Lesson 2 "Glad to meet you" Flashcards Preview

Contemporary Chinese for Beginners > Lesson 2 "Glad to meet you" > Flashcards

Flashcards in Lesson 2 "Glad to meet you" Deck (88):
1

know

Rènshi 认识

2

very

Hěn 很

3

glad

Gāoxìng 高兴

4

(be) in at

Zài 在

5

import and export

Jìn chūkǒu 进出口

6

import

Jìnkǒu 进口

7

export

Chūkǒu 出口

8

company

Gōngsī 公司

9

work, job

Gōngzuò 工作

10

university

Dàxué 大学

11

school, learn

Xué 学

12

to learn

Xuéxí 学习

13

department (of university)

Xì 系

14

may, can

Kěyǐ 可以

15

to , for

Gěi 给

16

to call (phone)

Dǎ diànhuà 打电话

17

phone

Diànhuà 电话

18

to call somebody

Gěi ... dǎ diànhuà 给 ... 打电话

19

my, mine

Wǒ de 我的

20

our, ours

Wǒmen de 我们的

21

number

Hàomǎ 号码

22

zero

Líng 零

23

send

Fā 发

24

e-mail

Diànzǐ yóujiàn 电子邮件

25

mail

Yóujiàn 邮件

26

electronic

Diànzǐ 电子

27

this

Zhè 这

28

female, woman

Nǚ 女

29

friend

Péngyǒu 朋友

30

please

Qǐng 请

31

enter

Jìn 进

32

sit

Zuò 坐

33

thank

Xièxie 谢谢

34

drink

Hē 喝

35

tea

Chá 茶

36

where

Nǎ'er 哪儿 (Nǎlǐ 哪里 )

37

college

Xuéyuàn 学院

38

how

Zěnme yàng 怎么样

39

big

Dà 大

40

beautiful

Piàoliang 漂亮

41

to like

Xǐhuan 喜欢

42

that

Nà 那

43

male, man, boy

Nán 男

44

small, little

Xiǎo 小

45

Rènshi 认识

know

46

Hěn 很

very

47

Gāoxìng 高兴

glad

48

Zài 在

(be) in at

49

Jìn chūkǒu 进出口

import and export

50

Jìnkǒu 进口

import

51

Chūkǒu 出口

export

52

Gōngsī 公司

company

53

Gōngzuò 工作

work, job

54

Dàxué 大学

university

55

Xué 学

school, learn

56

Xuéxí 学习

to learn

57

Xì 系

department (of university)

58

Kěyǐ 可以

may, can

59

Gěi 给

to , for

60

Dǎ diànhuà 打电话

to call (phone)

61

Diànhuà 电话

phone

62

Gěi ... dǎ diànhuà 给 ... 打电话

to call somebody

63

Wǒ de 我的

my, mine

64

Wǒmen de 我们的

our, ours

65

Hàomǎ 号码

number

66

Líng 零

zero

67

Fā 发

send

68

Diànzǐ yóujiàn 电子邮件

e-mail

69

Yóujiàn 邮件

mail

70

Diànzǐ 电子

electronic

71

Zhè 这

this

72

Nǚ 女

female, woman

73

Péngyǒu 朋友

friend

74

Qǐng 请

please

75

Jìn 进

enter

76

Zuò 坐

sit

77

Xièxie 谢谢

thank

78

Hē 喝

drink

79

Chá 茶

tea

80

Nǎ'er 哪儿 (Nǎlǐ 哪里 )

where

81

Xuéyuàn 学院

college

82

Zěnme yàng 怎么样

how

83

Dà 大

big

84

Piàoliang 漂亮

beautiful

85

Xǐhuan 喜欢

to like

86

Nà 那

that

87

Nán 男

male, man, boy

88

Xiǎo 小

small, little