Lesson 3 "How many people are there in your family?" Flashcards Preview

Contemporary Chinese for Beginners > Lesson 3 "How many people are there in your family?" > Flashcards

Flashcards in Lesson 3 "How many people are there in your family?" Deck (70)
Loading flashcards...
1
Q

Dìfāng 地方

A

place

2
Q

Zhèr 这儿 (Zhèlǐ 这里)

A

here

3
Q

Jiā 家

A

family, home

4
Q

Yǒu 有

A

have

5
Q

Jǐ 几

A

how many (little numbers)

6
Q

Duōshǎo 多少

A

how many, how much

7
Q

Bàba 爸爸

A

father

8
Q

Māma 妈妈

A

mother

9
Q

Hé 和

A

and

10
Q

Tàitai 太太

A

Mrs. wife

11
Q

Xiānshēng 先生

A

Mr. husband

12
Q

Háizi 孩子

A

child

13
Q

Érzi 儿子

A

son

14
Q

Nǚ’ér 女儿

A

daugther

15
Q

Duō dà 多大

A

how old

16
Q

Liǎng 两

A

two (when counting)

17
Q

Suì 岁

A

years old

18
Q

Kě’ài 可爱

A

cute

19
Q

Xuéxiào 学校

A

school

20
Q

Xuéshēng 学生

A

student

21
Q

Xiǎng 想

A

to think, to want to

22
Q

Dàgài 大概

A

probably, about, approximately

23
Q

Wàn 万

A

ten thousand

24
Q

Méiyǒu 没有

A

not have

25
Q

Duō 多

A

many, much

26
Q

Shǎo 少

A

few

27
Q

Qiān 千

A

thousand

28
Q

Qù 去

A

go, remove, leave

29
Q

Wèi shéme 为什么

A

why

30
Q

Wèi 为

A

for

31
Q

Lǎobǎn 老板

A

boss

32
Q

Ràng 让

A

let, allow

33
Q

Nàr 那儿 (Nàlǐ 那里)

A

there

34
Q

Bǎi 百

A

hundred

35
Q

Yīnwèi 因为

A

because

36
Q

place

A

Dìfāng 地方

37
Q

here

A

Zhèr 这儿 (Zhèlǐ 这里)

38
Q

family, home

A

Jiā 家

39
Q

have

A

Yǒu 有

40
Q

how many (little numbers)

A

Jǐ 几

41
Q

how many, how much

A

Duōshǎo 多少

42
Q

father

A

Bàba 爸爸

43
Q

mother

A

Māma 妈妈

44
Q

and

A

Hé 和

45
Q

Mrs. wife

A

Tàitai 太太

46
Q

Mr. husband

A

Xiānshēng 先生

47
Q

child

A

Háizi 孩子

48
Q

son

A

Érzi 儿子

49
Q

daugther

A

Nǚ’ér 女儿

50
Q

how old

A

Duō dà 多大

51
Q

two (when counting)

A

Liǎng 两

52
Q

years old

A

Suì 岁

53
Q

cute

A

Kě’ài 可爱

54
Q

school

A

Xuéxiào 学校

55
Q

student

A

Xuéshēng 学生

56
Q

to think, to want to

A

Xiǎng 想

57
Q

probably, about, approximately

A

Dàgài 大概

58
Q

ten thousand

A

Wàn 万

59
Q

not have

A

Méiyǒu 没有

60
Q

many, much

A

Duō 多

61
Q

few

A

Shǎo 少

62
Q

thousand

A

Qiān 千

63
Q

go, remove, leave

A

Qù 去

64
Q

why

A

Wèi shéme 为什么

65
Q

for

A

Wèi 为

66
Q

boss

A

Lǎobǎn 老板

67
Q

let, allow

A

Ràng 让

68
Q

there

A

Nàr 那儿 (Nàlǐ 那里)

69
Q

hundred

A

Bǎi 百

70
Q

because

A

Yīnwèi 因为