K8 - Plazen a Geschäfter Flashcards Preview

lëtzebuergesch A1-A2 > K8 - Plazen a Geschäfter > Flashcards

Flashcards in K8 - Plazen a Geschäfter Deck (65):
1

Je vais au cafe

Ech ginn an de Butek / an de Café / an d'Bibliothéik.

2

Je vais au marché

Ech ginn op de Policebro / op d'Gemeng / op de Maart

3

Je vais chez le coiffeur

Ech gi bei de Bäacker / bei de Coiffeur / / bei d'Esthéticienne.

4

Quel bus passe dans cette rue ?

Wat fir ee Bus fiert op Stoossen ? De Bus (Nummerr) 8

5

Ou vas le bus nr 21 ?

Wuer fiert den 21 ? Den 21 fiert d'Streck Eech-Cloche d'Or.

6

Quelles boutiques y a-t-il dans ton quartier ?

Watt fir Butteker gëtt et an denger Uertschaft ? A menger Uertschaft gëtt et ?

7

Y a-t-il une poste dans ton quartier ?

Gëtt et eng Post an degem Quartier ?

8

Quand la pharmacie est elle ouverte ?

Wéini ass 'Apdikt bei dir op ? Bei mir ass d'Apdikt vun ... bis...op.

9

Quant ferme le boulanger ?

Weini mécht de Bäcker bei dir zou ? Bei mir mécht de Bäcker um ... zou.

10

Quant ?

Weini ? vu..bis

11

A quelle heure ?

Um wei vill Auer ? um...

12

Jusqu?… quand ?

Bis weini ? bis...

13

vers ou

Wuer ?

14

etre ouvert

ass op

15

ouvrir

opmaachen

16

then - after - now

dann - duerno - elo

17

at 1st - at the end

fir d'éischt - zum Schluss

18

La premiere a gauche

dei éischt no lenks

19

la deuxieme, la troisieme

dei zweet, dei drett..

20

gauche

lénks

21

droite

riets

22

après … gauche/droite

no lenks - no riets

23

tout droit

riichtaus

24

moins , egal, plus

manner, esou, mei

25

ouvert - fermé

op - zou

26

ouvrir - fermer

opmaachen - zoumaachen

27

a travers

duerch duerch de Park

28

Je monte

Ech ginn erop

29

monter / descendre

erop / erof

30

vers l'exterieur / vers l'interieur

eraus / eran

31

sortir

erausgoen

32

a l'interieur

bannen

33

a l'exterieur

baussen

34

au dessus

iwwert iwwert de 'Plaz

35

le long de

laanscht laanscht d'Post

36

un coté

säit (F), d'Säiten

37

Rez de chausse

Rez de chauss‚

38

1er etage, 3eme etage

den eischte stack - den drëtte stack

39

ici - la

hei - do

40

loin - pres

wäit - nobäi

41

partir (voiture / train)

fortfueren

42

arriver

ukommen

43

heures d'ouverture

d'?ffnungszäiten

44

Café

Café (M), d'Caféen

45

Bistro

Bistro (M). d'Bistroen

46

vieille ville

Alstad (F), d'Alstied

47

centre ville

Zentrum (M), d' Zentrumen

48

Gare

Gare (F), d'Garen

49

Billet

Billjee (M), d' Billjeeen

50

Commune

Gemeng (F), d'Gemengen

51

magasin

Geschäft (N), d' Geschäfter

52

park

Park (M), d'Parken

53

place

Plaz (F), d'Plazen

54

post

Post (F), -

55

Pharmacie

eng Apdikt (F), d'Apdikten

56

Quartier

Quartier (M), d'Quatieren

57

Station service

Tankstell (F), d'Tankstellen

58

magasin de journaux

Zeitungsbuttek (M), d'Zeitungsbutteker

59

revue, Magazine

Zäitschreft (F), d'Zäitschreften

60

Arret de bus

Busarret (M), d'Busarreten

61

Depart

Depart (M), d'Departen

62

plan

Plang (M), d'Pläng

63

Carrefour

Kräizung (F), d'Kräizungei

64

rue

Strooss (F), d'Stroossen

65

passage pieton

Zebrastraifen (M), d' Zebrasträifen