Level1 A-C Flashcards Preview

PAVEL > Level1 A-C > Flashcards

Flashcards in Level1 A-C Deck (200):
1

tuba

a tube (of)

2

schopnost; talent; nadání

ability

3

schopný

able

4

nahoře; nahoru; výše

above

5

v zahraničí; do zahraničí

abroad

6

naprosto; úplně

absolutely

7

přízvuk; důraz

accent

8

přijmout; uznat; smířit se

accept

9

konto; účet; zpráva

account

10

dosáhnout; docílit (úspěchu)

achieve

11

napříč; přes; na druhé straně

across

12

čin; skutek; dějství; zákon; jednat; působit

act

13

činnost; akce; bitva; žaloba

action

14

ve skutečnosti; vlastně

actually

15

přizpůsobený; adaptovaný; upravený

adapted

16

narkoman; nadšenec

addict

17

přídavné jméno

adjective

18

obdivovat; chválit

admire

19

vpustit; přijmout; uznat; přiznat se

admit

20

postup; pokrok; záloha; předběžný

advance

21

dobrodružství

adventure

22

příslovce

adverb

23

reklama; inzerát

advertisement

24

poradce; rádce

adviser

25

aerobik

aerobics

26

polekaný; bázlivý

afraid

27

Afričan; africký

African

28

později; potom

afterwards

29

letitý; starý

aged

30

agentura; kancelář; vládní organizace

agency

31

agresivní; útočný; průbojný

aggressive

32

AIDS (syndrom získaného selhání imunity)

AIDS (acquired immune deficiency syndrome)

33

klimatizace

air conditioning

34

letecký; letecká společnost

airline

35

album; deska (CD)

album

36

cizinec; mimozemšťan; mimozemský

alien

37

už; již

already

38

dobře; v pořádku; zajisté

alright

39

dohromady; celkem; úplně; zcela; naprosto

altogether

40

úžasný; překvapivý; báječný

amazing

41

ctižádost; ambice; touha

ambition

42

ambiciózní; ctižádostivý; náročný

ambitious

43

částka; obnos; množství

amount

44

práva zvířat

animal rights

45

hlasatel

announcer

46

rozmrzelý; mrzutý

annoyed

47

protivný; otravný

annoying

48

stejně; tak jako tak; mimochodem; vlastně

anyway

49

někde; nikde; kdekoli

anywhere

50

činžovní dům

apartment block

51

omluvit se

apologise

52

omluva

apology

53

zřejmě; zjevně; evidentně

apparently

54

jevit se; zdát se; objevit se; vystupovat; hrát ve filmu

appear

55

přihláška; žádost; užití; použití; aplikace

application

56

aplikovat; uplatnit; týkat se; nanést; ucházet se (o zaměstnání)

apply

57

arabský; Arab; arab (kůň)

Arab

58

Arábie

Arabia

59

území; oblast; region; obsah; sféra

area

60

diskutovat; debatovat; projednat; hádat se

argue

61

argument; důvod; pře; hádka

argument

62

uspořádání; rozestavení; program; plány; dohoda

arrangement

63

zatknout; zastavit; upoutat (pozorností)

arrest

64

umění; umělecký výtvor

art

65

umělec

artist

66

ptát se koho na co

ask someone out

67

spící

asleep

68

asistovat; pomáhat

assist

69

sdružení; spolek; blízký vztah; asociace

association

70

napadnout; přepadnout; napadení; útok; záchvat

attack

71

pozornost; péče; Pozor! (rozkaz)

attention

72

postoj; stanovisko

attitude

73

aukce; dražba; dražit

auction

74

obecenstvo; publikum; diváci; posluchači

audience

75

autor; spisovatel

author

76

pomocný

auxiliary

77

průměr; průměrný; obyčejný

average

78

cena; vyznamenání; udělit (cenu)

award

79

hlídání dětí

babysitting

80

bakterie

bacteria

81

dudy

bagpipes

82

míč; koule; klubko; ples

ball

83

balet

ballet

84

kousek (mýdla); tabulka (čokolády)

bar (of…)

85

kůra; štěkot; štěkat

bark

86

základní; nezbytný

basic

87

v podstatě; v zásadě

basically

88

basketbal

basketball

89

mít po krk koho/čeho

be fed up with

90

úder; tlukot; takt; rytmus; bít; bušit; překonat

beat

91

Beatles

Beatles

92

krása; kráska

beauty

93

znaménko krásy

beauty spot

94

chovat se

behave

95

chování (člověka); fungování (stroje)

behavior

96

věřit; důvěřovat; domnívat se

believe

97

zvon; zvonek

bell

98

pod; dolů

below

99

bilion (brit.); miliarda (amer.)

billion

100

biologie

biology

101

kousek; trochu; udidlo

bit

102

bez chuti; neslaný nemastný

bland

103

slepý; nevidomý; roleta

blind

104

úder; rána; šok;vanout; zatroubit; zapískat

blow

105

blues

blues

106

kniha; svazeček; rezervovat; objednat

book

107

unuděný; znuděný

bored

108

půjčit si; vypůjčit si

borrow

109

příď; smyčec; luk; mašle; poklona; uklonit se

bow

110

chlapec; syn

boy

111

větev; odvětví

branch

112

statečnost; odvaha

bravery

113

vloupat se

break into

114

rozejít se s

break up with

115

jasný; živý; zářivý; chytrý; bystrý

bright

116

zářivý; třpytivý; znamenitý; skvělý

brilliant

117

hnědý

brown

118

postava; stavět; postavit; sestrojit; vybudovat (podnik)

build

119

budova; stavba; výstavba

building

120

kulka; střela

bullet

121

lupič; zloděj

burglar

122

vloupání; krádež vloupáním

burglary

123

vloupat se

burgle

124

obchodník; podnikatel

businessman

125

knoflík; tlačítko; odznak

button

126

kabelová televize

cable TV

127

dort; koláč; moučník

cake

128

tichý; klidný; uklidnit; utišit

calm

129

táborník; kempingový vůz

camper

130

táboření

camping

131

odvolat; zrušit; stornovat

cancel

132

starost; trápení; opatrnost

care

133

profese; kariéra; povolání

career

134

nést; dopravovat; přenášet

carry

135

peněžní hotovost

cash

136

hrad; zámek

castle

137

chytit; ulovit; dopadnout

catch

138

kategorie

category

139

zajišťování stravy

catering

140

příčina; důvod

cause

141

známá osobnost

celebrity

142

cent (mince)

cent

143

ústřední topení

central heating

144

ústřední topení

central heating

145

jistý; nepochybný; určitě

certain

146

osvědčení; certifikovat; potvrzení

certificate

147

řetěz; pásmo; řetězec (obchodů)

chain

148

předseda; prezident (společnosti)

chairman

149

šťastná náhoda; příležitost; naděje

chance

150

proměnlivý

changeable

151

dobročinnost; šlechetnost; charita

charity

152

povídat si; bavit se; přátelský rozhovor

chat

153

tvář; líce; drzost

cheek

154

Na zdraví!

Cheers!

155

šéfkuchař

chef

156

žvýkat

chew

157

žvýkačka

chewing gum

158

kuře; kuřecí

chicken

159

dětství

childhood

160

Vánoce; vánoční

Christmas

161

kruh; okruh; kroužit

circle

162

kruhový; okružní

circular

163

cirkus; kruhové náměstí

circus

164

spor; hádka; kolize; pohádat se; kolidovat; nehodit se

clash

165

spolužák

classmate

166

věta; doložka; dodatek

clause

167

chytrý; mazaný; důmyslný

clever

168

klient; zákazník

client

169

blízký

close (to)

170

blízký přítel

close friend

171

šaty; oblečení

clothing

172

pobřeží

coast

173

spolupracovník; kolega

colleague

174

sbírat; inkasovat; shromáždit se

collect

175

sbírka; vybírání; vyzvednutí

collection

176

výběrčí; sběratel

collector

177

vysoká škola; kolej; vyšší odborná škola

college

178

slovní spojení

collocation

179

sloup; pilíř; rubrika

column

180

komfortní; pohodlný; dostačující

comfortable

181

spáchat

commit (a crime)

182

společný; obvyklý

common

183

dojíždět (za prací); zmírnit

commute

184

dojíždějící (za prací)

commuter

185

srovnávací; druhý stupeň (přídavného jména)

comparative

186

srovnání; přirovnání

comparison

187

stěžovat si

complain

188

stížnost; reklamace; námitka

complaint

189

kompletně; úplně; zcela

completely

190

složitý; komplikovaný

complicated

191

podmínkový (věta); podmiňovací (způsob); podmínečný

conditional

192

konference; porada

conference

193

sebejistý; jistý si

confident

194

spojovat; připojit

connect

195

spojení; přípojka; souvislost

connection

196

následek; důsledek

consequence

197

ohleduplný

considerate

198

souhláska

consonant

199

kontakt; spojení; spojit se; kontaktovat

contact

200

obsahovat; krotit; potlačit

contain