List6 Flashcards Preview

句子填空 > List6 > Flashcards

Flashcards in List6 Deck (100):
1

inadvertent[.inəd'və:tənt]   

adj. 由疏忽造成的

2

inappropriate[.inə'prəupriit]   

adj. 不合适的

3

incentive[in'sentiv]   

n. 刺激; 动机

4

incomprehensible[in.kɔmpri'hensəbəl]  

adj. 无法理解的 n. 不理解

5

incontrovertible[.inkɔntrə'və:təbəl]  

adj. 不容置疑的

6

indicator['indikeitə]   

n. 指示物

7

indirection[.indi'rekʃən]   

n. 间接 adv. 间接地

8

ineffective[ini'fektiv]   

adj. 无效的

9

inept[i'nept]   

adj. 无能的

10

ineptitude[i'neptitju:d]   

n. 不适当; 笨拙; 愚昧的言行

11

ingenuous[in'dʒenjuəs]   

adj. 坦率的; 正直的

12

innate['in'eit]   

adj. 内在的, 固有的

13

innocence['inəsns]   

n. 无罪

14

innocuous[i'nɔkjuəs]   

adj. 无害的

15

inopportune[in'ɔpətju:n]   

adj. 不合适的

16

insistence[in'sistəns]   

n. 强调, 坚持

17

intact[in'tækt]   

adj. 完整的

18

intellect['intilekt]   

n. 智慧, 智力

19

intention[in'tenʃənd]   

adj. 有…企图的

20

interim['intərim]   

adj. 暂时的, 阶段性的

21

interplay['intə.plei]   

n. 相互影响

22

intervene[.intə'vi:n]   

v. 介入

23

intolerant[in'tɔlərənt]   

adj. 偏执的 n. 不容忍

24

intractable[in'træktəbl]   

adj. 难控制的

25

intransigent[in'trænsədʒənt]   

adj. 不妥协的 n. 不妥协, 不让步

26

intricacy['intrəkəsi]   

n. 复杂性

27

inventive[in'ventiv]   

adj. 创造性的 n. 创造力

28

irrefutable[i'refjutəbl]   

adj. 无可辩驳的

29

jargon['dʒɑ:gən]   

n. 行话, 专业术语

30

jeopardy['dʒepədi]   

n. 危险 v. 危及

31

justifiable['dʒʌstə.faiəbəl]   

adj. 有理由的 adv. 有正当理由地

32

landscape['lænd.skeip]   

n. 风景

33

largesse[lɑ:'dʒes]   

n. 慷慨

34

legislature['ledʒisleitʃə]   

n. 立法机构

35

lengthy['leŋθi]   

adj. 冗长的

36

linger['liŋgə]   

v. 耽搁, 延迟

37

magnify['mægnə.fai]   

v. 夸大

38

mandatory['mændə.təuri]   

adj. 强制性的

39

mastery['mæstəri]   

n. 熟练

40

maturity[mə'tjuəriti]   

n. 成熟

41

mechanize['mekənaiz]   

v. 机械化 n. 机械化

42

metaphor['metəfə]   

n. 隐喻 adj. 比喻性的

43

methodical[mə'θɔdikəl]   

adj. 有条不紊的

44

meticulous[mi'tikjuləs]   

adj. 一丝不苟的 n. 谨小慎微

45

milestone['mail.stəun]   

n. 里程碑

46

mimic['mimik]   

v. 模仿

47

misapprehension['mis.æpri'henʃən]  

n. 误解

48

mistrust[mis'trʌst]   

n. 不信任, 猜疑

49

moderation[.mɔdə'reiʃən]   

n. 缓和; 适度

50

narrative['nærətiv]   

n. 叙述

51

nonexistent[.nɔnig'zistənt]   

adj. 不存在的

52

nostalgic[nɔs'tældʒik]   

adj. 怀旧的 n. 怀旧之情

53

notable['nəutəbəl]   

adj. 显著的, 著名的

54

novice['nɔvis]   

n. 新手

55

oblique[ə'bli:k]   

adj. 倾斜的 n. 倾斜

56

obsequious[əb'si:kwiəs]   

adj. 谄媚的

57

obstinacy['ɔbstinəsi]   

n. 顽固

58

offset['ɔf.set]   

v. 抵消, 补偿

59

optimism['ɔptəmizəm]   

n. 乐观

60

originate[ə'ridʒə.neit]   

v. 产生

61

outdated[.aut'deitid]   

adj. 过时的

62

overwhelm[.əuvə'welm]   

v. 压倒 adj. 压倒性的

63

painstaking['peinz.teikiŋ]   

adj. 辛苦的 adv. 费力地

64

paradigm['pærədaim]   

n. 典范

65

parody['pærədi]   

n. 拙劣的模仿

66

participation[pɑ:.tisə'peiʃən]   

n. 参与

67

partisan[.pɑ:ti'zæn]   

adj. 偏袒的

68

passively['pæsivli]  

adv. 被动地

69

perceptive[pə'septiv]   

adj. 敏锐的

70

perennial[pə'reniəl]   

adj. 长期存在的 adv. 永久地

71

perfection[pɚ'fɛkʃən]   

n. 完美

72

permanence['pə:mənəns]   

n. 永久

73

perpetuate[pə'petjueit]   

v. 使永存, 使不朽

74

persistent[pə'sistənt]   

adj. 坚持的, 固执的 n. 坚持

75

persuasive[pə'sweisiv]   

adj. 有说服力的

76

pessimism['pesəmizəm]   

n. 悲观主义

77

pointless['pɔintlis]   

adj. 无意义的

78

polarity[pəu'læriti]   

n. 两极分化

79

popularity[.pɔpjə'lærəti]   

n. 流行

80

predecessor['pri:disesə]   

n. 前任; 被替代的事物

81

predetermined[.pri:di'tə:mind]  

adj. 预先决定的

82

preeminent[pri'eminənt]   

adj. 优秀的; 主导的

83

premature[.pri:mə'tjuə]   

adj. 仓促的 adv. 提前地

84

presume[pri'zju:m]   

v. 假设

85

prey[prei]   

n. 被掠食者 v. 捕食

86

profundity[prə'fʌnditi]   

n. 深奥

87

prohibitive[prə'hibitiv]   

adj. (价格等)过高的

88

promotion[prə'məuʃən]   

n. 升职

89

propensity[prə'pensiti]   

n. 倾向

90

proponent[prə'pəunənt]   

n. 支持者

91

propriety[prə'praiəti]   

n. 适当; 得体

92

provincial[prə'vinʃəl]   

adj. 地方性的

93

publicize['pʌbli.saiz]   

v. 宣传; 使…公共化

94

puritan['pjurətən]   

n. 清教徒

95

quantitative['kwɔntə.teitiv]   

adj. 定量的

96

rationale[.ræʃə'nɑ:l]   

n. 基本原理

97

rationality[.ræʃən'æliti]   

n. 理性

98

rationalization[.ræʃənəlai'zeiʃən]  

n. 合理化

99

reconstruct[.rikən'strʌkt]   

v. 重建

100

redundancy[ri'dʌndənsi]   

n. 冗余