A 10 Characters Flashcards Preview

Chinese > A 10 Characters > Flashcards

Flashcards in A 10 Characters Deck (13):
1

Qì 气
Luft, manners
天气
Kèqi 客气

2

Guān 关
Passage, Angå, stänga av
Méiguānxi 没关系
”Zhè bù guān tā de shì” 这不关他的事

3


System, relatera till/angå
Méiguānxi 没关系

4

Zài
Then, again, another
再jiàn👋

5

Jiàn 见
Meet
zài见

6

没关系

Méiguānxi

7

再见

Zàijiàn

8

客气

Kèqi

9

Máng 忙

10

Lèi 累

11

饿

È 饿

12

Kě 渴
(喝 = hē)

13

Kè 客
Gäst, besökare
Kèqi 客气
Gùkè 顾客