Level1 A-C Flashcards Preview

PETR > Level1 A-C > Flashcards

Flashcards in Level1 A-C Deck (199):
1

schopnost; talent; nadání

ability

2

schopný

able

3

nahoře; nahoru; výše

above

4

v zahraničí; do zahraničí

abroad

5

naprosto; úplně

absolutely

6

přízvuk; důraz

accent

7

přijmout; uznat; smířit se

accept

8

konto; účet; zpráva

account

9

dosáhnout; docílit (úspěchu)

achieve

10

napříč; přes; na druhé straně

across

11

čin; skutek; dějství; zákon; jednat; působit

act

12

činnost; akce; bitva; žaloba

action

13

ve skutečnosti; vlastně

actually

14

přizpůsobený; adaptovaný; upravený

adapted

15

narkoman; nadšenec

addict

16

přídavné jméno

adjective

17

obdivovat; chválit

admire

18

vpustit; přijmout; uznat; přiznat se

admit

19

postup; pokrok; záloha; předběžný

advance

20

dobrodružství

adventure

21

příslovce

adverb

22

reklama; inzerát

advertisement

23

poradce; rádce

adviser

24

aerobik

aerobics

25

polekaný; bázlivý

afraid

26

Afričan; africký

African

27

později; potom

afterwards

28

letitý; starý

aged

29

agentura; kancelář; vládní organizace

agency

30

agresivní; útočný; průbojný

aggressive

31

AIDS (syndrom získaného selhání imunity)

AIDS (acquired immune deficiency syndrome)

32

klimatizace

air conditioning

33

letecký; letecká společnost

airline

34

album; deska (CD)

album

35

cizinec; mimozemšťan; mimozemský

alien

36

už; již

already

37

dobře; v pořádku; zajisté

alright

38

dohromady; celkem; úplně; zcela; naprosto

altogether

39

úžasný; překvapivý; báječný

amazing

40

ctižádost; ambice; touha

ambition

41

ambiciózní; ctižádostivý; náročný

ambitious

42

částka; obnos; množství

amount

43

práva zvířat

animal rights

44

hlasatel

announcer

45

rozmrzelý; mrzutý

annoyed

46

protivný; otravný

annoying

47

stejně; tak jako tak; mimochodem; vlastně

anyway

48

někde; nikde; kdekoli

anywhere

49

činžovní dům

apartment block

50

omluvit se

apologise

51

omluva

apology

52

zřejmě; zjevně; evidentně

apparently

53

jevit se; zdát se; objevit se; vystupovat; hrát ve filmu

appear

54

přihláška; žádost; užití; použití; aplikace

application

55

aplikovat; uplatnit; týkat se; nanést; ucházet se (o zaměstnání)

apply

56

arabský; Arab; arab (kůň)

Arab

57

Arábie

Arabia

58

území; oblast; region; obsah; sféra

area

59

diskutovat; debatovat; projednat; hádat se

argue

60

argument; důvod; pře; hádka

argument

61

uspořádání; rozestavení; program; plány; dohoda

arrangement

62

zatknout; zastavit; upoutat (pozorností)

arrest

63

umění; umělecký výtvor

art

64

umělec

artist

65

ptát se koho na co

ask someone out

66

spící

asleep

67

asistovat; pomáhat

assist

68

sdružení; spolek; blízký vztah; asociace

association

69

napadnout; přepadnout; napadení; útok; záchvat

attack

70

pozornost; péče; Pozor! (rozkaz)

attention

71

postoj; stanovisko

attitude

72

aukce; dražba; dražit

auction

73

obecenstvo; publikum; diváci; posluchači

audience

74

autor; spisovatel

author

75

pomocný

auxiliary

76

průměr; průměrný; obyčejný

average

77

cena; vyznamenání; udělit (cenu)

award

78

hlídání dětí

babysitting

79

bakterie

bacteria

80

dudy

bagpipes

81

míč; koule; klubko; ples

ball

82

balet

ballet

83

kousek (mýdla); tabulka (čokolády)

bar (of…)

84

kůra; štěkot; štěkat

bark

85

základní; nezbytný

basic

86

v podstatě; v zásadě

basically

87

basketbal

basketball

88

mít po krk koho/čeho

be fed up with

89

úder; tlukot; takt; rytmus; bít; bušit; překonat

beat

90

Beatles

Beatles

91

krása; kráska

beauty

92

znaménko krásy

beauty spot

93

chovat se

behave

94

chování (člověka); fungování (stroje)

behavior

95

věřit; důvěřovat; domnívat se

believe

96

zvon; zvonek

bell

97

pod; dolů

below

98

bilion (brit.); miliarda (amer.)

billion

99

biologie

biology

100

kousek; trochu; udidlo

bit

101

bez chuti; neslaný nemastný

bland

102

slepý; nevidomý; roleta

blind

103

úder; rána; šok;vanout; zatroubit; zapískat

blow

104

blues

blues

105

kniha; svazeček; rezervovat; objednat

book

106

unuděný; znuděný

bored

107

půjčit si; vypůjčit si

borrow

108

příď; smyčec; luk; mašle; poklona; uklonit se

bow

109

chlapec; syn

boy

110

větev; odvětví

branch

111

statečnost; odvaha

bravery

112

vloupat se

break into

113

rozejít se s

break up with

114

jasný; živý; zářivý; chytrý; bystrý

bright

115

zářivý; třpytivý; znamenitý; skvělý

brilliant

116

hnědý

brown

117

postava; stavět; postavit; sestrojit; vybudovat (podnik)

build

118

budova; stavba; výstavba

building

119

kulka; střela

bullet

120

lupič; zloděj

burglar

121

vloupání; krádež vloupáním

burglary

122

vloupat se

burgle

123

obchodník; podnikatel

businessman

124

knoflík; tlačítko; odznak

button

125

kabelová televize

cable TV

126

dort; koláč; moučník

cake

127

tichý; klidný; uklidnit; utišit

calm

128

táborník; kempingový vůz

camper

129

táboření

camping

130

odvolat; zrušit; stornovat

cancel

131

starost; trápení; opatrnost

care

132

profese; kariéra; povolání

career

133

nést; dopravovat; přenášet

carry

134

peněžní hotovost

cash

135

hrad; zámek

castle

136

chytit; ulovit; dopadnout

catch

137

kategorie

category

138

zajišťování stravy

catering

139

příčina; důvod

cause

140

známá osobnost

celebrity

141

cent (mince)

cent

142

ústřední topení

central heating

143

ústřední topení

central heating

144

jistý; nepochybný; určitě

certain

145

osvědčení; certifikovat; potvrzení

certificate

146

řetěz; pásmo; řetězec (obchodů)

chain

147

předseda; prezident (společnosti)

chairman

148

šťastná náhoda; příležitost; naděje

chance

149

proměnlivý

changeable

150

dobročinnost; šlechetnost; charita

charity

151

povídat si; bavit se; přátelský rozhovor

chat

152

tvář; líce; drzost

cheek

153

Na zdraví!

Cheers!

154

šéfkuchař

chef

155

žvýkat

chew

156

žvýkačka

chewing gum

157

kuře; kuřecí

chicken

158

dětství

childhood

159

Vánoce; vánoční

Christmas

160

kruh; okruh; kroužit

circle

161

kruhový; okružní

circular

162

cirkus; kruhové náměstí

circus

163

spor; hádka; kolize; pohádat se; kolidovat; nehodit se

clash

164

spolužák

classmate

165

věta; doložka; dodatek

clause

166

chytrý; mazaný; důmyslný

clever

167

klient; zákazník

client

168

blízký

close (to)

169

blízký přítel

close friend

170

šaty; oblečení

clothing

171

pobřeží

coast

172

spolupracovník; kolega

colleague

173

sbírat; inkasovat; shromáždit se

collect

174

sbírka; vybírání; vyzvednutí

collection

175

výběrčí; sběratel

collector

176

vysoká škola; kolej; vyšší odborná škola

college

177

slovní spojení

collocation

178

sloup; pilíř; rubrika

column

179

komfortní; pohodlný; dostačující

comfortable

180

spáchat

commit (a crime)

181

společný; obvyklý

common

182

dojíždět (za prací); zmírnit

commute

183

dojíždějící (za prací)

commuter

184

srovnávací; druhý stupeň (přídavného jména)

comparative

185

srovnání; přirovnání

comparison

186

stěžovat si

complain

187

stížnost; reklamace; námitka

complaint

188

kompletně; úplně; zcela

completely

189

složitý; komplikovaný

complicated

190

podmínkový (věta); podmiňovací (způsob); podmínečný

conditional

191

konference; porada

conference

192

sebejistý; jistý si

confident

193

spojovat; připojit

connect

194

spojení; přípojka; souvislost

connection

195

následek; důsledek

consequence

196

ohleduplný

considerate

197

souhláska

consonant

198

kontakt; spojení; spojit se; kontaktovat

contact

199

obsahovat; krotit; potlačit

contain