Lesson 13 - 这是不是中药 Flashcards Preview

Hanyu Jiaochang Level 1 > Lesson 13 - 这是不是中药 > Flashcards

Flashcards in Lesson 13 - 这是不是中药 Deck (43)
Loading flashcards...
0

yǒu

Have

1

没有

méiyǒu

Don't have

2

箱子

xiāngzi

box

3

这儿

zhèr

Here

4

zhòng

heavy

5

qīng

light (not heavy)

6

hēi

black

7

yào

Medicine

8

中药

zhōngyào

Chinese medicine

9

西药

xīyào

Western medicine.

10bitter

11

药片

yàopiàn

tablets

12

药房

yàofáng

pharmacy

13

茶叶

chá yè

tea leaves

14inside

15

日用品

rì yòng pǐn

Everyday things

16

毛巾

máo jīn

towel

17

洗发水

xǐfàshǔi

shampoo

18

杯子

bēi zi

cup

19

衣服

yīfu

clothes

20

一件衣服

yī jiàn yīfu

one piece of clothes

21

一件

yī jiàn

Measure word for clothes

22rain

23

雨伞

yǔsǎn

umbrella

24

打雨伞

dǎyǔsǎn

Hold an umbrella

25

一把

yī bǎ

Measure word for umbrella.

26

雨衣

yǔyī

Raincoat

27

穿

chuān

wear

28

香水

xiāngshui

perfume

29

香港

xiāng gǎng

Hong Kong