Lesson 10 Body parts Flashcards Preview

Contemporary Chinese for Beginners > Lesson 10 Body parts > Flashcards

Flashcards in Lesson 10 Body parts Deck (48)
Loading flashcards...
1
Q

Shǒu 手

A

hand

2
Q

Zuǐbā 嘴巴

A

mouth

3
Q

Tóu 头

A

head

3
Q

Xiàbā 下巴

A

chin

3
Q

Yāo 腰

A

waist

4
Q

Bózi 脖子

A

neck

5
Q

chin

A

Xiàbā 下巴

6
Q

chest

A

Xiōng 胸

7
Q

Rǔfáng 乳房

A

breast

7
Q

Dùzi 肚子

A

abdomen

8
Q

Ěrduǒ 耳朵

A

ear

9
Q

shoulder

A

Jiānbǎng 肩膀

9
Q

Shétou 舌头

A

tongue

11
Q

nose

A

Bízi 鼻子

12
Q

thigh

A

Dàtuǐ 大腿

14
Q

arm

A

Shǒubì 手臂

14
Q

abdomen

A

Dùzi 肚子

14
Q

Jiǎo 脚

A

feet

16
Q

mouth

A

Zuǐbā 嘴巴

16
Q

Xiōng 胸

A

chest

16
Q

Méimáo 眉毛

A

eyebrows

17
Q

teeth

A

Yáchǐ 牙齿

17
Q

waist

A

Yāo 腰

18
Q

eye

A

Yǎnjīng 眼睛

19
Q

calf

A

Xiáotuǐ 小腿

20
Q

Bèi 背

A

back

21
Q

buttocks

A

Pìgu 屁股

23
Q

Yǎnjīng 眼睛

A

eye

25
Q

breast

A

Rǔfáng 乳房

26
Q

Bízi 鼻子

A

nose

27
Q

tongue

A

Shétou 舌头

28
Q

Dàtuǐ 大腿

A

thigh

29
Q

Tóufǎ 头发

A

hair

30
Q

head

A

Tóu 头

32
Q

Jiānbǎng 肩膀

A

shoulder

33
Q

hair

A

Tóufǎ 头发

34
Q

eyebrows

A

Méimáo 眉毛

35
Q

face

A

Liǎn 脸

36
Q

feet

A

Jiǎo 脚

38
Q

ear

A

Ěrduǒ 耳朵

40
Q

neck

A

Bózi 脖子

41
Q

Yáchǐ 牙齿

A

teeth

42
Q

Pìgu 屁股

A

buttocks

43
Q

Shǒubì 手臂

A

arm

44
Q

back

A

Bèi 背

46
Q

Xiáotuǐ 小腿

A

calf

47
Q

hand

A

Shǒu 手

48
Q

Liǎn 脸

A

face