Aanmerkelijk Belang en Hoofdlijnen van de Vennootschapsbelasting Flashcards Preview

Inleiding Belastingheffing Algemeen > Aanmerkelijk Belang en Hoofdlijnen van de Vennootschapsbelasting > Flashcards

Flashcards in Aanmerkelijk Belang en Hoofdlijnen van de Vennootschapsbelasting Deck (16)
Loading flashcards...
1
Q

De dividendbelasting is een voorheffing op de IB box 2. Hoeveel wordt er saldo bijbetaald als er al dividendbelasting over de bruto aangifte in box 2 is betaald?

A

Klopt. (26,9% - 15% =) 11,9%. Box 2 tarief is 26,9% en tarief div. bel. is 15%

2
Q

Wanneer is er sprake van een AB?

A

Art. 4.6 wet IB 2001. Hoofdregel: de belastingplichtige heeft een AB indien hij, al dan niet, tezamen met zijn partner, direct of indirect: a. voor ten minste 5% van het geplaatste kapitaal aandeelhouder is waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld. b. rechten heeft om aandelen te verwerven van ten minste 5% van het geplaatste kapitaal (opties).

3
Q

Wat zijn aandachtspunten van het hebben van een AB.

A
  1. gaat om het geplaatst kapitaal
  2. 5% al dan niet tezamen met partner
  3. Direct of indirect bezitsvereiste.
  4. En het bezitsvereiste dient per soort aandelen te worden beoordeeld (art. 4.7 wet IB 2001).
3
Q

Wat zijn aandachtspunten van het hebben van een AB.

A
  1. gaat om het geplaatst kapitaal
  2. 5% al dan niet tezamen met partner
  3. Direct of indirect bezitsvereiste.
  4. En het bezitsvereiste dient per soort aandelen te worden beoordeeld (art. 4.7 wet IB 2001).
4
Q

Wat houdt de meesleepregeling van art. 4.9 wet IB 2001 in?

A

Heeft iemand een AB dan vallen aandelen van een ander soort en winstbewijzen ook in box 2.

5
Q

Wat houdt de meetrekregeling van art. 4.10 wet IB 2001 in?

A

Iemand heeft zelf geen AB, maar een partner of een bloed- of aanverwant in rechte lijn heeft dat wel.

6
Q

Op welke wijze worden voordelen uit gevolg van AB-bezit belast?

A
  • De werkelijke voordelen worden belast (er dus geen sprake van een forfaitair rendement.) Tegen een tarief van 26,9% (art. 2.12 wet IB 2001). Deels te verrekenen met ingehouden dividendbelasting (waardoor er per saldo slechts 11,9% aanvullende belasting hoeft te worden betaald).
7
Q

In welk artikel kun je het tarief vinden van box 2?

A

Art. 2.12 wet IB 2001, namelijk 26,9%.

8
Q

Wat zijn de twee soorten voordelen van het hebben van een aanmerkelijk belang en waar kun je dit terugvinden in de wet?

A

Reguliere en vervreemdingsvoordelen, je kunt dit terugvinden in art. 4.12 wet IB 2001.

9
Q

Wat verstaan we onder reguliere voordelen (art. 4.12 sub a wet IB 2001)?

A

Formeel dividend, maar ook verkapt dividend. Teruggaaf van aandelenkapitaal.

10
Q

Hoe geeft de jurisprudentie invulling aan het begrip ‘‘vervreemding’’?

A

Elke handeling waardoor bij de eigenaar de aandelen/winst- bewijzen uit zijn vermogen in dat van een ander over gaan

11
Q

Er is sprake van werkelijke vervreemding bij verkoop ruil en schenking. Wat zijn een aantal ficties omtrent verveemding?

A

Art. 4.16 lid 1 sub a: inkoop eigen aandelen
Art. 4.16 lid 1 sub b: afkopen en inkopen winstbewijzen

12
Q

Welk artikel bepaalt het vervreemdingsvoordeel en wat zijn uitzonderingen hierop?

A

Art. 4.19 Verveemdingsvoordeel = overdrachtsprijs - verkrijgingsprijs. Uitzonderingen: art. 4.22 onzakelijke of ontbrekende tegenprestatie. Bestaande aandelen gaan tot een ab-pakket behoren, art. 4.23, dmv step up/step down, Overdrachtsprijs wordt in termijnen voldaan, art. 4.28.

13
Q

Moment van voordeel hangt er van af of er sprake is van een reguliere voordeel of een vervreemdingsvoordeel, welk artikel hoort hierbij?

A

Art. 4.43. Reguliere voordelen: moment van ontvangst. Vervreemdingsvoordelen: moment van overeenkomst. Voor specifieke situaties zijn er ook uitzonderingsregels.

14
Q

Hoe luidt de verliesverrekening in box 2?

A

Art. 4.49. Het verlies uit aanmerkelijk belang wordt verrekend met de inkomens uit aanmerkelijk belang van het voorafgaande kalenderjaar en de volgende zes kalenderjaren.

15
Q

Wat houdt de belastingkorting in?

A

Indien een belastingplichtige en zijn partner gedurende 2 jaar geen AB hebben dan wordt het onverrekende verlies omgezet in een belastingkorting van 26,9% in box 1. Art. 4.53 wet IB 2001.