v.47 Flashcards Preview

Chinese > v.47 > Flashcards

Flashcards in v.47 Deck (28):
1

2 kg

Liǎng jīn

2

Päron

Lízi

3

Körsbär

Yīngtáo

4

Jordgubbe

Cǎoméi

5

Ananas

Bōluó

6

Äpple

Píngguǒ

7

Apelsin

Júzi

8

Vintermelon

Dōngguā

9

Vattenmelon

Xīguā

10

Pumpa

Nánguā

11

Tokyo

Dōngjīng

12

Nord/öst/syd/väst

Běi/dōng/nán/xī

13

Fram (framför)
Höger (högersida)
Bak (bakom)
Vänster (vänstersida)

Qián (qiánbian)
Yòu (yòubian)
Hòu (hòubian)
Zuǒ (zuǒbian)

14

I riktning mot...

Xiàng
Wǎng

15

Zǒu

16

Sen/därefter

Ránhòu

17

Sen ligger A till vänster

Ránhòu A zài nǐ de zuǒbian

18

Trafikljuskorsning (4)

Shízì lù kǒu

19

Sväng

Zhuǎn

20

Gå till höger

Xiàng yòu zǒu

21

Sväng sedan vänster

Ránhòu xiàng zuǒ zhuǎn

22

Gå höger vid första trafikljuset

Dìyīge shízì lù kǒu, xiàng yòu zǒu

23

En bit kaka

Yí kuài dàngāo

24

👸🏼 Vit rik och vacker

👸🏼: Bái fù měi

25

👱🏻: lång rik och snygg

👱🏻: Gāo fù shuài

26

👱🏻: "Loser" kort fattig och ful

👱🏻: diǎosī

27

Kilogram

Jīn

28

apelsin

Chéngzi