Migrenemidler Flashcards Preview

Anestesiologi og farmakologi > Migrenemidler > Flashcards

Flashcards in Migrenemidler Deck (24)
Loading flashcards...
1

Hva er migrene?

Hodepine med minst to av følgende karakteristikker:
1. Ensidig
2. Pulserende/bankende
3. Moderat til alvorlig smerteintensitet
4. Forverring ved bevegelse
I tillegg kan kvalme/oppkast, fotofobi og fonofobi forekomme.

2

Hvilke undergrupper av migrene finnes?

1. Migrene uten aura
2. Migrene med aura
3. Oftalmoloplegisk migrene
4. Retinal migrene

3

Hva er aura?

Aura er sansefornemmelser som kan være visuelle, sensoriske, motoriske eller ramme tale/språk. Utvikler seg gradvis over > 4 min, og kan vare opptil 60 min. Hodepinen vil følge eller ledsage aura innen 60 min.

4

Hvilke medikamenter er spesifikke for anfallsbehandling av migrene?

1. Ergotamin (ergot/sekalealkaloider)
2. Triptaner (5-HT1B/D-reseptoragonister)

5

Hva er egenskapen til ergotamin (ergot/sekalealkaloider)?

Ergotamin kontraherer glatt muskulatur i arteriene.

6

Hva er bivirkningene til ergotamin (ergot/sekalealkaloider)?

1. Kvalme og brekninger
2. Langvarige karspasmer
3. Rebound-hodepine

7

Når er ergotamin indisert (ergot/sekalealkaloider)?

Ved anfallsbehandling av migrene hvis ikke-opioide analgetika, NSAIDs eller kombinasjonen av disse har utilstrekkelig effekt.

8

Når er ergotamin (ergot/sekalealkaloider) kontraindisert?

1. Kardiovaskulær sykdom
2. Graviditet
3. Ved samtidig bruk av triptaner

9

FUN FACT:
Hva er sekalealkaloider?

En gruppe stoffer som utvinnes fra soppen meldrøye (claviceps pupurea). De fleste sekalealkaloider inneholder lysergsyre (LS) som grunnsubstans. De tre mest kjente sekalalkaloidene er LSD som har en hallusinogen virkning på sentralnervesystemet, ergotamin som kontraherer glatt muskulatur arterier og ergometrin som kontraherer glatt muskulatur i uterus.

10

Hvor ofte vil vi møte ergotamin ute i klinisk praksis?

Sjeldent. Legemiddelet Anervan (ergotamin) ble trukket fra markedet i 2013.

11

Hvordan virker triptaner?

Triptaner er serotonin-reseptoragonister (5-HT1B/D-reseptoragonister). De virker ved å:
1. Vasokonstrigere arterier i hjernen
2. Hemme nevrogen inflammasjon
3. Hemme smerteoverføring

12

Hvilke reseptorer binder triptanene?

5-HT1B og 5-HT1D-reseptorene

13

Hvilken endelse har alle triptanene?

Det finnes syv ulike triptaner og alle deler endelsen -triptan: almotriptan, eletriptan, frovatriptan, naratriptan, rizatriptan, sumatriptan og zolmitriptan.

14

Det er to kontraindikasjoner vi må tenke på ved bruk av triptaner, hva er disse?

1. KARDIOVASKULÆR SYKDOM: Alle triptanene innsnevrer koronararteriene ettersom 5-HT1B-reseptoren også uttrykkes på disse arteriene. Derfor er brystsmerter den vanligste bivirkningen ved bruk av triptan.

2. SAMTIDIG BRUK AV ERGOTAMIN: Det skal gå 6-24 timer mellom bruk av triptaner og ergotamin. Dette fordi begge virker på 5-HT1B og 5-HT1D-reseptorene .

15

Når er triptaner indisert?

Pasienten graderes etter MIDAS (migraine disability assessment scale). Triptan er førstevalget hvis pasienten har hatt >/= 10 dager med >/= 50% uførhet p.g.a migrene i løpet av de siste 3 mnd.

16

Når i løpet av migreneanfallet burde pasienten ta triptan?

Best effekt når tatt tidlig i anfallet.

17

Nye migrenemidler er stadig under utvikling, nevn ett som blir beskrevet som "lovende" jmf. forelesning av Finn Olav Levy?

CGRP-antagonister (calcitonin gene-related peptide)

18

Hvilken monoamin spiller en sentral rolle i migrenens patogenese?

Serotonin, antas å ha en "beskyttende" effekt.

19

Hva menes med mild migrene og hvordan behandles denne?

Mild migrene er migrene som oppstår periodevis og er lite hemmende. Behandlingen består i å unngå utløsende faktorer og bruke ASA, NSAIDS eller paracetamol. Eventuelt kombinere med et antiemetika.

20

Hva menes med moderat migrene og hvordan behandles denne?

Moderat migrene er hodepine med moderat til alvorlig smerteintensistet, som gir funksjonssvikt og ofte kvalme/oppkast. Behandles med paracetamol/ASA/NSAIDs, triptaner eventuelt ergotamin og antiemetika.

21

Hva menes med alvorlig migrene og hvordan behandles denne?

Alvorlig migrene er mer enn 2-3 migreneanfall i måneden, med hemmet funksjon og betydelig kvalme/oppkast. Behandles med triptaner eventuelt ergotamin.

22

Nevn eksempler på profylaktisk migrenebehandling

1. Betablokkere
2. Antiepileptika (valproat, topiramat)
3. ACE-hemmere og angiotensin II-reseptorantagonister
4. Botulinum toksin

23

Hva menes med antiemetika?

Antiemetika er fellesbetegnelsen på alle legemidler som brukes mot kvalme og brekninger. Eksempler på disse er:
- antihistaminer
- metoklopramid (D2-reseptorantagonist)
- 5-HT3-reseptorantagonister

24

Hva er hovedregelen ved profylaktisk behandling av migrene?

Seponere etter 2-3 mnd ved manglende effekt. Ved effekt, seponere etter 6-12 mnd for å utelukke spontan bedring.