Lesson 24 - 我想学太极拳 Flashcards Preview

Hanyu Jiaochang Level 1 > Lesson 24 - 我想学太极拳 > Flashcards

Flashcards in Lesson 24 - 我想学太极拳 Deck (36)
Loading flashcards...
0

huì

Can, be able to.

1To play, practice

2

太极拳

tàijíquán

Taiji, shadow boxing

3

听说

tīngshuō

To hear of

4

xià

next

5

报名

bào míng

to register

6

开始

kāishǐ

To begin

7

néng

Can, be able to

8

zài

Once more, again

9

biàn

One time, once through (a classifier for action)

10

dǒng

To understand

11

舒服

shūfu

Comfortable

12

意思

yìsi

meaning

13classifier for times

14

小时

xiǎoshí

hour

15

请假

qǐng jià

To ask for leave

16

头疼

tóu téng

head ache

17

发烧

fā shāo

To have a temperature

18

可能

kěnéng

perhaps,probably

19

咳嗽

késou

To cough

20

感冒

gǎnmào

To catch a cold, flu

21

le

Modal particle in a sentence to indicate change.

22

看病

kàn bìng

To see a doctor.

23

bìng

24

开车

kāi chē

To drive

25

游泳

yóu yǒng

To swim

26

钓鱼

diào yú

To fish

27

停车

tíng chē

To stop the car

28

滑冰

huá bīng

To skate

29

拍照

pāi zhào

To take pictures