Lesson 10 Body parts Flashcards Preview

Contemporary Chinese for Beginners > Lesson 10 Body parts > Flashcards

Flashcards in Lesson 10 Body parts Deck (48):
1

Shǒu 手

hand

2

Zuǐbā 嘴巴

mouth

3

Tóu 头

head

3

Xiàbā 下巴

chin

3

Yāo 腰

waist

4

Bózi 脖子

neck

5

chin

Xiàbā 下巴

6

chest

Xiōng 胸

7

Rǔfáng 乳房

breast

7

Dùzi 肚子

abdomen

8

Ěrduǒ 耳朵

ear

9

shoulder

Jiānbǎng 肩膀

9

Shétou 舌头

tongue

11

nose

Bízi 鼻子

12

thigh

Dàtuǐ 大腿

14

arm

Shǒubì 手臂

14

abdomen

Dùzi 肚子

14

Jiǎo 脚

feet

16

mouth

Zuǐbā 嘴巴

16

Xiōng 胸

chest

16

Méimáo 眉毛

eyebrows

17

teeth

Yáchǐ 牙齿

17

waist

Yāo 腰

18

eye

Yǎnjīng 眼睛

19

calf

Xiáotuǐ 小腿

20

Bèi 背

back

21

buttocks

Pìgu 屁股

23

Yǎnjīng 眼睛

eye

25

breast

Rǔfáng 乳房

26

Bízi 鼻子

nose

27

tongue

Shétou 舌头

28

Dàtuǐ 大腿

thigh

29

Tóufǎ 头发

hair

30

head

Tóu 头

32

Jiānbǎng 肩膀

shoulder

33

hair

Tóufǎ 头发

34

eyebrows

Méimáo 眉毛

35

face

Liǎn 脸

36

feet

Jiǎo 脚

38

ear

Ěrduǒ 耳朵

40

neck

Bózi 脖子

41

Yáchǐ 牙齿

teeth

42

Pìgu 屁股

buttocks

43

Shǒubì 手臂

arm

44

back

Bèi 背

46

Xiáotuǐ 小腿

calf

47

hand

Shǒu 手

48

Liǎn 脸

face