Lessons 14-15 Flashcards Preview

Tim's Mandarin Cards > Lessons 14-15 > Flashcards

Flashcards in Lessons 14-15 Deck (52):
1

fàndiàn

hotel or restaurant

2

qián

money

3

àiren

loved one, spouse

4

zênmeyàng

how about, what about

5

wèishénme

why

6

then

7

hâochī

delicious

8

zuìhâo

best

9

bú cuò

not bad, pretty good

10

hái còuhe

just so-so, not too good

11

bùxíng

won't do, won't consider it

12

xíng

will do something

13

yôu

have

14

jīngcháng

often

15

zuì

most

16

zuì hâochī

most delicious!

17

kâoyā

roast duck

18

jiâzi

dumplings

19

xīhuā

like

20

qù huo

have gone

21

huì

can (verb)

22

wânfàn

dinner

23

hâoxiàng

to seem

24

juéxīn

determination ... Noun or verb

25

tiān

day

26

mêi

every or per

27

jiân

to reduce, to lose, to subtract

28

jiânféi

to lose weight

29

pàng

fat, stout

30

large, big

31

méi

do not

32

zhèng

-ing

33

dián

a bit

34

bēi

a glass of

35

píng

a bottle of

36

fèn

a portion of

37

often

jīngcháng

38

how about

zênmeyàng

39

like

xīhuā

40

to seem

hâoxiàng

41

to lose weight

jiânféi

42

a bit

dián

43

a portion of

fèn

44

xiànzài

right away

45

nàr

there

46

how much money

duōsháo qián

47

how many days

duōsháo tiān

48

not really, nor even a little bit

méi zênme

49

every day

mêi tiān

50

half

yíbàn

51

Píjiû

beer

52

yào diân cài

want bit dish ... Want to order what dish