List19 Flashcards Preview

句子填空 > List19 > Flashcards

Flashcards in List19 Deck (101):
1

draftsmanship['drɑ:ftsmən.ʃip]  

n. 制图术

2

dreamer['dri:mə]   

n. 做梦的人

3

dual['dju:əl]   

adj. 双重的

4

duplication[.dju:pli'keiʃən]   

n. 副本

5

dwindle['dwindl]   

v. 减少

6

dynamically[dai'næmikəli]   

adv. 动态地

7

eagerly['i:gəli]   

adv. 渴望地

8

eagerness['i:gənis]   

n. 渴望

9

earnings['ə:niŋz]   

n. 收益

10

earthiness['ə:θinis]   

n. 质朴

11

earthly['ə:θli]   

adj. 世俗的

12

ecclesiastical[i.kli:zi'æstikəl]   

adj. 教会的

13

editorialize[.edə'tɔriəl.aiz]   

v. 发表社论

14

educational[.edʒu'keiʃənəl]   

adj. 教育的

15

effusion[i'fju:ʒən]   

n. 强烈的情感流露

16

egalitarianism[i.gæli'tærinizm]  

n. 平均主义

17

elaboration[i.læbə'reiʃən]   

n. 精心制作

18

elated[i'leitid]   

adj. 兴高采烈的

19

electronically[ilek'trɔnikəli]   

adv. 电子地

20

elevate['eliveit]   

v. 提高

21

elicit[i'lisit]   

v. 引出

22

elite[ei'li:t]   

n. 精英

23

embed[im'bed]   

v. 被包含在内, 进入

24

emblematic[.embli'mætik]   

adj. 作为标志的

25

embroider[im'brɔidə]   

v. 修饰润色

26

embroidery[im'brɔidəri]   

n. 刺绣

27

emend[i'mend]   

v. 修订

28

empathy['empəθi]   

n. 心意相通

29

empiricism[em'pirisizəm]   

n. 经验主义

30

enamor[in'æmə]   

v. 使…迷恋

31

encapsulation[in.kæpsə'leiʃən]  

n. 包装

32

enchanting[in'tʃɑ:ntiŋ]   

adj. 迷人的

33

enclosure[in'kləuʒə]   

n. 围绕

34

encouragement[in'kʌridʒmənt]  

n. 激励

35

encumber[in'kʌmbə]   

v. 妨碍

36

endanger[in'deindʒə]   

v. 危害

37

endear[in'diə]   

v. 使…受喜爱

38

endlessly['endləsli]  

adv. 不断地

39

endow[in'dau]   

v. 赋予

40

energetic[.enə'dʒetik]   

adj. 有力的

41

enervate['enə.veit]   

v. 使…失去活力

42

enflame[in'fleim]  

v. 激发, 激起

43

engagement[in'geidʒmənt]   

n. 表现

44

enjoin[in'dʒɔin]   

v. 命令

45

enjoyable[in'dʒɔiəbəl]   

adj. 愉快的

46

enmesh[in'mɛʃ]   

v. 陷入

47

enmity['enmiti]   

n. 敌意

48

enormously[i'nɔ:məsli]  

adv. 非常

49

enrich[in'ritʃ]   

v. 使…丰富

50

entangle[in'tæŋgl]   

v. 使…混乱

51

enthrall[en'θrɔ:l]   

v. 迷惑

52

enthusiast[in'θju:ziæst]   

n. 热心家, 狂热者

53

entity['entiti]   

n. 实体

54

entrenched[in'trentʃt]   

adj. 根深蒂固的

55

episode['epə.səud]   

n. 片段

56

equable['ekwəbl]   

adj. 平稳的

57

equanimity[.i:kwə'nimiti]   

n. 镇定

58

equipoise['ekwə.pɔiz]   

n. 平衡

59

equivalence[i'kwivələns]   

n. 等价

60

errant['erənt]   

adj. 错误的

61

erratically[ɪ'rætɪklɪ]   

adv. 不规律地

62

erroneous[i'rəuniəs]   

adj. 错误的

63

erstwhile['ə:st.wail]   

adj. 以前的

64

erudition[.ɛəju'diʃən]   

n. 博学

65

erupt[i'rʌpt]   

v. 爆发

66

eruption[i'rʌpʃən]   

n. 喷发

67

escapism[is'keipizəm]   

n. 逃避主义

68

estimable['estiməbl]   

adj. 可估计的

69

estranged[is'treindʒd]   

adj. 疏远的

70

etch[etʃ]   

v. 蚀刻

71

eternal[i'tə:nəl]   

adj. 永恒的

72

ethologist[i'θɔlədʒist]   

n. 动物行为学家

73

ethos['i:θɔs]   

n. 道德风貌

74

etiquette['eti'ket]   

n. 礼节

75

evaluative[i'væljueitiv]   

adj. 可量化的

76

evocative[i'vɔkətiv]   

adj. 唤起…的

77

exasperation[ig.zɑ:spə'reiʃən]  

n. 恼怒

78

excel[ik'sel]   

v. 优于, 擅长

79

excellence['eksələns]   

n. 优秀

80

exchangeable[iks'tʃeindʒəbl]   

adj. 可替换的

81

excoriation[ek.skəuri'eiʃən]   

n. 苛责

82

exemplar[ig'zemplə]   

n. 模范, 榜样

83

exhalation[.ekshə'leiʃən, .eksə'leiʃən]   

n. 呼气

84

exhaustiveness[ig'zɔ:stivnis]  

n. 穷尽

85

exhibitionist[.eksi'biʃənist]   

n. 喜欢出风头的人

86

exhilaration[ig.zilə'reiʃən]   

n. 兴奋

87

existential[.egzis'tenʃəl]   

adj. 有关存在的

88

exodus['eksədəs]   

n. 大批的离去

89

exorbitant[ig'zɔ:bitənt]   

adj. (价格等)过高的

90

expedition[.ekspi'diʃən]   

n. 探险队

91

expendable[iks'pendəbl]   

adj. 可消耗的

92

expertise[.ekspə:'ti:z]   

n. 专业知识

93

expire[iks'paiə]   

v. 终止

94

explanatory[iks'plænətəri]   

adj. 说明的, 解释的

95

explicate['eksplikeit]   

v. 解释, 说明

96

exploitation[.eksplɔi'teiʃən]   

n. 开发

97

exponentially[.ekspəu'nenʃəli]  

adv. 以指数方式

98

expressive[iks'presiv]   

adj. 有表现力的; 意味深长的

99

exquisite['ekskwizit]  

adj. 强烈的

100

extant[eks'tænt]   

adj. 现存的

101

downfall['daun.fɔ:l]   

n. 覆灭