Lesson 6 Flashcards Preview

汉语 - Speaking - 1 > Lesson 6 > Flashcards

Flashcards in Lesson 6 Deck (28):
1

jiějie

姐姐

older sister

2

发音

fā yīn

pronounce,pronunciation

3

fāyīn

发音

Pronounce, pronunciation

4

汉字

hànzi

Chinese character

5

hànzì

汉字

chinese charecter

6

工作

gōngzuò

job,work

7

gōngzuò

工作

work,job

8

容易

róngyì

easy

9

róngyì

容易

easy

10

nán

male,man

11

nánman,male

12women

13women

14

上课

shàng kè

go to class,give lessons

15

shàngkè

上课

Go to class, give lessons

16

没有

méiyǒu

not have,without

17

méiyǒu

没有

not have, without

18

外语

wàiyǔ

foreign language

19

wàiyǔ

外语

foreign language

20

同学

tóngxué

fellow student

21

tóngxué

同学

fellow student

22

觉得

juéde

think,feel

23

juéde

觉得

think,feel

24

姐姐

jiějie

older sister

25

美国

měiguo

26

měiguó

美国 🇺🇸

27

泰国

tàiguó

28

tàiguó

泰国

tailand