoording winst & verlies.

//We zien een asymmetrie in het voorzichtigheidsbeginsel van goed koopmansgebruik en die betreft het verschil in tijdstip verantwoording winst & verlies.

12
Q

Wat is de basisgedachte van het eenvoudsbegrip van GKG?

A

Het gekozen systeem van winstbepaling is praktisch hanteerbaar voor belastingplichtige en controleerbaar voor de Belastingdienst. Eenvoud brengt met zich mee dat een stelsel hanteerbaar / controleerbaar is en dat de te stellen eisen aan de wijze van winstbepaling wijzigen met de omvang van de onderneming.

//De basisgedachte van het eenvoudsbegrip van goed koopmansgebruik is dat het gekozen systeem van winstbepaling praktisch hanteerbaar is voor belastingplichtige en controleerbaar voor de BD. Eenvoud brengt dus met zich mee dat een stelsel hanteerbaar / controleerbaar is en dat de te stellen eisen aan de wijze van winstbepaling wijzigen met de omvang van de onderneming. basisge

13
Q

Waar of niet waar. De wijze van activa en passiva beïnvloedt de hoogte van de fiscale winst.

A

Waar.

14
Q

Wat is de initiële waardering van bedrijfsmiddelen binnen de fiscaliteit? En daarna?

A

Kostprijs of voortbrengingskosten. Dit is inclusief alle bijkomende kosten tot het moment van ingebruikname. Daarna is de waardering kostprijs of lagere bedrijfswaarde. De lagere bedrijfswaarde is de hoogste van de directe en indirecte opbrengstwaarde.

15
Q

Op welke manier worden bedrijfsmiddelen lineair afgewaardeerd? (formule)

A

Aanschaffingsprijs - restwaarde / aantal jaren nut

16
Q

Art. 3.30 wet IB 2001 vormt een beperking van GKG en maximeert de jaarlijkse afschrijving. Wat zijn twee regels die hieronder vallen?

A

Goodwill mag voor max. 10% van de kostprijs per jaar worden afgeschreven. Overige bedrijfsmiddelen mogen voor max 20% van de kostprijs per jaar worden afgeschreven.

17
Q

Wie komt in aanmerking voor de willekeurige afschrijving en wat houdt het in.

A

De startende ondernemer die aan het urencriterium van minstens 1225 uren aan het bedrijf te hebben besteed voldoet, het houdt in dat je naar eigen inzicht kan afschrijven (bijvoorbeeld versneld of vertraagd). Let op: BM moet gedurende economische levensduur geheel zijn afgewschreven en de regeling vindt geen toepassing voor goodwill.

18
Q

Tot wat mogen onroerende zaken worden afgeschreven en wat houdt dit in?

A

Onroerende zaken mogen worden afgeschreven tot de bodemwaarde. De bodemwaarde is voor panden die aan derden ter beschikking worden gesteld gelijk aan de WOZ waarde. Voor panden in eigen gebruik is de bodemwaarde gelijk aan 50% van de WOZ waarde. Dus hieruit kan worden afgeleid dat de bodemwaarde voor onroerende zaken welke zelf worden gebruikt lager ligt dan panden welke aan derden ter beschikking worden gesteld.

19
Q

Wat is de waardering van voorraad binnen de fiscaliteit?

A

Kostprijs of lagere marktwaarde (dit is inclusief alle bijkomende kosten voor zover direct toerekenbaar, uitgezonderd is financieringskosten en constante deel van de algemene kosten. Voor de marktwaarde kijk je naar de relevante inkoopmarkt.

//Binnen de fiscaliteit worden voorraden gewaardeerd op de kostprijs of de lagere marktwaarde. Kostprijs is inclusief alle bijkomende kosten voor zover direct toerekenbaar. Hieronder vallen niet financieringskosten en constante deel van de algemene kosten. Voor de marktwaarde kijken we naar de relevante inkoopmarkt.

20
Q

Wat is onderhanden werk en hoe wordt dit gewaardeerd?

A

Onderhanden werk is werk in opdracht van derden welke ultimo balansdatum nog niet gereed is. Je kunt onderhanden werk waarderen op basis van GKG maar ook op basis van art. 3.29b wet IB 2001. Op basis van GKG is dit de integrale kostprijs. En op basis van 3.29b is dit op het gedeelte van de overeengekomen vergoeding voor het aangenomen werk dat daar op balansdatum aan is toe te rekenen. De vergoeding omvat in beginsel alle kosten en een evenredig deel van de winst.

//Op basis van 3.29b is dit op het gedeelte van de overeengekomen vergoeding voor het aangenomen werk dat daar op de balansdatum aan is toe te rekening. De vergoeding omvat in beginsel alle kosten en een evenredig deel van de winst.

21
Q

Hoe worden vorderingen gewaardeerd en afgewaardeerd?

A

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde. Individuele methode, collectieve methode, mix van beide methoden.

22
Q

Hoe worden schulden gewaardeerd en afgewaardeerd

A

In beginsel worden schulden niet afgewaardeerd en ze worden gewaardeerd op de nominale waarde.