Lesson 28 - 我吃了早饭就来了 Flashcards Preview

Hanyu Jiaochang Level 1 > Lesson 28 - 我吃了早饭就来了 > Flashcards

Flashcards in Lesson 28 - 我吃了早饭就来了 Deck (39)
Loading flashcards...
0to rent

1

tào

set,suite (classifier)

2

房子

fángzi

house,building

3

满意

mǎnyì

satisfied,satisfactory

4

有的

yǒude

some,part of a group of people or things

5

周围

zhōuwéi

surrounding area

6

环境

huánjìng

environment

7

luàn

disorderly

8

厨房

chúfáng

kitchen

9

卧室

wòshì

bedroom

10

客厅

kètīng

living room

11

面积

miànjī

area

12

céng

floor,storey,tier (classifier)

13

平方米

píng fāng mǐ

square metre

14

上去

shàngqu

to go up

15

下去

xia qù

to go down

16

上来

shang lai

come up

17

下来

xia lai

come down

18

阳光

yángguāng

sunshine

19

还是

háishi

had better

20

妻子

qīzi

wife

21

情况

qíngkuàng

situation,condition,state of affairs

22

cái

just

23

堵车

dǔ chē

traffic jam

24

gǎn

to try to catch,to make a dash

25

要是

yàoshi

if

26

房租

fángzū

rent,rental

27

虽然

suīrán

though,although

28

zhēn

really,truly,indeed,true,real。

29

tiáo

a classifier for river,fish,legs,特吃。