Random Bra Flashcards Preview

Chinese > Random Bra > Flashcards

Flashcards in Random Bra Deck (92):
1

Polisstation

Jǐngchájú 警察局

2

Jag har blivit rånad

Wǒ bèi qiǎng le
我 被 抢 了

3

Jag tappade plånboken

Wǒ de qiánbāo diū le
我 的 钱包 丢 了

4

Jag har tappat mitt pass!

Wǒ de hùzhào diū le
我 的 护照 丢 了

5

Jag villa ha västerländsk medicin

Wǒ yào xīyào
我 要 西药

6

Snälla skynda

Qǐng kuài diǎn
请 快 点

7

I vill åka till sjukhuset.

Wǒ yào qù yīyuàn
我 要 去 医院!

8

Hotell

Bīnguǎn
宾馆

9

Detta funkar inte

Zhèyàng bù xíng
这样 不 行

10

Det är så vackert här!

Zhèlǐ zhēn piàoliang

11

Ursäkta, jag måste gå

Duìbuqǐ,wǒ děi zǒu le
对不起,我 得 走 了

12

Jag är från Sverige

Wǒ cóng Ruìdiǎn lái
我 从 Ruìdiǎn 来

13

Jag är 16 år

我 十六 岁

14

Amerika

Měiguó
美国

15

Australien

Àodàlìyà
澳大利亚

16

Britian

Yīngguó
英国

17

Canada

Jiānádà
加拿大

18

Tyskland

Déguó

19

Ropa till taxi

Dǎ chē
打车

20

Mitt rum kan inte använda internet

wǒ de fángjiān bù néng shàng wǎng
我 的 房间 不 能 上网

21

Hen slog mig

Tā dǎ le wǒ
他 打 了 我

22

Kan du engelska?

Nǐ huì shuō yīngyǔ ma?
你 会 说 英语 吗?

23

Var kan jag använda internet?

Zài nǎlǐ kěyǐ shàng wǎng?
在 哪里 可以 上网?

24

Var kan jag göra ett internationellt telefonsamtal?

Zài nǎlǐ kěyǐ dǎ guójì diànhuà?
在 哪里 可以 打 国际 电话?

25

Nej tack.

Bú yòng le, xièxie nín.
不 用 了,谢谢 您。

26

HJÄLP!

JIÙMÌNG!
救命

27

Ring 110 (polisen)

Kuài dǎ yāo yāo líng
快 打 110!

28

Ring 120 (ambulansen)

Kuài dǎ yāo'èr líng
快 打 120!

29

Eld!

Zháohuǒ la!
着火 啦!

30

Eld

Huǒ

31

Supermarket

Chāoshì

32

Hur tar jag mig till X?

Qù X zěnme zǒu?

33

Walmart

Wò'èr mǎ
沃尔玛

34

KFC

Kěn dé jī
肯德基

35

Carrefour

Jiā lè fú
家乐福

36

Flygplats

Fēijīchǎng
飞机场

37

Snälla skynda litet

Qǐng kuài yìdiǎn,谢谢!

38

Stanna här.

Zài zhèlǐ tíng。
在 这里 停。

39

Inte här

Bú shì zhèlǐ
不 是 这里

40

Transportbiljett

Chēpiào
车票

41

När går bussen?

Zhè tàng chē jǐ diǎn chūfā?
这 趟 车 几 点 出发?

42

När anländer vi till X?

Shénme shíhou dào X?
什么 时候 到 X?

43

Försäkring

Bǎoxiǎn

44

Busstation

Gōngjiāochēzhàn
公交车站

45

Vilken buss ska jag ta?

Yīnggāi zuò jǐ lù gōngjiāochē?
应该 坐 几 路 公交车?

46

Var finns buss 62?

Zài nǎr zuò 62 lù gōngjiāochē
在 那人 坐 62 路 公交车

47

När går sista bussen?

Mòbānchē jǐ diǎn kāi?
末班车 几 点 开?

48

Stämpla biljetten

Jiǎn piào

49

Flygbiljett

Fēijī piào
飞机 票?

50

Åker bort (departure)

Líkāi
离开

51

Återvänder hit (return)

Huí lái
回来

52

Flygplan

Fēijī
飞机

53

När lyfter planet?

Fēijī jǐ diǎn qǐfēi?
飞机 几 点 起飞?

54

Gate 3 (flygplan)

3 hào dēng jī kǒu
3 号 登 机 口

55

Jag vill växla detta till RMB.

Wǒ xiǎng bǎ zhè xiē qián huàn chéng rénmínbì。
我 想 把 这 些 钱 换 成 人民币

56

Passport

Hùzhào
护照

57

Jag har mitt kort fast i bankomaten.

Wǒ bǎ wǒ de xìnyòngkǎ wàng zài ATM jī lǐ le,wǒ gāi zěnme bàn?
我 把 我 的 信用卡 忘 在 ATM 机 里 了,我 该 怎么 办?

58

Jag behöver hjälp.

Wǒ xūyào bāngzhù
我 需要 帮助

59

Visum

Qiānzhèng
签证

60

Studentvisum

xuésheng qiānzhèng
学生 签证

61

Underkläder

Nèiyī
内衣

62

S (size)

Xiǎohào
小号

63

M

zhōnghào
中号

64

XL

Jiā dàhào
加大号

65

L

Dàhào
大号

66

XXL

Jiā jiā dàhào
加加大号

67

Svart

Hēisè
黑色

68

SIM kort

diànhuà kǎ
电话卡

69

Betala

Fù qián
付钱

70

Kan jag betala med kort?

Kěyǐ shuā kǎ ma?
可以 刷 卡 吗?

71

Kvitto

Fāpiào
发票

72

Garanti (vara)

Shòu hoù fúwù
售后服务

73

Reparera

Wéixiū
维修

74

refound/återbetalning

Tuì huò
退货

75

Måste jag ha en deposit?

Yào fù yājīn ma?
要 付 押金 吗?

76

Är internet gratis?

Shàng wàng shì miǎnfèi de ma?
上网 是 免费 的 吗?

77

Nyckel

Yàoshi
钥匙

78

Kläder

Yīfu
衣服

79

Räkning

Zhàngdān
账单

80

Jag vill boka bord för ikväll.

Wǒ xiǎng dìng yì zhāng zhuōzi。Jīntiān wǎnshang de。
我 想 订 一 张 桌子。今天 晚上 的。

81

Engelsk meny

Yīngwén càidān
英文 菜单

82

Medium storlek på maträtten

Zhōngwǎn
中碗

83

Notan

mǎidān
买单

84

Doggybag

Fànhé
饭盒

85

Jag tar med maten

Wǒ yào dǎ bāo dài zǒu

86

Mat

Cài

87

Hen är sjuk

Tā shēng bìng le
他 生 病 了

88

Västerländsk toalett

Mǎtǒng
马桶

89

Har feber

Fā shāo
发 烧

90

Är detta kinesisk medicin eller västerländsk?

Zhè shì zhōngyào háishì xīyào?
这 是 中药 还是 西药?

91

Medicin

Yào

92

Hur många dagar ska jag ta medicinen? Hur många gånger per dag och hur många piller per gång?

Zhè zhǒng yào wǒ yīnggāi chī jǐ tiān?
这 种 药 我 应该 吃 几 天?

Yì tiān chī jǐ cì?
一 天 吃 几 次

Yí cì chī jǐ piàn?
一 次 吃 几 片?