General Flashcards Preview

Tim's Mandarin Cards > General > Flashcards

Flashcards in General Deck (25):
1

Zhèr dào

From here to

From here + to go to

2

From here to go to

Zhèr dào

3

or

Hái shì

4

Chinese language

Hànyû

or

Zhōngwén

4

zhàfu

husband

4

yesterday

zuótiān

5

Hái shì

or

6

go

7

paternal grandma

nâinai

8

husband

zhàfu

9

little girl

xiâo gūniang

10

bathroom

yù shì

or

wè shēng jīan

or

cè suô

11

arrive

dào

12

(I am) verb-ing

(wô zhèng ) verb

13

gànmá

do what

14

late

chí

15

gàn

so

16

Master, mister

shīfu

17

in the early morning

yídàzâo

(means one big early)

18

go out

chūqù

19

to take a walk

lìuliu

20

______ is like adding -ing to a verb

zhêng

21

health, body

shēntî

22

quite, very. (not hên)

tîng

23

still, so far

hái