Laboration: attack och försvar Flashcards Preview

Infektion > Laboration: attack och försvar > Flashcards

Flashcards in Laboration: attack och försvar Deck (27):
1

Influensavirus med ett annat ord?

Orthomyxovirus

2

Vad finns det för typer av influensavirus?

Typ A, B och C

3

Influensavirusets genom? Kappsid? Hölje-/naket virus?

8 st -RNA fragment i var sin helkål kappsid. Höljevirus.

4

Vilka proteiner finns associerat till höljet? (4)

Haemaglutinin, neuroaminidas, M1, M2

5

Vad gör Haemaglutinin?

Är ett VAP. Binder sialinsyra. Stimulerar membranfussion vid låga pH.

6

Vad gör neuroaminidas?

Klyver sialinsyra (neuroamin syra) så att affiniteten till Haemaglutinin minskar.

7

Vad gör M1?

Protein som sitter på insidan av kappseln. Stimulerar sammanfogning av viruset.

8

Vad gör M2?

Är en proton-kanal genom kappseln. Mha M2 kan viruset "känna av pH utanför => lågt pH triggar avklädningsfas.

9

Vilka proteiner muterar ofta?

N och H (dom muterar främst i typ A)

10

Vilka proteiner är typspesifika?

M1 och M2

11

Vilka lkm hämmar N?

Zanamivir (Relenza) och Oseltamivir (Tamiflu)

12

Vilka lkm hämmar M2?

Amantadin och Rimantadin

13

Influensavirus - adsorption, penetration, avklädning, syntes?

H binder sialinsyra och stimulerar endocytos. Viruset hamnar i en fagosom där pH sjunker => H stimulerar membranfussion, M2 förmedlar lågt pH in till viruset (vilket är viktigt för avklädningen). -RNA tar sig till kärnan där vitalt RNA b RNA polymeras gör mRNA. 5' capen (som binder till ribosomen) snor viruset från cellen.

14

Hur ser ett mRNA ut?

5' cap - 5' UTR - START...STOPP - 3' UTR - polyA (så här ser också influensavirusets mRNA ut)

15

Kan influensa orsaka viremi?

Ja, men oftast håller dom sig till lungorna.

16

Vilka olika interferoner finns och vad gör dom?

Alfa och beta (typ I)som produceras av virusinfekterad cell och interfererar med virusreplikatinonen. Gamma (typ II) utsöndras av T-celler och boostar makrofager.

17

Vad är difteri-toxin?

Exotoxin som produceras av corynebacterium diphtheriae (genen kodas av en bakteriofag som infekterat bakterien) och som kan orsaka difteri. AB-toxin - B hjälper A att ta sig in och A hämmar sedan proteinsyntesen.

18

Hur kan antikroppar skydda oss mot difteri-toxin?

Neutralisation

19

Vad är veroceller för något?

Fibroblaster från njuren hos en apa - har många receptorer för difteritoxin (DT) och är därför känslig för toxiner. Används för att studera DT.

20

Vaccineras man mot difteri-toxin i SV?

Ja.

21

Förklara kortfattat de tre experimenten?

1) 96-håls-platta med DT => Blandar DT + veroceller + serum och gör en titrering för undersöka försökspersonernas serumkoncentration av antikroppar.
2) Blod på alla tre fält (F1 till F3). Ig på F3. Okappsalde bakterier på F1 och kappslade bakterier till F2 och F3.
3) Skrap från munnslemhinna. Fixering och färgning. Man kunde se celler och jättemånga bakterier som SATT FAST på cellerna.

22

Vilka proteiner kunde man välja mellan som targets i vaccin-data-labben?

Haemagluinin, M2 och Nucleo-Protein

23

Varför behövs adjuvans om man bara har ett protein som vaccin?

Adjuvans aktiverar DC => T-celler. Startar även allmänt inflammation.

24

Hur kan man analysera om T-celler är specifika för ett speciellt antigen och om de är CD4+/CD8+?

Flödescytometri: tetramer av MHCI/II + peptid som är länkad till något florescerande och något som binder CD8 eller CD4. Sedan får man en plot som man kan analysera!

25

Hur kan serum IgG skydda på slemhinnor? (2)

De läcker genom slemhinnan. Läckage genom slemhinnan finns bara i vagina och nedre luftvägarna.

26

Varför aktiverar inte HA och M2 vaccinen CD8+ T-celler?

För att de inte tar sig in till cytoplasman eftersom de vaccinen bara innehöll själva proteinet.

27

Varför var M2 bättre än HA och NP?

NA muterar ofta. NP stimulerade både CD4 och CD8 men eftersom det inte blottas på utsidan av viruset är antikroppar overksamma, bara cytotoxiska celler kan göra något.