Lesson 8 Flashcards Preview

汉语 - Speaking - 1 > Lesson 8 > Flashcards

Flashcards in Lesson 8 Deck (36):
0

niánjí

年级

grade, year (in school)

1

hēiblack

2

hóngred

3

zuótiān

昨天

yesterday

4

tiānqì

天气

weather

5

Fǎwén

法文

French

6

rìwén

日文

Japanese

7

zhōumò

周末

weekend

8

pángbiān

旁边

Side, nearby, beside

9

běnUsed for books of various kinds

10

bàngōngshì

办公室

office

11

qiánbian

前边

In front, at the head

12

zhǎoLook for, try to find, seek

13

zhèr

这儿

Here

14

tiān
sky,heavens,day

15

déguó

德国

Germany

16

àodàlìyà

澳大利亚

Australia

17

jiānádà

加拿大

Canada

18

年级

niánjí

19

hēi

20

hóng

21

昨天

zuótiān

22

天气

tiānqì

23

法文

fǎwén

24

日文

rìwén

25

周末

zhōumò

26

旁边

pángbiān

27

běn

28

办公室

bàngōngshì

29

前边

qiánbian

30

zhǎo

31

这儿

zhèr

32

tiān

33

德国

déguó

34

澳大利亚

àodàlìyà

35

加拿大

jiānádà