Lecon 80 Flashcards Preview

mon Chinois Ecrit (yinting) > Lecon 80 > Flashcards

Flashcards in Lecon 80 Deck (10):
1

通常

tōng cháng

en génénal / d'ordinaire

2

jiàn

construire / bâtir

3

(面)墙

(miàn)qiáng

mur

4


xié

chaussure

5


shuāng

paire / couple

6


shǔ

compter / dénombrer

7

差不多

chà bù duō

à peu près / presque

8

发光

fā guāng

briller / rayonner

9

灯光

dēng guāng

lumière d'une lampe/eclairage

10

完成

wán chéng

accomplir / finir