Lesson 5 "May I try them on?" Flashcards Preview

Contemporary Chinese for Beginners > Lesson 5 "May I try them on?" > Flashcards

Flashcards in Lesson 5 "May I try them on?" Deck (108)
Loading flashcards...
1
Q

Miss

A

Xiǎojiě 小姐 Měinǚ 美女

2
Q

can, have the skill (learned)

A

Huì 会

3
Q

a little

A

Yīdiǎnr 一点儿

4
Q

Mr

A

Xiānshēng 先生

5
Q

to buy

A

Mǎi 买

6
Q

shirt

A

Chènshān 衬衫

7
Q

white

A

Bái 白

8
Q

money

A

Qián 钱

9
Q

excessively, too, more than enough

A

Tài 太

10
Q

too

A

Tài … le 太…了

11
Q

not too

A

Bùtài 不太

12
Q

expensive

A

Guì 贵

13
Q

red

A

Hóng 红

14
Q

cheap

A

Piányi 便宜

15
Q

as well, in addition

A

Hái 还

16
Q

trousers

A

Kùzi 裤子

17
Q

test, try

A

Shì 试

18
Q

come, take, bring

A

Lái 来

19
Q

restaurant

A

Fàndiàn 饭店

20
Q

the most

A

Zuì 最

21
Q

delicious

A

Hǎochī 好吃

22
Q

dish

A

Cài 菜

23
Q

sugar

A

Táng 糖

24
Q

vinegar

A

Cù 醋

25
Q

fish

A

Yú 鱼

26
Q

eat

A

Chī 吃

27
Q

spicy

A

Là 辣

28
Q

sour

A

Suān 酸

29
Q

soup

A

Tāng 汤

30
Q

beef

A

Niúròu 牛肉

31
Q

cow, cattle

A

Niú 牛

32
Q

meat

A

Ròu 肉

33
Q

cooked in soy sauce

A

Hóngshāo 红烧

34
Q

steamed rice

A

Mǐfàn 米饭

35
Q

dumplings

A

Jiǎozi 饺子 Shuǐ jiǎo 水饺

36
Q

bottle

A

Píng 瓶

37
Q

beer

A

Píjiǔ 啤酒

38
Q

wait

A

Děng 等

39
Q

thing, stuff

A

Dōngxi 东西

40
Q

shopping

A

Mǎi dōngxi 买东西

41
Q

shop

A

Shāngdiàn 商店

42
Q

sell

A

Mài 卖

43
Q

clothes

A

Yīfú 衣服

44
Q

wear, put on

A

Chuān 穿

45
Q

colour

A

Yánsè 颜色

46
Q

blue

A

Lán sè 蓝色

47
Q

green

A

Lǜ sè 绿色

48
Q

yellow

A

Huáng sè 黄色

49
Q

black

A

Hēi sè 黑色

50
Q

chicken

A

Jī 鸡

51
Q

pig

A

Zhū 猪

52
Q

sweet

A

Tián 甜

53
Q

salty

A

Xián 咸

54
Q

bitter

A

Kǔ 苦

55
Q

Xiǎojiě 小姐 Měinǚ 美女

A

Miss

56
Q

Huì 会

A

can, have the skill (learned)

57
Q

Yīdiǎnr 一点儿

A

a little

58
Q

Xiānshēng 先生

A

Mr

59
Q

Mǎi 买

A

to buy

60
Q

Chènshān 衬衫

A

shirt

61
Q

Bái 白

A

white

62
Q

Qián 钱

A

money

63
Q

Tài 太

A

excessively, too, more than enough

64
Q

Tài … le 太…了

A

too

65
Q

Bùtài 不太

A

not too

66
Q

Guì 贵

A

expensive

67
Q

Hóng 红

A

red

68
Q

Piányi 便宜

A

cheap

69
Q

Hái 还

A

as well, in addition

70
Q

Kùzi 裤子

A

trousers

71
Q

Shì 试

A

test, try

72
Q

Lái 来

A

come, take, bring

73
Q

Fàndiàn 饭店

A

restaurant

74
Q

Zuì 最

A

the most

75
Q

Hǎochī 好吃

A

delicious

76
Q

Cài 菜

A

dish

77
Q

Táng 糖

A

sugar

78
Q

Cù 醋

A

vinegar

79
Q

Yú 鱼

A

fish

80
Q

Chī 吃

A

eat

81
Q

Là 辣

A

spicy

82
Q

Suān 酸

A

sour

83
Q

Tāng 汤

A

soup

84
Q

Niúròu 牛肉

A

beef

85
Q

Niú 牛

A

cow, cattle

86
Q

Ròu 肉

A

meat

87
Q

Hóngshāo 红烧

A

cooked in soy sauce

88
Q

Mǐfàn 米饭

A

steamed rice

89
Q

Jiǎozi 饺子 Shuǐ jiǎo 水饺

A

dumplings

90
Q

Píng 瓶

A

bottle

91
Q

Píjiǔ 啤酒

A

beer

92
Q

Děng 等

A

wait

93
Q

Dōngxi 东西

A

thing, stuff

94
Q

Mǎi dōngxi 买东西

A

shopping

95
Q

Shāngdiàn 商店

A

shop

96
Q

Mài 卖

A

sell

97
Q

Yīfú 衣服

A

clothes

98
Q

Chuān 穿

A

wear, put on

99
Q

Yánsè 颜色

A

colour

100
Q

Lán sè 蓝色

A

blue

101
Q

Lǜ sè 绿色

A

green

102
Q

Huáng sè 黄色

A

yellow

103
Q

Hēi sè 黑色

A

black

104
Q

Jī 鸡

A

chicken

105
Q

Zhū 猪

A

pig

106
Q

Tián 甜

A

sweet

107
Q

Xián 咸

A

salty

108
Q

Kǔ 苦

A

bitter