Lesson 5 "May I try them on?" Flashcards Preview

Contemporary Chinese for Beginners > Lesson 5 "May I try them on?" > Flashcards

Flashcards in Lesson 5 "May I try them on?" Deck (108):
1

Miss

Xiǎojiě 小姐 Měinǚ 美女

2

can, have the skill (learned)

Huì 会

3

a little

Yīdiǎnr 一点儿

4

Mr

Xiānshēng 先生

5

to buy

Mǎi 买

6

shirt

Chènshān 衬衫

7

white

Bái 白

8

money

Qián 钱

9

excessively, too, more than enough

Tài 太

10

too

Tài ... le 太...了

11

not too

Bùtài 不太

12

expensive

Guì 贵

13

red

Hóng 红

14

cheap

Piányi 便宜

15

as well, in addition

Hái 还

16

trousers

Kùzi 裤子

17

test, try

Shì 试

18

come, take, bring

Lái 来

19

restaurant

Fàndiàn 饭店

20

the most

Zuì 最

21

delicious

Hǎochī 好吃

22

dish

Cài 菜

23

sugar

Táng 糖

24

vinegar

Cù 醋

25

fish

Yú 鱼

26

eat

Chī 吃

27

spicy

Là 辣

28

sour

Suān 酸

29

soup

Tāng 汤

30

beef

Niúròu 牛肉

31

cow, cattle

Niú 牛

32

meat

Ròu 肉

33

cooked in soy sauce

Hóngshāo 红烧

34

steamed rice

Mǐfàn 米饭

35

dumplings

Jiǎozi 饺子 Shuǐ jiǎo 水饺

36

bottle

Píng 瓶

37

beer

Píjiǔ 啤酒

38

wait

Děng 等

39

thing, stuff

Dōngxi 东西

40

shopping

Mǎi dōngxi 买东西

41

shop

Shāngdiàn 商店

42

sell

Mài 卖

43

clothes

Yīfú 衣服

44

wear, put on

Chuān 穿

45

colour

Yánsè 颜色

46

blue

Lán sè 蓝色

47

green

Lǜ sè 绿色

48

yellow

Huáng sè 黄色

49

black

Hēi sè 黑色

50

chicken

Jī 鸡

51

pig

Zhū 猪

52

sweet

Tián 甜

53

salty

Xián 咸

54

bitter

Kǔ 苦

55

Xiǎojiě 小姐 Měinǚ 美女

Miss

56

Huì 会

can, have the skill (learned)

57

Yīdiǎnr 一点儿

a little

58

Xiānshēng 先生

Mr

59

Mǎi 买

to buy

60

Chènshān 衬衫

shirt

61

Bái 白

white

62

Qián 钱

money

63

Tài 太

excessively, too, more than enough

64

Tài ... le 太...了

too

65

Bùtài 不太

not too

66

Guì 贵

expensive

67

Hóng 红

red

68

Piányi 便宜

cheap

69

Hái 还

as well, in addition

70

Kùzi 裤子

trousers

71

Shì 试

test, try

72

Lái 来

come, take, bring

73

Fàndiàn 饭店

restaurant

74

Zuì 最

the most

75

Hǎochī 好吃

delicious

76

Cài 菜

dish

77

Táng 糖

sugar

78

Cù 醋

vinegar

79

Yú 鱼

fish

80

Chī 吃

eat

81

Là 辣

spicy

82

Suān 酸

sour

83

Tāng 汤

soup

84

Niúròu 牛肉

beef

85

Niú 牛

cow, cattle

86

Ròu 肉

meat

87

Hóngshāo 红烧

cooked in soy sauce

88

Mǐfàn 米饭

steamed rice

89

Jiǎozi 饺子 Shuǐ jiǎo 水饺

dumplings

90

Píng 瓶

bottle

91

Píjiǔ 啤酒

beer

92

Děng 等

wait

93

Dōngxi 东西

thing, stuff

94

Mǎi dōngxi 买东西

shopping

95

Shāngdiàn 商店

shop

96

Mài 卖

sell

97

Yīfú 衣服

clothes

98

Chuān 穿

wear, put on

99

Yánsè 颜色

colour

100

Lán sè 蓝色

blue

101

Lǜ sè 绿色

green

102

Huáng sè 黄色

yellow

103

Hēi sè 黑色

black

104

Jī 鸡

chicken

105

Zhū 猪

pig

106

Tián 甜

sweet

107

Xián 咸

salty

108

Kǔ 苦

bitter