Lesson 2 "Glad to meet you" Flashcards Preview

Contemporary Chinese for Beginners > Lesson 2 "Glad to meet you" > Flashcards

Flashcards in Lesson 2 "Glad to meet you" Deck (88)
Loading flashcards...
1
Q

know

A

Rènshi 认识

2
Q

very

A

Hěn 很

3
Q

glad

A

Gāoxìng 高兴

4
Q

(be) in at

A

Zài 在

5
Q

import and export

A

Jìn chūkǒu 进出口

6
Q

import

A

Jìnkǒu 进口

7
Q

export

A

Chūkǒu 出口

8
Q

company

A

Gōngsī 公司

9
Q

work, job

A

Gōngzuò 工作

10
Q

university

A

Dàxué 大学

11
Q

school, learn

A

Xué 学

12
Q

to learn

A

Xuéxí 学习

13
Q

department (of university)

A

Xì 系

14
Q

may, can

A

Kěyǐ 可以

15
Q

to , for

A

Gěi 给

16
Q

to call (phone)

A

Dǎ diànhuà 打电话

17
Q

phone

A

Diànhuà 电话

18
Q

to call somebody

A

Gěi … dǎ diànhuà 给 … 打电话

19
Q

my, mine

A

Wǒ de 我的

20
Q

our, ours

A

Wǒmen de 我们的

21
Q

number

A

Hàomǎ 号码

22
Q

zero

A

Líng 零

23
Q

send

A

Fā 发

24
Q

e-mail

A

Diànzǐ yóujiàn 电子邮件

25
Q

mail

A

Yóujiàn 邮件

26
Q

electronic

A

Diànzǐ 电子

27
Q

this

A

Zhè 这

28
Q

female, woman

A

Nǚ 女

29
Q

friend

A

Péngyǒu 朋友

30
Q

please

A

Qǐng 请

31
Q

enter

A

Jìn 进

32
Q

sit

A

Zuò 坐

33
Q

thank

A

Xièxie 谢谢

34
Q

drink

A

Hē 喝

35
Q

tea

A

Chá 茶

36
Q

where

A

Nǎ’er 哪儿 (Nǎlǐ 哪里 )

37
Q

college

A

Xuéyuàn 学院

38
Q

how

A

Zěnme yàng 怎么样

39
Q

big

A

Dà 大

40
Q

beautiful

A

Piàoliang 漂亮

41
Q

to like

A

Xǐhuan 喜欢

42
Q

that

A

Nà 那

43
Q

male, man, boy

A

Nán 男

44
Q

small, little

A

Xiǎo 小

45
Q

Rènshi 认识

A

know

46
Q

Hěn 很

A

very

47
Q

Gāoxìng 高兴

A

glad

48
Q

Zài 在

A

(be) in at

49
Q

Jìn chūkǒu 进出口

A

import and export

50
Q

Jìnkǒu 进口

A

import

51
Q

Chūkǒu 出口

A

export

52
Q

Gōngsī 公司

A

company

53
Q

Gōngzuò 工作

A

work, job

54
Q

Dàxué 大学

A

university

55
Q

Xué 学

A

school, learn

56
Q

Xuéxí 学习

A

to learn

57
Q

Xì 系

A

department (of university)

58
Q

Kěyǐ 可以

A

may, can

59
Q

Gěi 给

A

to , for

60
Q

Dǎ diànhuà 打电话

A

to call (phone)

61
Q

Diànhuà 电话

A

phone

62
Q

Gěi … dǎ diànhuà 给 … 打电话

A

to call somebody

63
Q

Wǒ de 我的

A

my, mine

64
Q

Wǒmen de 我们的

A

our, ours

65
Q

Hàomǎ 号码

A

number

66
Q

Líng 零

A

zero

67
Q

Fā 发

A

send

68
Q

Diànzǐ yóujiàn 电子邮件

A

e-mail

69
Q

Yóujiàn 邮件

A

mail

70
Q

Diànzǐ 电子

A

electronic

71
Q

Zhè 这

A

this

72
Q

Nǚ 女

A

female, woman

73
Q

Péngyǒu 朋友

A

friend

74
Q

Qǐng 请

A

please

75
Q

Jìn 进

A

enter

76
Q

Zuò 坐

A

sit

77
Q

Xièxie 谢谢

A

thank

78
Q

Hē 喝

A

drink

79
Q

Chá 茶

A

tea

80
Q

Nǎ’er 哪儿 (Nǎlǐ 哪里 )

A

where

81
Q

Xuéyuàn 学院

A

college

82
Q

Zěnme yàng 怎么样

A

how

83
Q

Dà 大

A

big

84
Q

Piàoliang 漂亮

A

beautiful

85
Q

Xǐhuan 喜欢

A

to like

86
Q

Nà 那

A

that

87
Q

Nán 男

A

male, man, boy

88
Q

Xiǎo 小

A

small, little