Lesson 10 "She has gone to the hospital" Flashcards Preview

Contemporary Chinese for Beginners > Lesson 10 "She has gone to the hospital" > Flashcards

Flashcards in Lesson 10 "She has gone to the hospital" Deck (100)
Loading flashcards...
1
Q

worry, to be anxious

A

Jiāojí 焦急

1
Q

Wèishēngjiān 卫生间

A

bathroom

2
Q

to treat, to entertain guests, invite to dinner

A

Qǐngkè 請客

2
Q

sashimi (raw fish slices)

A

Shēng yú piàn 生鱼片

2
Q

Tiān 天 / Rì 日

A

day

2
Q

Wán 完

A

finish(ed)

3
Q

raw, uncooked

A

Shēng 生

4
Q

Jiāojí 焦急

A

worry, to be anxious

5
Q

hospital

A

Yīyuàn 医院

6
Q

fresh

A

Xīnxiān 新鲜

7
Q

dining hall / room

A

Cāntīng 餐厅

7
Q

Hái 还

A

still, yet

7
Q

Yǐjīng 已经

A

already

7
Q

body, health

A

Shēntǐ 身体

8
Q

Zàng 脏

A

dirty

9
Q

to get up

A

Qǐchuáng 起床

9
Q

Bēi 杯

A

cup of.., glass of..

9
Q

Bùguò 不过

A

but, however, only, no more than

10
Q

Xīnxiān 新鲜

A

fresh

11
Q

Shuìjiào 睡觉

A

to sleep, go to bed

12
Q

Zuótiān 昨天

A

yesterday

12
Q

dinner, supper

A

Wǎnfàn 晚饭

13
Q

bathroom

A

Wèishēngjiān 卫生间

14
Q

day

A

Tiān 天 / Rì 日

15
Q

to live

A

Zhù 住

15
Q

slices of fish

A

Yú piàn 鱼片

15
Q

Chuáng 床

A

bed

15
Q

Dùzi 肚子

A

stomach, belly

17
Q

Qǐ 起

A

up

19
Q

dormitory

A

Sùshè 宿舍

20
Q

Gānjìng 干净

A

clean

21
Q

Shítáng 食堂

A

dining hall, cafeteria

23
Q

Yú piàn 鱼片

A

slices of fish

24
Q

wrong

A

Cuò 错

25
Q

Qǐngkè 請客

A

to treat, to entertain guests, invite to dinner

26
Q

Cèsuǒ 厕所

A

toilet

27
Q

Niúnǎi 牛奶

A

milk (cow’s)

27
Q

dirty

A

Zàng 脏

28
Q

iced

A

Bīng 冰

29
Q

lunch

A

Wǔfàn 午饭

31
Q

sure, surely, definitely, certain

A

Kěndìng 肯定

31
Q

Cāntīng 餐厅

A

dining hall / room

31
Q

Téng 疼

A

to ache

32
Q

already

A

Yǐjīng 已经

34
Q

washroom

A

Xǐshǒujiān 洗手间

35
Q

Shēntǐ 身体

A

body, health

37
Q

Cuò 错

A

wrong

39
Q

Sùshè 宿舍

A

dormitory

40
Q

Kěndìng 肯定

A

sure, surely, definitely, certain

41
Q

Méi (Yǒu) 没(有)

A

not

43
Q

Shēng yú piàn 生鱼片

A

sashimi (raw fish slices)

44
Q

bed

A

Chuáng 床

44
Q

Dǎzhēn 打針

A

to give or to get an injection

45
Q

doctor

A

Yīshēng 医生

45
Q

Piàn 片

A

measure word for something flat and thin - slice, piece

46
Q

Dàfū 大夫

A

doctor, physician

47
Q

medicine

A

Yào 药

48
Q

Yào 药

A

medicine

49
Q

Miànbāo 面包

A

bread

50
Q

to be late

A

Chídào 迟到

52
Q

to be ill, sickness

A

Bìng 病

54
Q

everybody

A

Dàjiā 大家

54
Q

maybe, possible

A

Kěnéng 可能

55
Q

dining hall, cafeteria

A

Shítáng 食堂

56
Q

comfortable

A

Shūfú 舒服

58
Q

Xǐshǒujiān 洗手间

A

washroom

60
Q

Dàjiā 大家

A

everybody

62
Q

measure word for something flat and thin - slice, piece

A

Piàn 片

63
Q

still, yet

A

Hái 还

64
Q

to give or to get an injection

A

Dǎzhēn 打針

66
Q

clean

A

Gānjìng 干净

67
Q

bread

A

Miànbāo 面包

68
Q

Bīng 冰

A

iced

70
Q

to sleep, go to bed

A

Shuìjiào 睡觉

71
Q

Zhù 住

A

to live

72
Q

not

A

Méi (Yǒu) 没(有)

73
Q

Wǔfàn 午饭

A

lunch

74
Q

Chídào 迟到

A

to be late

76
Q

breakfast

A

Zǎofàn 早饭

77
Q

Shēng 生

A

raw, uncooked

78
Q

Kěnéng 可能

A

maybe, possible

79
Q

up

A

Qǐ 起

81
Q

finish(ed)

A

Wán 完

82
Q

Shuō wán 说完

A

to (be) finish(ed) saying

83
Q

Wǎnfàn 晚饭

A

dinner, supper

85
Q

stomach, belly

A

Dùzi 肚子

86
Q

doctor, physician

A

Dàfū 大夫

87
Q

Shūfú 舒服

A

comfortable

88
Q

Yīyuàn 医院

A

hospital

89
Q

to (be) finish(ed) saying

A

Shuō wán 说完

91
Q

toilet

A

Cèsuǒ 厕所

92
Q

Bìng 病

A

to be ill, sickness

93
Q

to ache

A

Téng 疼

94
Q

but, however, only, no more than

A

Bùguò 不过

95
Q

Zǎofàn 早饭

A

breakfast

96
Q

Yīshēng 医生

A

doctor

97
Q

yesterday

A

Zuótiān 昨天

98
Q

cup of.., glass of..

A

Bēi 杯

99
Q

Qǐchuáng 起床

A

to get up

100
Q

milk (cow’s)

A

Niúnǎi 牛奶