Reviewers Flashcards Preview

Tim's Mandarin Cards > Reviewers > Flashcards

Flashcards in Reviewers Deck (53):
1

Mandarin

pûtōng huà

2

or ... Two options


hài shì or dàn shì

3

salt, eye

yán, yân

4

child

háizí

5

but

dànshi

6

to take care of

guân

7

too big

tài dà le

8

to be able to, can

néng ... Wô néng shòu ... I can be skinny

9

few

shâo ... duōshâo

10

road

11

get a ride in a vehicle

dā chē

12

to the north of

bêi biān ... bêi bù means part

13

difficult

nán

14

already arrived at restaurant

dào fandian le

15

left, right

zuô, yòu

16

toward

xiàng

17

again

zài

18

at once, right away ... Two options

xiànzài or jiù

19

to like

xîhuān

20

to do

gànmá

21

to take a ride

22

up, down, in

shàng, xià, jìng

23

exclamation

ba

24

arrive

dào

25

to turn

guái

26

to know, two options

rènshi, zhīdao

27

to tell

gào sû

28

to give

sòng

29

to guess

cāi ... To take a guess is cāi yì cāi

30

to reduce or subtract

jiân ... To lose weight is jiân fèi

31

to seem

hâo xiàng

32

to ask

wèn

33

to study

xué or xuéxí

34

roast duck

kâoyā

35

dumplings

jiâozi

36

xíng

will do

37

buffet

zì zù cài. Yourself help dish

38

fried rice

câo fàn

39

beef

niú ròu ... Beef meat

40

no bones

méi yôu gú tóu ... no have bones

41

lunch

wû fàn

42

day, today, yesterday, tomorrow

tiān, jīntiān, zuótiān, míngtiān

43

not really

méi zênme

44

steak

niúpái

45

thin

shòu

46

how about

ne

47

college

xué yuàn

48

road

49

Long Peace Street

Cháng Ān Jiē

50

later

guò yì huîr

51

how many ... for counting

jî ge ... Jî ge rén ... How many people

52

hào

number ... èr hào is number 2

53

altogether

yígòng