Lecon 64 Flashcards Preview

mon Chinois Ecrit (yinting) > Lecon 64 > Flashcards

Flashcards in Lecon 64 Deck (11):
1

紧张

jǐn zhāng

(excite, nerveux)

2

愉快

yú kuài

(gai, joyeux)

3

一个多

yígèduō

(plus que un)

4

虽然 XXX, 但是 YYY

suī rán ….., dàn shì …..

(bien que XXX, mais (alors) YYY)

5

tǐng

(assez, pas mal)

6

北京

Běi jing

(Pekin)

7

巴黎

Bā lí

(Paris)

8

十几

shíjī

(dizaine)

9

sòng

(raccompagner, reconduire)

10

zhǎng

(grandir)

11

头发

tóu fà

(cheveux)