Lessons 12-13 Flashcards Preview

Tim's Mandarin Cards > Lessons 12-13 > Flashcards

Flashcards in Lessons 12-13 Deck (28):
1

míngtīan

tomorrow

2

bêibian

northern part

3

nánbian

southern part

4

dōng bù

eastern part

5

xī bù

western part

6

kâoshì

test ... noun

7

kâo

verb ... to test or take an exam

8

dìlî

geography

9

nàme

then

10

ńg

mm ... showing doubt

11

ba

aux word showing imperative mood

12

Hànyû

Chinese language

13

Hànzì

Chinese characters

14

zuô

left (direction)

15

yòu

right (direction)

16

zênme

how

17

zôu

to walk, to go

18

qián

front

19

zánmen

we ... including the person you are talking to

20

láojià

excuse me

21

lái

to come

22

guâi

to turn

23

cōng

from (prep)

24

xiàng

toward (prep)

25

jiù

at once, right away

26

gōngyuán

park ... Noun

27

hòu

behind

28

dìtú

map ... noun