Ondernemer/onderneming en totaalwinst Flashcards Preview

Inleiding Belastingheffing Algemeen > Ondernemer/onderneming en totaalwinst > Flashcards

Flashcards in Ondernemer/onderneming en totaalwinst Deck (14)
Loading flashcards...
1
Q

Een voordeel behoort pas tot de fiscale winst als het voortvloeit uit een bron van inkomen. Wanneer is hier cumulatief sprake van?

A

Hiervan is sprake indien cumulatief er deelname is aan het economisch verkeer, een economisch voordeel wordt beoogd en dit voordeel redelijkerwijs te verwachten was. Let op: bepaalde bronnen kennen aanvullende voorwaarden.

//Er is sprake van een bron van inkomen wanneer cumulatief sprake is van deelname aan het economisch verkeer, een economisch voordeel wordt beoogd en dit voordeel redelijkerwijs te verwachten was.

2
Q

Hoe luidt de definitie van winst uit de onderneming?

A

Art. 3.2 wet IB 2001. Gezamenlijk bedrag van de winst die de ondernemer geniet uit één of meerdere ondernemingen

3
Q

Het begrip onderneming is niet in de wet gedefinieerd, maar de jurisprudentie heeft hier invulling aan gegeven. Hoe luidt die invulling?

A

Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die deelneemt aan het economische verkeer en winst beoogd.

4
Q

Wat zijn de twee vereisten voor ondernemerschap?

A
  1. De onderneming moet voor zijn rekening worden gedreven.
  2. Rechtstreeks verbonden zijn voor de verbintenissen van de onderneming.
5
Q

De fiscale (totaal) winst wordt berekend via een formule. Hoe luidt deze formule?

A

Eind vermogen 31/12 - Begin vermogen 1/1 + onttrekkingen - kapitaalstortingen

6
Q

Bij iedere uitgave moet worden beoordeeld of dit een privé of zakelijke uitgave is. Hoe wordt hier onderscheid gemaakt.

A

Het motief van de uitgave is leidend. Zakelijk is een door de bedrijfsuitoefening veroorzaakte uitgave, welke is gedaan met oog op de zakelijke belangen van de onderneming.

7
Q

Welk arrest laat zien dat de inspecteur niet op de stoel van de ondernemer mag gaan zitten?

A

Het jaguar arrest

8
Q

Wat voor bevoegdheid heeft de belastinginspecteur en wat houdt dat in.

A

Toetsingsbevoegdheid met betrekking tot motief van de uitgave. Hierbij stelt de inspecteur zich de vraag of de uitgave is gedaan met oog op de zakelijke belangen van de onderneming.

9
Q

Het toetsingsverbod met betrekking tot de hoogte van de uitgaven voor de inspecteur geldt niet wanneer geen redelijk denkend ondernemer kan volhouden - gelet op de wanverhouding tussen kosten en nut - dat de uitgaven met oog op de zakelijke belangen van de onderneming is gedaan. De kosten zijn dan slechts deels aftrekbaar.

A

Het Cessna arrest

10
Q

Er zijn kosten die wel zakelijk zijn maar toch niet aftrekbaar zijn van de fiscale winst, welk artikel is hierbij belangrijk en wat valt eronder?

A

Art. 3.14 wet IB 2001: geheel niet aftrekbaar. Vaartuigen die voor representatieve doeleinden zijn gebruikt. Geldboeten. Uitgaven die verband houden met een misdrijf. Wapens en munitie. Agressieve dieren. Steekpenningen

11
Q

Wat zijn gemengde kosten en hoe zijn deze fiscaal aftrekbaar?

A

Art. 3.15 wet IB Gemengde kosten, zijn kosten die zowel een zakelijk als prive aspect hebben waardoor ze alleen deels aftrekbaar zijn van de fiscale winst. Denk hierbij aan voedsel, drank en genotsmiddelen. Representatiekosten (waaronder receptie en feestelijke bijeenkomsten). Congressen, seminars en studiereizen (inclusief reis en verblijf).

12
Q

Hoe worden gemengde kosten verwerkt in de aangifte inkomstenbelasting?

A

Niet aftrekbaar tot 4700 euro per jaar (2021) of voor 80% aftrekbaar indien de belastingplichtige daarvoor kiest.

13
Q

Leg uit wat keuzevermogen inhoudt

A

Het vermogensbestanddeel wordt deels prive en deels zakelijk gebruikt. Wanneer zakelijk zowel prive gebruik minstens 10% is. Anders verplicht zakelijk of verplicht prive vermogen.

14
Q

Hoe luidt de definitie oftewel wat zijn de twee criteria voor het zijn van een ondernemer

A

De ondernemer is de belastingplichtige voor rekening van wie de onderneming wordt gedreven en rechtstreeks is verbonden voor de verbintenissen betreffende die onderneming. Bij beantwoording van de vraag of er sprake is van een ondernemer moet er eerst worden aangetoond dat er sprake is van een onderneming. Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die deelneemt aan het economisch verkeer en een winstoogmerk heeft (inkomstenbelasting).