Lecon 24 Flashcards Preview

mon Chinois Ecrit (yinting) > Lecon 24 > Flashcards

Flashcards in Lecon 24 Deck (21):
1

tīng

(entendre)

2

听说

tīng shuō

(entendre dire)

3

wài

(exterieur, etranger)

4

biān

(cote)

5

外边

wài biān

(dehors)

6

一边V1一边V2

yíbiānV1yíbiānV2

(faire V1 et V2 en meme temps)

7

大家

dàjiā

(tout le monde)

8

一起

yī qǐ

(ensemble)

9

招聘

zhāo pìn

(recruter)

10

给 X 打电话

gěi X dǎ diàn huà

(telephoner a X)

11

gěi

(donner)

12

公司

gōng sī

(societe (entreprise))

13

职员

zhí yuán

(employe)

14

gēn

(avec (similaire to hé))

15(voyage)

16

旅行

lǚ xíng

(voyager)

17

庆祝

qìng zhù

(feter)

18

生日

shēng rì

(anniversaire)

19

蛋糕

dàn gāo

(gateau)

20

dàn

(oeuf)

21

蜡烛

là zhú

(chandelle, bougie)