Kap 7-8 Flashcards Preview

Chinese > Kap 7-8 > Flashcards

Flashcards in Kap 7-8 Deck (98):
1

Zuì mest

2

Jìn near

3

近 进

Jìn
Near近 enter进

4

比较

Bǐjiào

5

比 + 2 cí

bǐ - jämförande比

比赛 bǐsài
比较 bǐjiào

6

Chéng accomplish

7

Jì merit

8

成绩

chéngjì

9

🐯brave/tiger hū 虎

10

努力

nǔlì 努exert 力force

11

汉 没 对

hàn 汉 méi 没 duì 对

12

空气

kōngqì atmosphere

13

lí be apart from 离子 = jonpartikel

14

教室 离 宿舍 很 远

:)

15

yuǎn långt ifrån

16

tiáo fix/mix/blend/adjust

17

空调

Kōngtiáo

18

学校

xuéxiào

19

tǐng.... de
挺 多 的

20

zěn what how why

21

Appearence
怎么样
一样

22

怎么样

zěnmeyàng

23

Cuò fel
不错

24

cháng

25

眼睛

yǎnjing

26

个子

gèzi
高个子
矮个子

27

Låg ǎi
矮个子

28

duǎn kort/otillräcklig
短头发

29

矮 短

ǎi(längd) duǎn(hår)

30

Shì look at
电视

31

Har du mycket plugg?

你学习忙吗?

32

Har du bra betyg?

你成绩好吗?

33

Pluggar dina klasskompisar mycket?

你班同学学习努力吗?

34

Ligger sovsalen långt ifrån klassrummet?

宿舍里教室远不远?

35

Sovsalen är nära klassrummet.

宿舍里教室很近!

36

Är er skolas overseas students många?

你们的学校留学生多不多?

37

Vår skolas overseas students är ganska många.

我们的学校留学生挺多的。

38

食堂

shítáng
Matsal

39

Shí Föda/mat
食堂

40

táng
Speciellt(/extra viktigt) rum i ett hus

41

shuí
who

42

Vi är bra vänner

我们是很朋友

43

44

jiào 我叫安娜

45

名字

míngzi

46

míng
名字
有名
名piàn

47


Character/symbol
汉字
名字

48

您贵姓?

nín guìxìng

49

guì
Dyr/exklusiv
贵姓?
太贵了!

50

xìng
Familjenamn
"Mitt familjenamn är Wang"
我姓王

51

jǐ = 多少

52

wèi
一位老师

53

zhù live

54

hào

55

jiān plats för
时间 ⌚️
房间

56

En telefon

一个电话
yígè diànhuà

57

kod/siffror

58

měi varje

59

每 个 海

měi gè hǎi
海 as in 大海

60


上午
中午
下午

61

午 牛 年

wǔ niú nián

62

zuò todo

63

以后
然后

yǐhòu
ránhòu

64

wait hòu

65

有时候

yǒushíhou

66

休息

xiūxi
休 vila/stanna
息 sluta/andas

67

gēn

68

gěi

69

介绍

jièshào

70

睡觉

shuìjiào

71

Kväll

Wǎnshang

72

晚上

wǎnshang

73

换 晚

换huàn 晚wǎn

74

yán ord/prat

75

Språk

yǔyán
语言

76

zhāng (efternamn och classifier)

77

Ursäkta, vad heter ni i efternamn?

请问,您贵姓?

78

Vad heter du?

你叫什么名字?

79

Vilken klass går du i?

你在哪班?

80

Hur många är ni i er klass?

你们班有多少学生?

81

Hur många lärare undervisar er?

几位老师教你们?

82

Var bor du?

你住哪人?

83

Jag bor i studentsovsalarna.

我住学生宿舍?

84

Vad är ditt telnr?

你的电话号码是多少?

85

Vad är ditt rumsnummer?

你的房间是多少号?

86

Varje eftermiddag vilar jag ibland på rummet och ibland går jag med min kompis till bibblan och pluggar.

每天下午我有时候在宿舍休息,有时候跟我朋友一起去图书馆学习。

87

Observera ordning: 跟 person 一起 göra nåt

:)

88

他贵姓 不可以说!

只可以说 “您贵姓?”

89

Till tian'anmen härifrån är det jättelångt.

这人离天安门非常远!

90

Hur många tjejer går i er klass?

你们班有多少女学生?

91

喜欢

xǐhuan

92

电影

diànyǐng

93

Filmen heter "Hej Beijing"

电影的名字叫 “你好北京”

94

yǐng bild/reflektion
电影

95

国籍

guójí nationalitet(vilket land kommer en ifrån)

96

职业

zhíyè profession

97

zhǐ location

98

住址

zhùzhǐ home address