Lesson 19 Flashcards Preview

汉语 - Speaking - 1 > Lesson 19 > Flashcards

Flashcards in Lesson 19 Deck (40)
Loading flashcards...
1

jiāo

make (friends)

2

dàn

but,yet

3

回答

huídá

reply,answer

4

箱子

xiāngzi

box,case

5

zhòng

heavy

6

xiē

some,several

7

jiǔ

wine,liquor

8

包子

bāozi

steamed stuffed bun

9

jiào

ask,let

10

chá

check,examine

11word

12

眼睛

yǎnjing

eye

13

病人

bìngrén

patient

14

笔记本

bǐjìběn

notebook

15

qīng

light

16

质量

zhìliàng

quality

17

好听

hǎotīng

pleasant to hear

18

放心

fàngxīn

Set one's heart at rest

19

愉快

yúkuài

happy,joyful

20

rèqíng

热情

enthusiastic

21

jiāomake (friends)

22

dànbut,yet

23

huídá

回答

reply,answer

24

xiāngzi

箱子

box,case

25

zhòngheavy

26

xiēsome,several

27

jiǔwine,liquor

28

bāozi

包子

steamed stuffed bun

29

jiàoask,let

30

chácheck,examine