Lesson 20 Flashcards Preview

汉语 - Speaking - 1 > Lesson 20 > Flashcards

Flashcards in Lesson 20 Deck (31)
Loading flashcards...
1

mén

door,gate

2

流利

liúlì

fluent;(speak)fluently

3

听话

tīnghuà

be obedient

4

感冒

gǎnmào

cold,flu;catch a cold

5

请假

qǐngjià

Ask for a leave

6

习惯

xíguàn

habit,custom

7

老板

lǎobǎn

boss,manager,patron

8

冬天

dōngtiān

winter

9

bàn

do,handle,manage

10

没问题

méi wèntí

no problem

11

shēn

deep;dark (color)

12

qiǎn

shallow,of little depth

13

duǎn

short

14

cháng

long

15

qiǎnshallow,of little depth

16

duǎnshort

17

chánglong

18

chuángbed

19

méndoor,gate

20

liúlì

流利

fluent;(speak)fluently

21

tīng huà

听话

be obedient

22

gǎnmào

感冒

cold,flu;catch a cold

23

qǐngjià

请假

Ask for a leave

24

jiǎofoot,base foot

25

xíguàn

习惯

habit,custom

26

lǎobǎn

老板

boss,manager,patron

27

dōngtiān

冬天

winter

28

bàndo,handle,manage

29

méiwèntí

没问题

no problem

30

shēndeep;dark(color)