Reseptforskriving Flashcards Preview

Anestesiologi og farmakologi > Reseptforskriving > Flashcards

Flashcards in Reseptforskriving Deck (18)
Loading flashcards...
1

Hva er "hvit resept"?

"Hvit resept" er et begrep som brukes om normalresepter der pasienten selv dekker legemiddelkostnaden.

2

Hva er "blå resept"?

"Blå resept" er et begrep som brukes om trygderefusjonsresepter. Legemiddelkostnaden blir helt eller delvis dekket av folketrygden.

3

Finnes det andre resepter i tillegg til normalreseptene og trygderefusjonsreseptene?

Ja, det finnes også militærresepter (M-resept) og helseforetakresepter (H-resept).

4

Når kan en pasient få refundert legemiddelkostnaden av folketrygden?

Ved langvarig medikasjon (minst 3 mnd per år). Men unntak finnes.

5

Hvilke kriterier gjelder for forhåndsgodkjent refusjon?

1. Legemiddelet må være oppført i refusjonslisten.
2. Legemiddelet må være dekket for den aktuelle diagnosen. Dette får man oppgitt v.h.a refusjonskoden.
3. Forskrivingen må samsvare med vilkår og begrensninger i refusjonslisten.
4. Den medikamentelle behandlingen må vare i minst 3 mnd.

6

Er løpet kjørt hvis legemiddelet ikke står på refusjonslisten?

Nei, en pasient kan sende en individuell søknad om å få refundert legemiddelkostnaden selv om legemiddelet ikke står på refusjonslisten. Men dette gjelder når:
- forhåndsgodkjente er prøvd uten tilfredstillende effekt.
- legemiddelet er kostbart og sjeldent i bruk, og derfor ikke oppført i refusjonslisten (f.eks behandling av Huntington)

7

Hvor i lovverket finner vi lovene som regulerer reseptforskriving?

Blåreseptforskriften, med hjemmel i Folketrygdloven.

8

Hvilken paragraf i Blåreseptforskriften omhandler forhåndsgodkjent refusjon?

§2

9

Hvilken paragraf i Blåreseptforskriften omhandler individuell refusjon?

§3 - (a) for refusjon selv når forhåndsgodkjente preparater finnes og (b) når legemiddelet er kostbart og sjeldent i bruk.

10

Er det alltid krav om langvarig behandling ved refusjon av legemiddelkostnad?

Nei, i følge §4 kan enhver som oppholder seg i Norge få stønad til allmennfarlige smittsomme sykdommer.

11

Gjelder refusjonsordningen kun medisiner?

Nei, refusjonsordningen omfatter også medisinsk forbruksmateriale (kateter, diabetesutstyr, inhalasjonskammer, PEF-måler o.l) og næringsmidler.

12

Hva er bidragsordningen?

Bidragsordningen er refusjon av reseptpliktige medisiner på hvit resept. Pasienten må legge ut selv ved kjøp, men kan få refundert opptil 90% av utgiftene i ettertid. Bidragsordningen dekker også P-resepten, altså refusjon av p-piller for jenter i aldersgruppen 16 år+1 måned til 20 år-1 mnd.

13

Hvor lenge er resepter gyldige?

Til 1 år etter utstedelse, men for hormonelle antikonseptiva 3 år etter utstedelse.

14

Hvilke legemiddelgrupper er reseptpliktige?

Legemidler i reseptgruppe:
A - narkotiske stoffer
B - legemidler som er vanedannende eller har misbrukspotensiale
C - øvrige reseptpliktige legemidler - husk at legemidler som injiseres alltid er reseptpliktige.

15

Forklar trinnpris

Trinnprissystemet sikrer at folketrygden og pasientene kan nyte godt av lavere legemiddelpriser, og fungerer som følger: Når patentet på et legemiddel utløper, vil legemiddelet få konkurranse av generiske preparater. Da kuttes originallegemiddelets innkjøpspris i to til tre trinn. Trinnpris er dermed den maksimale prisen som folketrygden refunderer eller pasientene må betale. Pasienten skal tilbys et byttbart preparat til trinnpris.

16

Når er to legemidler bioekvivalente?

Når forholdet mellom gjennomsnittsverdiene for original og generisk legemiddel for AUC (areal under tids-konsentrasjonskurven), Cmax (maksimal konsentrasjon etter en dose) og Tmax (tid fra inntak til maksimal konsentrasjon oppnås) ligger innenfor 0,8-1,25 (90% KI).

17

Forklar parallellimport

Parallellimport av legemidler er innførsel av legemidler som allerede er registrert i Norge, men som kan kjøpes billigere i andre EØS-land. Parallellimporterte legemidler er originalpreparater produsert av samme legemiddelkonsern som har registrert preparatet i Norge (direkteimportøren), og de er ofte produsert på samme fabrikk som det direkteimporterte preparatet. Legemidlene skal medisinsk sett være identiske.

18

Forklar biotilsvarende legemidler (biosimilaris)

Et biotilsvarende legemiddel lages med
utgangspunkt i et originalt biologisk
legemiddel etter at det originales patent har utløpt. Dette gjelder f.eks interferoner, monoklonale antistoffer og hormoner.