Managing appointments Flashcards Preview

Medical Terms > Managing appointments > Flashcards

Flashcards in Managing appointments Deck (98):
1

Who is your doctor?

Quién es su doctor?
Kto jest pana/pani lekarzem?

2

Which doctor would you like to see?

Qué doctor/doctora quiere ver?
Z którym lekarzem chciałby/chciałaby pan/pani spotykać się?

3

Are you a new patient?

Es usted un/una paciente nuevo/nueva?
Czy pan/pani jest nowym pacjentem?

4

What day would you like to come?

Qué día quere venir?
W ktorym dniu chalby pan przyjsc?

5

Is Tuesday good for you?

Le viene bien el martes?
Czy wtorek panu/pani pasuje?

6

What day do you prefer?

Qué dia prefiere?
Jak dzien woli pan/pani?

7

Which date are you available?

Qué fecha tiene disponible?
Ktory dzien panu pasuje?

8

The next available date is...

La siguiente fecha disponible es...
Nastepna wizyta bedzie...

9

We don't have anything before...

No tenemos nada antes del.../no hay nada antes del...
Nie ma nic przed...

10

I'm sorry. We do not have an appointment available that day.

Lo siento. No tenemos citas ese dia.
Przepraszam. Nie ma wizyt w tym dniu.

11

At what time is the appointment?

A qué hora es la cita?
O której jest wizyta

12

At 4:45

A las cinco menos cuarto.
Za piętnascie piąta.

13

We have an opening at 6:30

Tenemos una cita a las seis y media
Jest wizyta o pół do dziewiętnasty

14

You have an appointment on Tuesday, March 11 at 10:30 am. See you then!

Tiene una cita el martes, once de marzo, a las diez y media de la mañana. Hasta entonces!
Ma pan/pani wizyte we wtorek, jedenastega marza o pol do jedenastej. Do zobaczenia!

15

Please fill out this form

Por favor, rellene este formulario
Prosze wypelnic ten formularz

16

Do you need help?

Necesita ayuda?
Potrzebuje pan/pani pomocy?

17

Write both last names

Escriba ambos apellidos
Prosze napisac oba nazwiska

18

Address

dirección
adres

19

age

eded
wiek

20

Blood type

Grupo sanguíneo
Jaki pan/pani ma typ krwi?

21

City

ciudad
miasto

22

Date of birth

fecha de nacimiento
Data urodziny

23

E-mail

e-mail, correo electrónico
mail

24

Emergency contact

contacto de emergencia
osoba do kontaktu

25

Marital status

estado civil
Jaki jest pana/pani stan civilny?

26

Occupation

profesión
Zawod

27

Phone number

número del teléfono
numer telefonu

28

Place of employment

lugar del empleo
Miejsce pracy

29

Social security number

número del seguro social
numer pesel

30

State

estado
stan

31

Zip code

código postal
kod pocztowy

32

This section is missing

Falta esta sección
Brakuje tej sekcji

33

Write the date

Escriba la fecha
Proszę pisać datę

34

It says you have to pay for our services

Dice que usted tiene que pagar para los servicios
Pisze że pan/pani musi płacić za wszystkie usługi

35

Do you have medical insurance?

Tiene seguro médico?
Czy ma pan/pani ubezpieczenie?

36

How do you plan to pay?

Cómo va a pagar?
Jak pan/pani będzie płacił?

37

What is your insurance company?

Cuál es su companía de seguros?
Jaką ma pan/pani firmę ubezpieczenia?

38

What is your policy number?

Cuál es su número de póliza?
Jaki ma pan/pani numer polisę?

39

What is your group number?

Cuál es su número de grupo?
Jaki ma pan/pani numer grupy?

40

Who is the policy holder?

Quién es el titular de la póliza de seguros?
Na którą osobę jest polisę?

41

Do you have more than one insurance provider?

Tiene más de un seguro?
Czy pan/pani ma więcej niż jedno ubezpieczenie?

42

Do you receive state aid/medicaid/medicare?

Recibe usted ayuda estatal/Medicaid/Medicare?
Czy dostaje pan/pani jakąś pomoc finansową od stanu?

43

Is it a PPO or an HMO?

Es un OPP o un OMS?

44

I'm sorry. We don't accept this insurance.

Lo siento. No aceptamos este seguro.
Przepraszam. Nie akceptujemy tego ubezpieczenia

45

You have a copay of $10 for this visit

Tiene que pagar diez dólares con su visita
Pan/pani musi płacić dziesięć dolarów za wizytę

46

Are you taking any medications?

Está tomando alguna medicina?
Czy zażywa pan/pani jakieś leki?

47

Have you ever been hospitalized?

Ha sido hospitalizado/hospitalizada alguna vez?
Czy był/była pan/pani kiedyś hospitalizowany/a?

48

If yes, for what reasons?

Si la respuesta es sí, por qué motivo?
Jeżeli odpowiedz jest tak, z jakich powodów?

49

Who do you live with?

Con quién vive?
Z kim pan/pani mieszka?

50

Are you being hurt or threatened at home?

Le están maltratando o amenazando en casa?

51

Have you ever had surgery?

Ha tenido alguna operación?
Czy miał/miała pan/pani kiedyś operację?

52

Do you have any allergies?

Tiene alguna alergia?
Czy ma pan/pani na coś uczulenie?

53

Are you allergic to any medications?

Es alérgico/alérgica a alguna medicina?
Czy ma pan/pani uczulenie na jakieś leki?

54

I am allergic to cats

Tengo alergia a los gatos
Mam uczulenie na koty

55

Animal allergy

alergia a los animales
uczulenie na zwierzęta

56

Antibiotics allergy

alergia a los antibióticos
uczulenie na antybiotyki

57

dust allergy

alergia al polvo
uczulenie na kurz

58

insect sting allergy

alergia a las picaduras de insectos
uczulenie na gryżenie osy

59

peanut allergy

alergia a los cacahuetes
uczulenie na orżechy ziemne

60

pollen allergy

alergia al polen
uczulenie na pyłek kwiatowy

61

shellfish allergy

alergia al marisco
uczulenie na małże

62

soy allergy

alergia a la soja
uczulenie na soję

63

wheat allergy

alergia al trigo
uczulenie na zbożę

64

yeast allergy

alergia a la levadura
uczulenie na drożdże

65

I'm lactose intolerant

Tengo intolerancia a la lactosa
Mam nietolerancję laktozy

66

I get a reaction to anesthesia

Me da una reacción con la anestesia
Dostanę reakcję na anestezję

67

I can't take any aspirin

No puedo tomar aspirina
Nie mogę zażywac aspiryny

68

Do you have any chronic conditions, such as high blood pressure?

Padece de alguna condición crónica, como la presión alta?
Czy ma pan/pani jakaś chorobę chronicznę jako nadciśnienie?

69

Do you have a family history of...?

En su familia, tienen una historia de....?
Czy ma pan/pani w rodzinie historię...?

70

Arthritis

artritis
zapalenie stawów

71

asthma

asma
astma

72

cancer

cáncer
rak

73

diabetes

diabetes
cukrzyce

74

heart disease

enfermedades del corazón
choroba serca

75

high blood pressure

presión alta
nadcisnienie

76

stroke

derrame cerebral
wylew

77

Do you consume alcohol?

Toma usted alcohol?
Pije pan/pani alkohol?

78

Do you smoke?

Fuma usted?
Czy pan/pani pali?

79

Do you take any drugs?

Toma usted drogas?
Czy pan/pani zazywa narkotyki?

80

How much do you weigh?

Cuánto pesa usted?
Ile pan/pani waży?

81

Never

nunca
nigdy nie

82

Rarely

rara vez
rzadko

83

moderately

moderadamente
umiarkowanie

84

sometimes

a veces
od czasu do czasu

85

daily

todos los días
codziennie

86

You need to see a specialist in...

Necesita ver a un especialista en...
Pan/Pani musi iść do specjalisty w...

87

Show his referral when you go there

Muestre este papel cuando vaya
Proszę pokazać ten papier kiedy pan/pani tam pojdzie

88

Your appointment is on...

Su cita es el...
Pana/pani wizyta jest...

89

It is a doctor that specializes in the nervous system

Es un/una doctor/doctora que se especializa en el sistema nervioso
To jest un lekarz który specjalizuje się w układzie nerwowym

90

Neurology is the science of the nervous system

La neurología es la ciencia del sistema nervioso
Neurologia to nauka układu nerwowego

91

Circulatory system

el sistema circulatorio
układ krążenia

92

Digestive system

el sistema digestivo
układ pokarmowy

93

endocrine system

el sistema endocrino
układ endokrynny

94

gastrointestinal system

el sistema gastrointestinal
Układ pokarmowy

95

nervous system

el sistema nervioso
układ nerwowy

96

reproductive system

el sistema reproductivo
narząd rodny

97

respiratory system

el sistema respiratorio
układ oddechowy

98

Immune system

sistema inmunológico
system odpornościowy, immunologiczny