Pimsleur Words Flashcards Preview

Tim's Mandarin Cards > Pimsleur Words > Flashcards

Flashcards in Pimsleur Words Deck (37):
1

but

kêshì

2

how about

ne

3

understand the situation

míngbai

4

college

xuéyuàn

5

road

6

where

nâr

7

located

zài

8

street

jiē

9

Long Peace Street

Cháng Ān Jiē

10

here

zhèr

11

nàr

there

12

to know

zhīdao

13

would like
? to miss?

xiâng

14

something

yìdiânr dōngxi

15

anything

dōngxi

16

place

nàr

17

when

shénme shíhou

18

now

xiànzài

19

later

guò yìhuîr

20

café

kāfēitīng

21

restaurant

fàndiàn

22

beer

píjiû

23

miss

xiâojie

24

mister

xiānsheng

25

lunch

wûfàn

26

glass

bēi

27

or

háishì

28

to do

zuò

29

hotel

jiûdiàn

30

to buy

mâi

31

with

gēn

32

who or whom

shéi

33

together

yìqî

34

or ... Statement

huòzhê

35

what time

jî diân zhōng

36

impossible

bù xíng

37

8